18. نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع «زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای» (The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal Perspective) با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی»

سعیدرضا یوسفی؛ مهین ناز میردهقان فراشاه