نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفة علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/crtls.2020.29902.1762

چکیده

کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین تفسیری متفاوت با تفاسیر رایج از کتاب پژوهش‌های فلسفی عرضه می‌کند. در این تفسیر، مسئلة پیروی از قاعده محور اصلی کتاب و استدلالی برای ناممکن بودن زبان خصوصی به شمار رفته است. کریپکی استدلال ویتگنشتاین را به شکل پاسخ به شکاکی صورت‌بندی کرده که می‌خواهد واقعیتی در ازاء معنای لفظ یا پیروی درست از قاعده به وی عرضه شود. ویتگنشتاینِ کریپکی، چنین مطالبه‌ای را نابجا می‌داند و مدعی است هنگامی می‌توان کاربرد لفظ یا قاعده‌ای را «درست» خواند که با کاربرد دیگر کاربران زبان یا قاعده توافق داشته باشد؛ جز این معیار دیگری برای ارزیابی نمی‌توان داد. تفسیر کریپکی از پرسش و پاسخ ویتگنشتاین مباحث فلسفی فراوانی را برانگیخته است که موضع‌گیری در آن‌ها ثمراتی مهم برای بسیاری از بحث‌ها در روش‌شناسی علوم انسانی دارد. این مقاله، نخست، گزارشی از چالش شکاکانة کریپکی و پاسخ آن به دست می‌دهد. سپس برخی تفسیرهای رقیب و نقدهایی که آن‌ها به تفسیر کریپکی وارد کرده‌اند مرور می‌شود. پس از آن، به تأثیرات این بحث در سایر مباحث فکری اشاره و نهایتاً به بررسی یکی از ترجمه‌های فارسی آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Kripke’s Wittgenstein on Rules and Private Language, and a Persian Translation of it

نویسنده [English]

  • Shahram Shahryari

PhD in philosophy of science and technology, Institute for humanities and cultural studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Saul Kripke’s Wittgenstein on Rules and Private Language offers an unorthodox interpretation of Wittgenstein’s Philosophical Investigations. Contrary to other commentators, Kripke regards rule-following as the main issue of the book so that it gives Wittgenstein’s most significant argument for the impossibility of private language. Kripke formulates Wittgenstein’s argument in response to a skeptic who seeks a fact in exchange for the words’ meaning or correct rule-followings. Kripke’s Wittgenstein dismisses such a claim, arguing that the use of a word or following a rule is called “correct” when it agrees with other users of the language or rule. There is no corresponding fact for meaning or rule-following, nor is there any other criterion that can assess one’s responses. Kripke’s interpretation of Wittgenstein’s question and answer has provoked many philosophical debates, which have important implications for the methodology of the social sciences as well as the humanities. After an account of Kripke’s skeptical challenge and his answer to it, this paper reviews some rival interpretations and their criticisms of Kripke’s exegesis. This provides the opportunity to point out the impact of this debate on other intellectual issues. Finally, one of the Persian translations of this book will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kripkenstein
  • skeptical challenge
  • Rule-following
  • assertability conditions
  • private language