نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقد و بررسی پژوهشی با عنوان «منطقه کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» نوشتهی دونالد ال. استیلو (2019) میباشد. این پژوهش که در قالب فصل پنجم از کتاب «زبانها و زبانشناسی آسیای غربی: رویکردی منطقهای»  سازماندهی شده است، خود شامل 10 بخش و زیربخشهایی متعدد است. از لحاظ نظری و روششناسی، این پژوهش بر مبنای زبانشناسی منطقهای (areal linguistics) و ردهشناسی منطقهای (areal typology) بوده و به بررسی ویژگیهای جغرافیایی، واژگانی، دستوری و آوایی دو خانوادهی زبانی ایرانی شمال غربی یعنی کاسپین و تاتی میپردازد که در مناطق جغرافیایی جنوب و غرب دریای خزر تکلم میشوند. در تقسیمبندی ارائه شده در زبانهای کاسپین و تاتی، استیلو دستهبندی جدیدی را با عنوان «تاتیمانندها» (Tatoid) نیز معرفی میکند که شامل گونههای «رودباری» و «طالقانی» میباشد. از نظر استیلو علت این طبقه‌بندی خاص، آن است که این دو گونه در اصل زبانهای تاتی بودند که به دلیل تاثیرات شدید کاسپین و فارسی، تمامی ویژگیهای ساختاری تاتی را از دست دادهاند. از اهم نتایج این پژوهش می‌توان دستهبندی جدید فوق را که استیلو برای نخستین بار در این اثر معرفی کرده برشمرد. علاوه بر آن، تعیین مرزهای همگویی گروههای تاتی و کاسپین که تقریبا با مرزهای جغرافیایی ایران و همسایگان شمالیاش انطباق نسبی یافته است کاری نو در زبان‌شناسی منطقهای به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Chapter Five of «The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal Perspective» Entitled: «The Caspian region and south Azerbaijan: Caspian and Tatic»

نویسندگان [English]

  • Saeed Reza Yousefi 1
  • Mahinnaz Mirdehghan Farashah 2

1 PhD Candidate in Linguistics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Linguistics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to introduce and present a critical review of the chapter entitled “The Caspian region and south Azerbaijan: Caspian and Tatic”, by Donald L. Stilo. Formally, his research is encased into a book as a full chapter, including 10 sections. In theory and methodology, this research is based on areal linguistics and areal typology, respectively. The research investigates the geographical, lexical, grammatical, and phonological characteristics of Caspian and Tati, two North Western Iranian (NWI) language families, which are spoken in the south and west of the Caspian sea region. In addition to these two groups, Stilo introduces a new group called ‘Tatoids’, which includes Rudbari and Taleqani. According to Stilo, this special status for this recent type is that these two varieties were originally Tatic which, under the intense influences of Caspian and Persian, have lost all their Tatic grammatical structures. New findings of this research are the introduction of Tatoid language group and the determination of the linguistic isoglosses of Tatic and Caspian language groups which are located almost on the geographical borders among Iran and its northern neighbors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Areal Linguistics
  • Morphosyntactic Alignment
  • Tatoids
  • Caspian Languages
  • Tatic Languages
استیلو، دونالد. ال (1395). حکایت­های عامیانه وفسی (پیکره، دستور و آوانگاشت). ترجمه مهین­­ناز میردهقان، و سعیدرضا یوسفی. تهران: انتشارات آوای خاور.
میردهقان، مهین‌ناز و سعیدرضا یوسفی (1395). «حرف اضافه‌نمایی افتراقی در وفسی در چارچوب نظریه بهینگی»، جستارهای زبانی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
یوسفی، سعیدرضا (1391). بررسی و تحلیل نظام حالت در گویش وفسی در چارچوب نظریه بهینگی (پایان­نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 
Asatrian, Garnik and Habib Borjian (2005). «Talesh and the Taleshis (The state of research)». Iran and the Caucasus 9(1). 43-72.
Bazin, Marcel. 1981. Quelques échantillons de variations dialectales du Tâleši. Studia Iranica 10. 111–124, 269–277.
Bögel, Tina, Saeed Reza Yousefi, & Mahinnaz Mirdehghan. (2018). «Vafsi oblique pronouns: stress-related placement patterns». In Proceedings of LFG2018, Stanford, CA: CSLI Publications.
Diessel, Holger (2001). «The ordering distribution of main and adverbial clauses: A typological study». Language 77, 433-455.
Haig, Geoffrey & Geoffrey Khan (eds.) (2018). The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal Perspective. Series: The World of Linguistics 6. Germany: The Gruyter Mouton.
Haig, Geoffrey (2008). Alignment change in Iranian languages: A construction grammar approach. Berlin & Boston: De Gruyter Mouton.
Mirdehghan, Mahinnaz, & Saeed Reza Yousefi. 2017. «Dative Case Marking in Vafsi within the OT Framework». Iranian Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 149-161. DOI: 10.1080/00210862.2015.1108720.
Stilo, Donald L. (2018). «The Caspian region and south Azerbaijan: Caspian and Tatic». The Languages and Linguistics of Western Asia. Geoffrey Haig and Geoffrey Khan (ed.). pp. 659–824. Germany: The Gruyter Mouton.
Stilo, Donald L., Kamran Talattof, & Jerome Clinton (2005). Modern Persian: Spoken and Written, Volumes I, II, New Haven, Yale University Press.
Stilo, Donald L. (2004). Vafsi Folk Tales. Weisbaden, Germany: Ludwig Reichert Verlag.
Stilo, Donald L. (1981). «The Tati language group in the sociolinguistic context of northwestern Iran and Transcaucasia». Iranian Studies 14, 137-187.
Yarshater, Ehsan. )1959(. The Dialect of Shāhrud (Khalkhāl). BSOAS 22. 52–68.
Yarshater, Ehsan. (1969). A grammar of southern Tati dialects. The Hague & Paris: Mouton.
Yarshater, Ehsan. (1970). The Tati dialect of Ṭārom. In Mary Boyce & Ilya Gershevitch (eds.), W. B. Henning memorial volume, 451–467. London: Lund Humphries.