نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان‌شناسی دانشکدۀ ادبیات،‌ دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی و نقد ترجمة کتاب استعاره نوشتة دیوید پانتر می‌پردازد که توسط محمدمهدی مقیمی‌زاده به فارسی ترجمه و توسط انتشارات علم منتشر شده است. پانتر در این کتاب، کارکردهای استعاره را در حوزه‌های مختلف دانش بشری از ادبیات و فلسفه گرفته تا سیاست و روانکاوی می‌کاود. ترجمة کتاب از دو منظر صوری و محتوایی بررسی شده است. در بررسی صوری، کتاب به‌لحاظ فنی، ساختاری و ویژگی‌های ویرایشی و نگارشی بررسی شده است. ارزیابی محتوایی اثر، شامل بررسی دقت و صحت ترجمه و معادل‌گزینی‌ها می‌شود. اضافه‌شدن بخشی تحت عنوان‌ پی‌نوشت‌های مترجم در ترجمه فارسی، پانویسی اصطلاحات تخصصی و اسامی خاص، و روانی نثر ترجمه از نقاط قوت کتاب هستند. از سوی دیگر، وجود اشکالات ویرایشی و نگارشی، ضعف در معادل‌گزینی‌های دقیق، عدم یکدستی در انتخاب معادل‌ها، ضعف در رمزگشایی از ساختار زبان مبدأ و مخدوش‌شدن استعاره‌ها در فرآیند ترجمه از نقاط ضعف این کتاب هستند. کتاب استعاره این پتانسیل را دارد که افق‌های فکری جدیدی را پیش روی خوانندگان فارسی‌زبان بگشاید، به‌خصوص برای خوانندگانی که زمینة مختصری درباب موضوع داشته باشند. با این حال، فهم بهتر مثال‌ها و استعاره‌های به‌کاررفته ‌در آنها نیازمند مراجعه به متن اصلی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Metaphor

نویسنده [English]

  • Ramin Golshaie

Assistant Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article presents a critical review of the Farsi translation of the book Metaphor authored by David Punter. The book was translated into Farsi by Mohammad Mehdi Moghimizadeh and published by Elm publications. In this book, Punter explores the role of metaphor in different aspects of human knowledge, from literature, philosophy, and religion to politics and psychoanalysis. The translated version of the book was evaluated in terms of both form and content. Form evaluation included technical, organizational and editorial characteristics of the book, and content evaluation assessed the quality and accuracy of translation and equivalents. Including a section titled “Translator’s endnotes” in the translated version, footnoting technical terms and proper names, and fluent language are among the merits of the book. On the other hand, the existence of typographical errors, use of inaccurate equivalents, inconsistent use of equivalents, insufficient command of the source language grammar, and distortion of metaphors during the process of translation are the drawbacks of the book. The book has the potential to open up new horizons to Farsi readership, especially for those who have a background within the domain of metaphor and critical studies. A better understanding of examples and metaphors discussed, however, would require the readers to refer back to the original version of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • Critical review
  • David Punter
  • Mohammad Mehdi Moghimizadeh
پانتر، دیوید (1398). استعاره (ترجمة محمدمهدی مقیمی‌زاده). تهران: نشر علم.
خجسته، فرامرز و فسایی، جعفر (1396). بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهر آهوخانم. نقد و نظریة ادبی، 2(1)، 17-38.
ربانی خوارسگانی، علی و میرزایی، محمد (1393). ایدئولوژی، سوژه، هژمونی، و امر سیاسی در بستر نظریة گفتمان. غرب‌شناسی بنیادی، 5(1)، 23-46.
کوِچِش، زُلتن (1398). مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره (ترجمة شیرین پورابراهیم). تهران: انتشارات سمت. (کتاب اصلی منتشرشده به سال 2010).
لیکاف، جورج و جانسون، مارک (1397). استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم (ترجمة جهانشاه میرزابیگی). تهران: انتشارات آگاه. (کتاب اصلی منتشرشده به‌ سال 1980).
 
Britannica. (n.d.). Body-politic. In Britannica.com encyclopedia. Retrieved February 2, 2020, from https://www.britannica.com/topic/body-politic
Jakobson, R. (1985). Metalanguage as a linguistic problem. In S. Rudy (ed.), Roman Jakobson: Selected Writings. Vol 7. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 113-121.
Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
Merriam-Webster. (n.d.). Myriad-minded. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved February 4, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/myriad-minded
Punter, D. (2007). Metaphor (The New Critical Idiom). Routledge.
Van Norden, B. W. (2004). Review of comparative essays in early Greek and Chinese rational thinking. In Jean-Paul Reading (ed.), Notre Dame Philosophical Reviews.