علمی- پژوهشی روش‌شناسی
مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن

سید محمدرضا حسینی بهشتی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 1-25

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37833.2334

چکیده
  با بنیان‌گذاری نوین فلسفه و علم، مفهوم روش جایگاهی محوری در اندیشة عصر جدید پیدا کرد. آغازگران فلسفه و علم جدید بر آن بودند که راه خروج از شکاکیت برآمده از مناقشات پایان‌ناپذیر بر سر کلی‌ها و امکان شناخت عقلی فلسفی از طبیعت در تفکر مدرسی یافتن روشی است برای کشف، تبیین، و پیش‌بینی ساختارها، پدیده‌ها، و جریان‌های پیچیدۀ طبیعت. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تاریخ و تمدن
تاریخ‌شناسی، از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ

سید ابوالفضل رضوی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 27-52

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.30051.1774

چکیده
  مواجهة مانزلو با ماهیت شناخت تاریخی و کیفیت حصول آن در دو افق معرفتی مدرن و پسامدرن در پرتو سه رویکرد تاریخ‌شناختی بازساخت‌گرایی، برساخت‌گرایی، و واساخت‌گرایی در گذار از مدرنیسم تا پسامدرنیسم، با تفاوت ظریفی که نوشتار پیشِ‌رو میان دو مفهوم «مورخ» و «تاریخ‌شناس» قائل شده است، بررسی می‌شود. مورخ اندیشه‌گری است که ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مطالعات علم و فناوری
بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن

سید سعید زاهد زاهدانی؛ علی فتوتیان

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 53-73

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37832.2333

چکیده
  رخداد عمدۀ فرهنگی و تمدنی امروز جهانْ تقابل دو فرهنگ و تمدن اسلامی و مدرن است. عامل طراحی و تحلیل هر فرهنگی علم و معرفت در آن فرهنگ است.  ازاین‌رو یکی از مسائلی که در محافل علمی به آن توجه می‌شود تحلیل ماهیت علم در فرهنگ‌های مختلف است. نویسندگان متعددی دراین‌باره قلم زده‌اند. این مقاله به‌دنبال فهم نظر نویسندۀ کتاب تحلیل هویت ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
درباب روش علمی و دانش اجتماعی

سید علی سیدی فرد

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 75-96

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37724.2325

چکیده
  درمیان نزاع‌های پردامنۀ روش‌شناختی، ایضاح مفهوم «روش علمی» کم‌تر موردتوجه قرار گرفته است. در مقالۀ حاضر، تلاش کرده‌ام تلقی روشنی از روش علمی ارائه کنم. این تلقی به دو مفهوم «باید و نبایدهای توصیفی» و «اهداف شناختی» گره خورده است. بالتبع، این دو مفهوم را به‌تفصیل بررسی کرده و موردبحث قرار داده‌ام. در بخش بعد، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
تحلیلی انتقادی بر مناسبات «مِتافلسفه» و «روش‌شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion (پایان فلسفۀ دین)

مالک شجاعی جشوقانی؛ فاطمه بزرگ زاده

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 97-117

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36819.2274

چکیده
  نیک تراکاکیس، فیلسوف معاصر دین، در کتاب پایان فلسفۀ دین به طرح ایدۀ خود درمورد مناسبات متافلسفه و روش‌شناسی فلسفۀ دین معاصر در دو سنت تحلیلی و قاره‌ای پرداخته است. وی با بررسی نمونۀ آرای متفکرانی از این دو سنت نتیجه می‌‌‌‌گیرد که فلسفۀ دینی که در سنت تحلیلی دنبال می‌‌شود به‌دنبال مفروض‌گرفتن دیدگاهی خاص در متافلسفه و روش‌شناسی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
سیاست هستی‌شناسانه در جهان‌های چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی)

رحمان شریف زاده

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 119-141

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35564.2191

چکیده
  کتاب پساروش: آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی نوشتۀ جان لا، فیلسوف و جامعه‌شناس انگلیسی، است. این کتاب از معدود کتاب‌هایی است که خود روش را موردکاوش فلسفی ‌ـ جامعه‌شناختی قرار می‌دهد. کتاب پساروش مفروضات متافیزیکی و هنجارمندی‌های روش‌های متعارف را می‌کاود و به‌چالش می‌کشد و می‌کوشد رویکرد بدیلی را به روش در اختیار گذارد که ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و ارزیابی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچۀ بینش توحیدی

محمد امین شفیع خانی؛ مصطفی تقوی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 143-164

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.29873.1791

چکیده
  سرشت «فناوری مدرن غربی» و نیز نسبت میان جوامع غیرغربی با این پدیدار نوظهور بیگانه دو امر‌‌ مهمی است که به‌موازات افزایش آمیختگی این جوامع به این پدیدار ذهن بسیاری از اندیشمندان بومی این جوامع را به خود مشغول ساخته است. کتاب گزینش تکنولوژی از دریچۀ بینش توحیدی ثمرۀ اندیشه‌‌ورزی یکی از همین دست اندیشمندان است که البته در جامعه‌‌ای ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

شهرام شهریاری

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 165-190

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.29902.1762

چکیده
  کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین تفسیری متفاوت با تفاسیر رایج از کتاب پژوهش‌های فلسفی عرضه می‌کند. در این تفسیر، مسئلة پیروی از قاعده محور اصلی کتاب و استدلالی برای ناممکن‌بودن زبان خصوصی به‌شمار رفته است. کریپکی استدلال ویتگنشتاین را به‌شکل پاسخ به شکاکی صورت‌بندی کرده که می‌خواهد واقعیتی دراِزای معنای لفظ یا پیروی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
روش‌شناسی: گفتارهای ناگفته تأملی بر روش‌شناسی رشتۀ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای از خلال بررسی کتاب راه‌نمای روش‌ تحقیق برنامه‌ریزی راتلج

فراز طهماسبی؛ مرتضی هادی جابری مقدم

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 191-216

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.29308.1706

چکیده
  این مقاله مروری است بر کتاب راه‌نمای روش تحقیق برنامه‌ریزی راتلج، مروری که تلاش می‌کند محتوای کتاب را به‌اجمال بیان کند و از آن طریق نشان بدهد که درک و فهم روش‌شناسی تا چه اندازه بر کاروبار دانشگاهیان و حرفه‌مندان اثر می‌گذارد. این کتاب، برخلاف دیگر منابع رایج، اختصاصاً مناسبات رشتۀ برنامه‌ریزی را موضوع بررسی قرار داده است. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
بررسی و ارزیابی کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی

علی عابدی رنانی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 217-242

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.29576.1733

چکیده
  در دهۀ هفتاد شمسی جامعۀ فکری ایران با جریان نواندیشی دینی مواجه شد. این جریان روحی جدید در جامعۀ دانشگاهی و حوزوی دمید و بازار مباحثات و نقد علمی را رونق داد. مواجهۀ این جریان هم با مدرنیته و هم با سنت عمیق‌تر از نسل‌های پیشین روشن‌فکران بوده است. نسل‌های پیشین روشن‌فکران دینی بر بازگشت تمام‌عیار به دین و استفاده از تمام ظرفیت‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
بررسی دروس فلسفی در برنامۀ «کارشناسی روان‌شناسی»

مهدی عاشوری

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 243-266

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36188.2228

چکیده
  چهار درس «معرفت‌شناسی»، «آشنایی با فلسفۀ اسلامی»، «روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان (علم‌النفس)» و «فلسفۀ علم روان‌شناسی» در برنامۀ کارشناسی روان‌شناسی به مباحث فلسفی اختصاص یافته است. با انتخاب مباحثِ مناسبِ دانشجویان و با رعایت ترتیب صحیح باید کارایی این مباحث را افزایش داد. در این مقاله، پس از مروری ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
بررسی انتقادی کتاب رو‌ش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

محمدرضا قائمی نیک

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 267-293

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35983.2215

چکیده
  کتاب روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی از احمدحسین شریفی (1395)، عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دومین کتاب از سه‌گانۀ او دربارۀ علوم انسانی اسلامی (مبانی علوم انسانی اسلامی و نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی) است. او در این کتاب در سه فصل اول (تحلیل مفاهیم و نکات مقدماتی، نظریۀ ضد روش، و پرسش‌های پژوهش) کلیات نگاه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مطالعات علم و فناوری
بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی

محمود مختاری

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 295-317

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35472.2183

چکیده
  این مقاله به معرفی و بررسی انتقادی کتاب رابطۀ دین و فناوری نوشتۀ آقای دکتر حسین مطیع (استادیار محترم دانشگاه صنعتی اصفهان) می‌پردازد. تلاش اصلی کتاب، چنان‌که خود مؤلف نیز تصریح می‌کند، بررسی تعامل فناوری و دین در متن جهان‌بینی اسلامی و نیز ارائۀ نظریه‌ای برای رسیدن به فناوری اسلامی است. مقالۀ حاضر ابتدا خاستگاه کتاب و جایگاه آن ...  بیشتر

علمی- پژوهشی جامعه شناسی
فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی

حمید مسعودی؛ علی یوسفی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 319-336

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.14835.1211

چکیده
  تنوع آرا و نظریات جامعه‌شناسی و نیاز توسعۀ علم به بازاندیشی و نقد مداوم نظریات ارائۀ چهارچوبی منطقی برای نقد و بررسی نظریه‌های جامعه‌شناسی را ضروری می‌سازد. هدف نوشتار حاضر فراهم‌آوردن این چهارچوب با تکیه بر مفهوم فرانظریه‌پردازی است. روش مورداستفاده روش اسنادی با تکیه بر مرور انتقادی منابع است. نتایج تحلیل انتقادی نشان می‌دهد ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
روش‌شناسی پدیدارشناسانۀ هنر با نگاهی به آرای مایکل دوفرن و هایدگر

شمس الملوک مصطفوی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 337-360

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35875.2212

چکیده
  هوسرل، در جایگاه مؤسس پدیدارشناسی، روش پدیدارشناسی را برای تحلیل هنر و آثار هنری به‌کار نگرفت و جز اشارات کوتاهی در مقالۀ دائرۀ‌المعارف بریتانیکا چیزی در این حوزه ننوشت، ولی راه پدیدارشناسی هنر را گشود و موجب شد که بسیاری از پدیدارشناسان پساهوسرلی به هنر از منظری پدیدارشناسانه بنگرند. هدف مقالۀ پیش‌رو نشان‌دادن کاربرد روش پدیدارشناسی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مطالعات علم و فناوری
آیا علوم انسانی را می‌توان به‌مثابۀ تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به‌مثابۀ تکنولوژی

سید محمد تقی موحد ابطحی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 361-386

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36709.2263

چکیده
  در سال‌‌های اخیر موضوعاتی مانند مطالعات فلسفی، تاریخی، جامعه‌‌شناختی دربارۀ علم، علوم انسانی، و تکنولوژی و نقش آن‌ها در فرایند توسعه و پیشرفت کشور با استقبال بسیاری هم‌راه شده است. بحث فلسفی دربارۀ نسبت علم و تکنولوژی و به‌خصوص علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌‌ها، و نهادها به‌عنوان تکنولوژی‌‌های نرم/ انسانی/ اجتماعی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی روش‌شناسی
بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی (مباحثی در سیاست‌های روش)

لیلا نامداریان؛ علیرضا ثقه الاسلامی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، صفحه 387-404

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34268.2090

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی نقادانۀ کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی (مباحثی در سیاست‌های روش)، تألیف احمد محمدپور، است. در این کتاب، بستر شکل‌گیری بسیاری از مهم‌ترین جریان‌های نظری و عملی در علوم انسانی و جنبه‌های هستی‌‌شناختی و معرفت‌شناختی آن‌ها ارائه شده است. از این باب، می‌توان کتاب مذکور را منبعی غنی در این زمینه قلمداد کرد. ...  بیشتر