نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرمت شهری، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار شهرسازی، هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله مروری است بر کتاب راهنمای روش تحقیق برنامه‌ریزی راتلج. مروری که تلاش می‌کند محتوای کتاب را به اجمال بیان کند و از آن طریق نشان بدهد که درک و فهم روش‌شناسی تا چه اندازه بر کاروبار دانشگاهیان و حرفه‌مندان اثر می‌گذارد. این کتاب برخلاف دیگر منابع رایج اختصاصا مناسبات رشته‌ی برنامه‌ریزی را موضوع بررسی قرار داده است. همچنین تلاش کرده تا روش‌شناسی را از موجودیتی صلب و حسب‌ تکلیف در میان دانشگاهیان به سیروسلوکی پویا در زندگی فردی، اجتماعی و حرفه‌ای پژوهشگران ارتقا دهد. مقاله‌های متعدد کتاب اکثرا دل‌مشغولی‌شان پیوند نظریه و عمل است و برای برقراری این پیوند به‌شکلی بدیع بسیاری از مناسبات فرآیند تولید پژوهش را پیش نظر می‌آورند. در پایان ارزیابی مختصری از محتوای کتاب صورت می‌گیرد و ضرورت جای‌گرفتنش در برنامه‌ی آموزش رسمی برنامه‌ریزی بیان می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Untold Stories of Methodology: Reflections on Urban Planning Methodology through a Review on “Routledge Handbook of Planning Research Methods”

نویسندگان [English]

  • Faraz Tahmasbi 1
  • Morteza Hadi Jaberi Moghaddam 2

1 MA in Urban Heritage Conservation, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor in Urban Planning, University of Tehran, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article is a review of the “Routledge Handbook of Planning Research Methods”. The review attempts to summarize the content of the book and to show how understanding the methodology affects the work of academics and professionals. Among other methodology books, The Routledge Handbook is a genuine reference and the reasons can be summarized as follows: Unlike other dominant sources, this book has specifically explored the relations in the field of planning and stays within the discipline. It has also attempted to promote methodology from rigid and homogeneous entities to academics to the dynamic practices in the personal, social, and professional lives of researchers. Numerous articles in the book are mostly concerned with the link between theory and practice, and to establish this link they underpin the research production process. In the end, a brief evaluation of the content of the book is made and the necessity of incorporating it into the formal planning pedagogy is stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Methodology
  • methodology
  • Methodology in Practice
  • qualitative
-          Elisabete A. Silva, P. H. (2015). THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF PLANNING RESEARCH METHODS. New York: Routledge.
-          Bracken. I (1981). Urban Planning Methods Research and Analysis. London: Routledge.
-          Krueckeberg. D.A (1974). Urban Planning Analysis: Methods and Models. New York: Wiley.
-          Silverman. D (2004). Qualitative Research, Theory, Method and Practice.  London: Sage Publications.
-          University of Chicago (1993) The Chicago Manual of Style: The essential guide for writers, editors and publishers. Chicago: University of Chicago.
-          Wang. D, Groat. L (2002). Architectural Research Methods. New York: Wiley.
-          Wilson. A (1968). Models in Urban Planning: A Synoptic Review of Recent Literature. London: Center of Environmental Studies.
-         ادریسی، محمد و علی ادریسی (1386). روش تحقیق تجربی. تهران: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر).
-         اپنهایم، نربرت (1379). مدل‌های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه‌ای. ترجمۀ منوچهر طبیبیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1390). اصول روش تحقیق کیفی. ترجمۀ بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-         جابری مقدم، مرتضی‌هادی و سارا وثوقی (1394). «بررسی جایگاه و اهمیت مهارت پژوهش در رَویه‌های شهرسازی، بررسی و مقایسۀ مجلات دانشگاهی شهرسازی و مقالات منتشرشده در ایران و سایر کشورها». مجلد منتشرشده از مقالات نخستین همایش ملی آموزشی شهرسازی در ایران.دانشگاه تهران: آذر 1393.
-         جابری مقدم، مرتضی‌هادی و سارا وثوقی (1395). «بررسی جایگاه روش تحقیق در آثار مکتوب شهرسازی، نمونه موردی: مجلات معتبر در حوزۀ نظریه‌های شهرسازی». فصل‌نامۀ روش‌شناسی علوم انسانی، شمارۀ 89. صص 137-172.
-         حافظ‌نیا، محمدرضا (1398). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: نشر سمت.
-         کاتانیزی، آنتونی جیمز (1390). روش‌های علمی تحلیل مسائل شهری. ترجمۀ منوچهر مزینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1391a). برنامه درسی (بازنگری‌شده) مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی، مصوب 7/8/1391. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392a). برنامه درسی (بازنگری‌شده) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه‌ریزی شهری، مصوب 23/4/1392. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392b). برنامه درسی (بازنگری‌شده) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه‌ریزی منطقه‌ای، مصوب 23/4/1392. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392c). برنامه درسی (بازنگری‌شده) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری، مصوب 23/4/1392. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1388). برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت شهری، مصوب 7/6/1388. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1391d). برنامه درسی مقطع دکتری شهرسازی، مصوب 23/4/1392. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.