نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان‌های عمومی، دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به نقد ترجمه کتاب «بهداشت زبان» (1395) نوشته دبورا کمرون (2012) اختصاص دارد. کار بررسی و نقد ترجمه این کتاب برمبنای مدل نقد ترجمه خانم کاتارینا رایس (Reiss, 2000) و در سطوح مختلف معنایی، دستوری، واژگانی، و سبکی به انجام خواهد رسید. در این مقاله همچنین اصل کتاب کمرون و اهم مباحث مطرح­شده در آن معرفی خواهد شد. کمرون در این کتاب دیدگاه­های حامیان پاکی زبان و گروه مقابل آنها یعنی زبان‌شناسان را بررسی و نقد می­کند. وی همچنین یک­رشته گفتمان‌ها، سیره‌ها، اعمال و اقداماتی را معرفی می­کند که حول محور کنترل تغییر در زبان قرار می­گیرند و به این فعالیت­ها و اقدامات نام کلی «بهداشت زبان» را اطلاق می‌کند. یافته­های این بررسی نشان می­دهند که متن ترجمه این کتاب در هیچ یک از سطوح مورد بررسی در مدل رایس به تعادل دست نیافته است. بدفهمی و انتقال نادرست معانی و مفاهیم، گرته‌برداری دستوری، ناروانی متن، برابریابی‌های نامناسب، آمیختن سبک گفتاری با نوشتار از جمله اشکالاتی است که در متن ترجمه به وفور مشاهده می‌شود. در نتیجه می­توان گفت که کیفیت متن ترجمه به هیچ روی در خور زبان مشترک ایرانیان نیست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review on Verbal Hygiene

نویسنده [English]

  • Reza Moghaddam Kiya

Associate Professor, General English Department, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present paper aims at introducing “Verbal Hygiene” by Deborah Cameron (1995, 2012) and assessing the quality of its translation into the Persian Language. In her book, Cameron discusses long-standing debates among proponents of two competing perspectives on language use. On the one hand, there are the traditionalist grammarians who contend that any change is undesirable. Accordingly, they seek to prescribe standards for using language. On the other hand, there are the linguists who argue that language is naturally in a state of flux. “Verbal Hygiene” is a term coined by Cameron to refer to all discourses, practices, and measures directed at regulating language. In this paper, the quality of the Persian translation of the book was assessed based on the model proposed by Katharina Reiss for translation criticism (Reiss, 2000), and it was shown that the translation is poor and quite unsatisfactory. Misinterpretation of the source text, incorrect rendering of the concepts and meanings, grammatical calques, lack of fluency, inappropriate equivalents, and intermingling spoken and written styles of language use are among the deviations in the target text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • critique
  • Verbal Hygiene
  • Deborah Cameron
  • Reza Amini
کمرون، دبورا (1395). بهداشت زبان، ترجمه رضا امینی، چاپ اول، تهران: انتشارات بوکا.
صادقی، علی­اشرف (بهار و تابستان 1367). «تحول زبان و تثبیت یا معیارسازی آن: دو جریان مخالف و ناگزیر»، مجله زبان­شناسی، ش 1، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
نج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ (1366). غ‍ل‍ط ن‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ دش‍واری‍ه‍ای‌ زب‍ان‌ فارسی، تهران: چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی.
نعمتی ، مجید (1384). «تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه­های غلط و متون مطبوعاتی»، مجله پژوهش زبان­های خارجی، ش 23، تهران: دانشکده زبان­ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
 
Cameron, Deborah (1995). Verbal Hygiene, London: Routledge. 
Cameron, Deborah (2012). Verbal hygiene, (2nd ed.) London, New York: Routledge.
Diana Wegner and Douglas College (2000). “Review: Verbal Hygiene” Technostyle Vol. 16, No. 2.
Milroy, James. (1997). Review of “Verbal Hygiene” by Deborah Cameron 1995, London: Routledge, Journal of Sociolinguistics, 1/1, 127–133.
Reiss, katarina (2000). Translation Criticism:  The Potentials and Limitations. Categories and Criteria for Translation Quality Assessment. Translated by Erroll F. Rhodes, St. Jerome Publishing Ltd.
Tannen, Deborah (1990). You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation, New York: Ballantine Books.
Watanabe, Noriko (2020,/2/21). “Review: Verbal Hygiene” http://www.interstrataltension.org/? July, 2013, p. 1524