نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

کتاب «طراحی برنامۀ آموزشی زبان» فرایند طراحی برنامۀ درسی را با جزئیات توصیف می­کند و فرصت­هایی برای تمرین و کاربست فراهم می­آورد. این کتاب که نوشته پُل نِیشن و جان مکالیستر است، در سال 2010 منتشر شده، توسط میردهقان، مجیدی، حاجی­باقری و فرهی به زبان فارسی برگردان شده و در سال 2016 منتشر شده است. در این مقاله، برگردانِ فارسیِ کتاب، بررسی و نقد شده و بعضی از امتیازات و کاستی­های آن برشمرده شده است. بر اساس یافته­های این مطالعه، این کتاب نکات مثبتی نظیر معرفی بحث برنامۀ درسی و فرایند طراحیِ آن در بافت آموزش زبان دوّم/خارجی در جامعۀ زبان­شناسیِ عمومی ایران دارد. امّا بی­توجهی به بعضی از اصول نگارش و ویرایش، عدم رعایت پاره­ای از نکات دستوری، معادل­گذاری نادرست بعضی از الفاظ تخصصی و عدم کاربرد معادل بعضی از واژه­ها به­صورت یکدست در متن کتاب باعث می­شود خواننده­های آن در مواردی نتوانند به کُنه مطلب پی برده و بهرۀ لازم را از آن ببرند. امّا، از آنجا که مبحث برنامۀ درسی و به­ویژه برنامۀ درسی زبان دوّم/خارجی در میان زبان­شناسان عمومی ایران تا حدودی مغفول مانده است، برگردان فارسیِ این کتاب برای پر کردن چنین خلائی ضروری بوده و از این رو، تلاش مترجمان آن شایستۀ سپاسگزاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review and Analysis of Language Curriculum Design

نویسنده [English]

  • Maryam Danaye Tous

Associate Professor, Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

The book on Language Curriculum Design elaborates the process of curriculum design and provides opportunities for practicing and applying them. The book, which was written by Paul Nation and John Macalister (2010), was translated into Persian by Mirdehghān, Majidi,  Hajibāgheri and Farahi, and it was published in 2016. In this paper, the Persian version of the book was reviewed and criticized, and its strengths and weaknesses (formal and content shortcomings) were mentioned. Findings showed this book has some positive points, such as introducing the concept of curriculum and the process of designing second/foreign language curriculum in Iranian general linguistic society. However, neglecting some of the principles of writing and editing, not paying attention to some grammatical points, using some incorrect equivalents for some technical terms, and being inconsistent in using the equivalents for some terms are among the negative points which could somewhat prevent the readers of the book from getting the essence of some parts of the book that much. However, due to the fact that the curriculum and, in particular, the foreign/second language curriculum has been somehow neglected among Iranian general linguists, so the translation of this book in Persian has been necessary to fill this gap; hence, the effort of its translators is valuable and needs to be appreciated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • Language Curriculum
  • Foreign/Second Language
بیرمی­پور، ع؛ لیاقت­دار، م. ج.، و شریف، م. (1387). «بررسی میزان کارآمدی فرایندهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی» برنامۀ درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطۀ شهر شیراز». اندیشه­های نوین تربیتی، 4 (4) – ص­­ص 73-95.
دانای­طوس، مریم. (1390). «سخن­گفتن: مهارتی مغفول در زبان فارسی». فصلنامۀ علمی- پژوهشی نوآوری­های آموزشی، 37: 121-150.
صحرایی، ر. م. (1391). «چشم­انداز آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان از منظر برنامه­ریزی درسی». پژوهش­های زبان­شناسی، 4 (1). ص­ص 97-113.
عنانی سراب، م.ر. (1389). «راهنمای برنامۀ درسی زبان­های خارجی دورۀ متوسطه: فرصت­ها و چالش­های تولید و اجرای برنامه». فصلنامۀ نوآوری­های آموزشی، 9 (35). ص­ص 172-199.
کیانی، غ.،  نویدی­نیا، ح.، و مؤمنیان، م. (1390). «نقد وبررسی طرح ملّی: نگاهی دوباره به رویکرد برنامۀ درسی ملّی نسبت به آموزش زبانهای خارجی». پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی، 2 (2)، ص­ص 185 – 209.
مهرمحمدی، محمود؛ امام­جمعه، محمدرضا؛ حاتمی، جواد؛ موسی­پور، نعمت­الله و میرشمشیری، مرجان (1397). برنامۀ درسی : نظرگاه­ها ، رویکردها و چشم­اندازها (ویراست 3). ناشران: به­نشر (آستان قدس رضوی) و سمت.
میرزابیگی، ع. (1380). برنامه­ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: یسطرون.
نیشن، آی.اِس.پی و مکالیستر، جان. (2010). طراحی برنامۀ آموزشی زبان، ترجمۀ مهین­ناز میردهقان، شبنم مجیدی، زهرا حاجی باقری و مینا فرهی، چاپ اول، تهران: نشر خاموش.
 
Glare P.G.W. (ed.). (2000(. Oxford Latin Dictionary. Oxford: Oxford University Press.
Glatthorn A. 1987. Curriculum leadership. Glenview, IL, Scott, Foresman et Co.
Karavas, E. (2014). Evdokia Karavas. Applied  Linguistics to Foreign Language Teaching and Learning. Foreign Language Curriculum and Syllabus Design (Edition: 1.0).National and Kapodistrian University of Athens. Available at: http://opencourses.uoa.gr/courses/ENL5/.
Klein, M. F. (1980). Curriculum design, international encyclopedia of education, Neville Postlewait and Torston Husen (Eds), London: Pergamon press.
Nunan, D. (ed.) (2003). Practical English Language Teaching. Mc Graw Hill.
Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching,Cambridge: Cambridge University Press.
Stern, H. 1983. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago: University of Chicago Press.
Ulfah Hoesny , M. (2013). "From syllabus design to curriculum development". Journal of Linguistik terapan, Vol 3 (1).