نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

برای ارزیابی و نقد علمی منبع آموزشی «نبض زندگی» (1395)، دو گروه شامل 25 نفر مدرس آموزش زبان فارسی و همچنین 32 فارسی­آموزغیرایرانی، این منبع را بر اساس گویه­های بازبینه­ی میکلی (2005) بررسی کردند. داده‌های حاصل در مورد رتبه‌بندی زیربخش‌های بازبینه به شیوه­ی آمار توصیفی تحلیل و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در بخش نخست، یعنی درسنامه، تمامی زیربخش‌های محتوا، واژه‌ها و دستور زبان، تمرین‌ها و فعالیت‌ها، و جذابیت متن و ساخت فیزیکی از دید مدرسان مطلوب هستند. اما از نظر فارسی‌آموزان، دو زیربخش واژه‌ها و دستور زبان و زیربخش تمرین‌ها و فعالیت‌ها مطلوب نیستند. برای بخش راهنمای مدرس، سه زیربخش مشخصات کلی، اطلاعات پس‌‌زمینه و راهنمای روش‌‌شناسی از نظر هر دو گروه دارای وضعیت مطلوبی نیستند. در مورد بخش آخر بازبینه یعنی بافت، هم نظر مدرسان و هم نظر فارسی‌آموزان مطلوب است. در بخش دوم پژوهش، بخش بافت برای هر دو گروه در بهترین رتبه در مطلوبیت قرار دارند. برای مدرسان، زیربخش واژه‌ها و دستور زبان و برای فارسی‌آموزان، زیربخش محتوا در ردیف دوم بهترین رتبه‌بندی هستند. زیربخش جذابیت متن و ساخت فیزیکی برای هر دو گروه از نظر جایگاه در سومین رتبه مطلوبیت قرار دارد. پژوهشگران می‌توانند از این نتایج برای ارزیابی توانمندی‌ها و کاستی‌های «نبض زندگی» بهر‌ه گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching Persian for Academic Purposes: Evaluating the Textbook of “Nabz-e Zendegi (Pulse of Life)” for International Students Based on Miekley’s Checklist

نویسندگان [English]

  • Amirreza Vakilifard 1
  • Nadia Ahmadi Khalkhali 2

1 Associate Professor, Department of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, Imam Khomeini International University

2 Master of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

It would be significant to analyze the content of these educational resources to see whether they are in line with the students’ needs.  Miekley’s (2005) checklist is considered an effective criterion for the selection and analysis of language teaching materials. The participants were (a) 25 Persian language teachers teaching Persian to non-Persian language learners and (b) 32 non-Persian language learners, majoring in different medicine sciences in Iranian medical universities. They were asked to analyze the textbook entitled as “Pulse of Life” (Nabze Zendegi) (1385) based on categories in Miekley’s (2005) proposed checklist. Descriptive statistics were employed to separately analyze the data of two groups; the results obtained were compared and contrasted. Given the first section, namely, textbook, teacher participants claimed that the textbook was structurally well-designed and it included attractive content and sub-contents as well as relevant vocabularies and grammar structures. However, student volunteers believed that tasks and activities along with grammar structures and vocabularies were not appropriately presented in this textbook. Two groups of participants perceived that the sub-sections of general characteristics, background information, and methodology guide were not suitable. However, they considered the context section appropriate. Teachers graded the vocabulary subsection, and the students ranked the grammar subsection in the second status. Subsections of passage attraction and book appearance were ordered in the third rank. The findings of this investigation could be helpful for researchers and teachers in evaluating the efficiency and appropriateness of instructional resources, possibly available in the instructional resources of teaching Persian to non-Persian language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Persian Language
  • Non-Persian language learners
  • Teaching Persian for Academic Purposes
  • “Nabz-e Zendegi (Pulse of Life)” textbook
  • Textbook Evaluation Checklist
ذوالفقاری، ح.، غفاری، م. و محمودی بختیاری، ب. (1388). «فارسی بیاموزیم». تهران: انتشارات مدرسه.
غریبی، ا. (1395). چهارچوب­های ارزیابی موادآموزشی: معرفی و مقایسه موردی دو چهارچوب کانینگزورث و لیتل جان. مجموعه مقالات اولین همایش واکاوی منابع آزفا. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1395. 864-883 .
وکیلی‌فرد، ا.، صدیقی‌فر، ز. و گله‌داری، م. (1395). نبض زندگی، گسترش واژگان و درک متون نیمه‌تخصصی زبان فارسی در حوزه‌ی علوم پزشکی- سطح میانی، قزوین: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
وکیلی‌فرد، ا.، حیدری خسرو، پ. و جنتی‌راد، ف. (1397). ارزیابی مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» در چارچوب شاخص‌های گزینش منابع آموزشی بر اساس انگاره‌ی «مک دانوف و شاو» (2003).  مجموعهی مقالات دهمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
وکیلی‌فرد، ا. میرزایی حصاریان، ا. و احمدی خلخالی، ن. (1398). فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژه‌ی علوم اجتماعی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی: انتشارات سمت. 44، 21-48.
 
Azarnoosh, M. & Ganjy, M. (2014). “ESP book evaluation: the case of management course book”. International Journal of Secondary Education, 2 (4(, 61-65.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Heinemann Oxford.
Dudley-Evans, A. & St. John, A. M. (1998). Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Dudley-Evans, T., & St. John, M. J. (1998). Developments in ESP: a multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchinson, T. &Torres, E. (1994). The Textbook as an Agent of Change. ELT Journal, 48 (4), 315-328.
Hutchinson, T. & Waters, A. (1991). English for Specific Purposes. UK: Cambridge University Press.
Jordan, R R & Matthews, A. (2009). English for Specific Purposes (8-22). ,UK : British Council.
McDonough, J. & Shaw, C. (2003). Materials and methods in ELT. Oxford: Blackwell.
Littlejohn, A. (2011). The analysis of language teaching materials: Inside the Trojan horse. In B. Tomlinson (Ed.), Materials development in language teaching (2nd ed., 179-211). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Miekley, J. (2005). ESL Textbook Evaluation Checklist. The Reading Matrix. 5 (2), 9-17.
Mukundan, J., Nimehchisalem, V. & Hajimohammadi, R. (2011). Developing an English language textbook evaluation checklist: A focus group study. International Journal of Humanities and Social Science, 1(12), 100–106.
Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2013). "Creativity in language teaching",  Iranian Journal of Language Teaching Research, 1 (3), 19-43.
Salataci, R. & Akyel, A. (2002). Possible effects of strategy instruction on L1 and L2 reading.  Reading in a Foreign Language, 14 (1), 1-17.
Tomlinson, B. (2003). Materials evaluation. In B. Tomlinson (Ed.), Developing materials for language teaching (pp. 15-36). UK: Continuum.
Yaghoubi Nezhad, H. & Atarodi, I. & Khalili, M. (2013). “A Checklist-based Evaluative and Comparative of ESP Books: The Case of Mechanical Engineering”. Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies, 2 (2), 50-69.