نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به نقش مهم بازخوردهای تصحیحی شفاهی­ در پیشرفت یادگیری زبان­ و عدم وجود پژوهش کافی در خصوص نگرش مدرسان زبان، به‌خصوص مدرسان زبان فارسی، به ارائه بازخورد تصحیحی شفاهی، هدفِ پژوهش حاضر بررسی، تحلیل و نقد نگرش مدرسان زبان فارسی به ­ارائه بازخورد شفاهی و نیز بررسی عملکرد آنها در کلاس می‌باشد. بدین­منظور 15 مدرس زبان فارسی از میان مدرسان زبان فارسی به‌غیرفارسی­زبانان انتخاب­شدند و به پرسشنامه مورداستفاده پاسخ دادند. این پرسشنامه دارای 20 سؤال بسته­پاسخ در مقیاس لیکرت 5 گزینه­ای و سؤالات بازپاسخ بود. نتایج تحلیل داده­های کمی و کیفی نشان­داد که مدرسان زبان فارسی به­غیر فارسی­زبانان نگرش مثبتی نسبت به بازخوردهای تصحیحی شفاهی دارند و بیشترین فراوانی از نظر نوع بازخوردها در کلاس، راهبرد فراخوانی و کمترین فراوانی تکرار، درخواست روشن­سازی و فرازبانی است. می‌توان نتیجه گرفت که نگرش مثبت مدرسان زبان فارسی به بازخورد تصحیحی شفاهی باعث شده که استفاده از آن در عملکردشان نیز آشکار شود. همچنین، می‌توان ادعا کرد که مدرسان زبان فارسی از طیف متنوعی از بازخوردها استفاده می‌کنند ولی بازخورد فراخوانی بسامد بالاتری دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند به کمک مدرسان زبان فارسی، پژوهشگران این حوزه و نیز طراحان دوره‌های تربیت مدرس زبان فارسی آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into Persian Language Teachers’ Attitude toward Oral Corrective Feedback in Classroom

نویسندگان [English]

  • Amir Zand-Moghadam 1
  • Faranak Eslami 2

1 Associate Professor of Applied Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 PhD Candidate, Teaching Persian to Speakers of Other Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Given the important role of oral corrective feedback (OCF) in developing language learning and due to the fact that no study has ever investigated Persian language teachers’ attitude toward providing oral corrective feedback, the purpose of the present study was to investigate and critically analyze the attitude and performance of Persian language teachers while providing OCF. To this end, 15 Persian language teachers were selected and given a questionnaire to complete. The questionnaire included both 5-point Likert scale and open-ended items. The findings revealed that Persian language teachers had a positive attitude toward OCF and that elicitation feedback was the most frequently used type of OCF, while repetition, clarification request and metalinguistic feedback were observed to be the least frequently used type of feedback. It can be concluded that Persian language teachers’ positive attitude toward OCF resulted in the effective use of feedback in the process of Persian language teaching. It can also be claimed that Persian language teachers made use of a variety of feedback types; the most frequent of all was elicitation feedback. The findings of this study have implications for Persian language teachers, researchers, and teacher educators.   
Keywords: 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Persian to Speakers of Other Languages
  • Oral corrective Feedback
  • attitude
اعتمادالاسلامی،مرضیه، صحرایی، رضامراد ( 1396). «بازخورد تصحیحی؛ چرایی
چگونگی ارائه آن در کلاس­های آموزش زبان فارسی به­غیرفارسی­زبانان»، پژوهش در نظام‌های آموزشی: (37) 11، 228-201
زندمقدم،امیر، علیزاده،مهناز (1394).« تأثیر بازخورد تصحیح‌کننده بر پیشرفت جنبه­های­کلامی و فراکلامی نگارش: مقایسه بازخورد تصحیح­کننده کتبی و شفاهی»، جستارهای زبانی: 6 (4)،164-141.
 
Alkhammash, R., & Gulnaz, F. (2019). »Oral corrective feedback: An investigation of the EFL teachers' beliefs and practices at Taif university«. Arab World English Journal: 10(2), 40-54.
Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching. New York, NY: Pearson Education Inc.
Chaudron, C. (1977). »A descriptive model of discourse in the corrective treatment of learners' errors«. Language Learning: 2(7), 29-46.
Ellis, R. (2007). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R., Loewen, S., & Erlam, R. (2006). »Implicit and explicit corrective feedback and the acquisition of L2 grammar«.Studies in   Second Language Acquisition: 28(3), 339–368 
Ferris, D. (1999). »The case for grammar correction in L2 writing classes: A response to Truscott (1996)«. Journal of Second Language Writing: 8(1), 1-18.   
Fungula, B. (2013). Oral corrective feedback in Chinese EFL classroom: Methods employed by teachers to give feedback to their students. Independent Thesis Advanced Level (professional degree). Retrieved from: portal.org/smash/record.jst?pid=diva2:693017       
Hernandez, E., & Reyes, R. (2012). »Teachers’ perceptions about oral corrective feedback and their practice in EFL classrooms«.Profile Issues in Teachers Professional Development, 14(2), 63-72.               
Jean, G., & Simard, D. (2011). »Grammar teaching and learning in L2: Necessary, but boring?«, Foreign Language Annals: 44(3), 467- 494                                   
Kagimoto, E & Rodgers, M.P.H. (2007). »Students’ perception of corrective feedback«. JALT: Conference Proceedings.    
Khatib, M. & Vaezi, M. N. (2017). »An investigation of Iranian ELT teachers and learners preferences in the selection of different types of direct and indirect oral corrective feedback«. Applied Research on English Language: 6(4), 473 498.   
Leeman, J. (2007). Feedback in L2 learning: Responding to errors during Practice. In R. DeKeyser (Ed.), Practice in a second language (111-137), New York: Cambridge University Press.     
Long, M. (2006). Problems in SLA. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.       
Lyster, R., & Ranta, L. (1997). »Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms«. SSLA:19(1), 37-66    
Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula (Ed.), Handbook of research on teacher education, New York, NY: Macmillan, 102-119.
Sepehrinia, S., & Mehdizadeh, M. (2016).» Oral corrective feedback: Teachers’ concerns and researchers’ orientation«.  The Language Learning Journal: 46(4), 483–500.
Sheen, Y. (2007). »The effect of focused written corrective feedback and language aptitude on ESL learners’ acquisition of articles«. TESOL Quarterly: 41(2), 255-283.
Spada, N., & Lightbown, P. (1993). »Instruction and the development of questions in L2 classroom«. Studies in Second Language Acquisition:15(2), 205-224.
Yao, S. (2000). Focus on form in the foreign language classroom: EFL college learners’ attitudes toward error correction (PhD dissertation). State University of New York at Buffalo.