نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فرانسه، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان

چکیده

کتاب سیر نشانه‌شناسی مجموعه مقالاتی است که زیر نظر پاول کوبلی(2001) منتشر شده است. راحله قاسمی ترجمه­ی این کتاب را بر عهده داشته و نشر سیاهرود آن را منتشر کرده است. این کتاب شامل ده فصل است و در مجموع، مساله اصلی فصل­ها تعامل نشانه‌شناسی با جهان پیرامون و تجربه­ی زیسته­ی حضور است. نویسندگان این کتاب در یک نکته اشتراک دارند: ساختارهای زبانی درون متنی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای حوزه­ی مطالعات نشانه‌شناسی باشند و لازم است که واقعیت‌های کاربردی جهان بیرون به نظام نشانه­ها ترجمه شوند یا انتقال یابند. به همین دلیل در این کتاب عناصر فرهنگی، اجتماعی، زیستی، اخلاقی در تعامل با جهان نشانه‌ها معرفی شده‌اند. اگر چه دیدگاههای نظری ارائه شده خوب و قابل فهم هستند، اما ما را با الگوی مطالعاتی که قابل استفاده در طرح و تحقیق در مسائل انسان و به ویژه نشانه­انسان‌شناسی باشد مواجه نمی‌کنند. هدف اصلی ما این است که نشان دهیم چگونه از نشانه‌شناسی سخت به نشانه‌انسان‌شناسی نرم عبور می‌کنیم. روش بررسی ما متکی بر دیدگاه نشانه‌کاربردشناسی و نشانه‌معناشناسی گفتمانی است. مهمترین دست‌آورد این تحقیق بررسی نقش پدیدارشناسی و کاربردشناسی فرهنگی در سیر تحول علم نشانه‌شناسی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Criticism of “The Routledge Companion to Semiotics” Translation: From Hard Semiotics to Anthroposemiotics

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Shairi 1
  • Fatemeh Seyedebrahimi 2

1 Professor of French Langauge and Literature, Tarbiat Modares University, Iran

2 Assistant Professor of English Language Department, Sirjan Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The book The Routledge Companion to Semiotics is a collection of articles published under the supervision of Paul Cobley. Raheleh Ghasemi and Siyahrood publication have translated and published it alternatively. This book contains ten chapters, and the main issue of the chapters is the interaction of semiotics with the environmental world and the experience of presence. The authors of this book share one point: immanent structures cannot meet the needs of the domain of semiotics studies, and it is necessary that the world’s practical realities be translated or transmitted to the sign system. For this reason, the cultural, social, biological and ethical elements have been introduced in interaction with the world of signs in this book. Although the theoretical viewpoints presented are good and understandable, they do not encounter us with the pattern of studies that can be used in the design and research in human issues, especially anthroposemiotics. Our main goal is to show how we pass through the hard semiotics into anthroposemiotics. Our method is based on practical semiotics and semiotics of discourse. The most important achievement of this research is studying the role of phenomenological and cultural pragmatics in the evolution of semiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Environmental World
  • Experience of Presence
  • Cultural Elements
  • Paul Cobley
کوبلی، پاول (1395). سیر نشانه‌شناسی. ترجمه راحله قاسمی. تهران: انتشارات سیاهرود.
گرمس، آلژیرداس ژولین (1398).  نقصان معنا، عبور از روایت­شناسی ساختارگرا: زیبایی شناسی حضور، ترجمه حمیدرضا شعیری، تهران: نشر خاموش.
 
Cobley, P. (2001). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. ISBN: 0415243149, Routledge. 
Eco U. (1985). La guerre du faux, Paris: Grasset.
Favareau, D ; Cobley, P. and Kalevi Kull (2012). A More Developed Sign: Interpreting the Work of Jesper Hoffmeyer, ISBN :9789949199457, Tartu University Press.
Foucault, M. (2010). L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 14-15. A.M. Lorusso, Semiotica della cultura, Rome-Bari: Laterza.
Fontanille j. (1999). Sémiotique du discours, Limoges: PULIM.
Fontanille J. et Couégnas N. (2018). Terre de sens. Essai d’anthroposémiotique, Limoges: PULIM.
Greimas A.J. (1987). De l’imperfection, Perigueux: Pierre Fanlac.
Greimas A.J. et j. Courtés (1993). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris: Hachette.
 Lévinas E. (2001). Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité [1961], Paris: Librairie générale française (Le livre de poche).
Peirce C.S. (1992). Reasoning and the Logic of Things, Ed. K. L. Ketner and H. Putnam. Cambridge: Harvard University Press.
Sebeok T. A. (2001). Global Semiotics, Bloomington: Indiana University Press.
Spiegelberg H. (1975). “Husserl’s and Peirce’s Phenomenologies: Coincidence or Interaction?”  Philosophy and Phenomenological Research, 17:164-185. 
Uexkull, J. von (1982 [1940]). “The Theory of Meaning”. Semiotica, 42(1): 25-82.