نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان شناسی، پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران

چکیده

در این نوشته به معرفی کتاب زبان‌شناسی و رماناثرراجر فاولرو نقد ترجمة محمد غفاری (تهران، نشر نی، 1396، 358 صفحه، چاپ اول 1390 و چاپ دوم 1396)، پرداخته می  شود. در دوران اخیر فرآیند نقد به مرحله ای از رشد خود رسیده، که در زمینه های بسیار متنوعی تأثیرگذار بوده است. به این منظور ابتدا زمینه‌ای از نظریه‌هایی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و مطلبی کوتاه راجع به نویسنده کتاب ارائه شده است و سپس مروری کوتاه می شود بر آثاری از فاولر که بنیان گذار زبان شناسی انتقادی بوده و به نوبه خودرویکردهای انتقادی دیگری را رقم زده است. تبلور و تحقق نظرات فاولر، بعدها در آثار صاحب نظران علوم انسانی به خصوص زبان شناسی، جامعه شناسی و ... به چشم می خورد. این بررسی با رویکردی فرمالیستی و انتقادی، به نقد ترجمه کتاب مورد نظر پرداخته، و به ارزیابی معادل سازی ها و پیوست های الحاقی (شامل واژه نامه ها و کتاب نامه ها) مترجم می پردازد، با این نتیجه گیری که بخشی از این ملحقات که به آن اشاره شده، ضروری نبوده و کمکی به درک بهتر مخاطب نمی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction and Critique of Linguistics and the Novel

نویسنده [English]

  • Golrokh Saeednia

Assistant Professor of Linguistics, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article is an introduction and critical review of the Farsi translation (by Mohammad Ghaffary, 2nd edition) of Roger Fowler’s book “Linguistics and the Novel”. It also introduces briefly the backgrounds of the main ideas discussed in the book. In this regard, a brief discussion of linguistics criticism and the critical translation are covered, with Fowler being an expert on the latter subject as well. Doing research on Fowler’s postulations can be seen in the works of other fields in humanities, such as linguistics and sociology.  In this study, it is attempted to use a formalism approach with a critical point of view to evaluate the equivalents and appendices (glossaries and bibliographies) show that looking for equivalence in translations needs experts who do not confuse the readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation studies
  • Mohammad Ghaffary
  • Roger Fowler
  • Critical Translation
  • Linguistic Criticism
شفنر کریستینا و کاترینا رایس و جولیان هاوس(1394). نقد تجربه ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی انتقادی، مترجم گلرخ سعیدنیا. تهران: نشر قطره.
شقاقی، ویدا. (1374). واژه بست چیست؟ آیا در زبان فارسی چنین کاربردی دارد؟ فصل‌نامة دانشگاه علامه طباطبایی شماره 83، از 141 تا 158.
فاولر، راجر( 1977)زبانشناسی و رمان مترجم، مجمد غفاری( 1936)، تهران: نشر نی.
فالر، راجر.(1986) زبان‌شناسی انتقادی ترجمه فرهاد ساسانی، تبیدار، مرداد و شهریور (1380 ) ش 8 صص 4-8.
فلاوردو، جان،و جان ریچاردسن، راهنمای گفتمان‌شناسی انتقادی ( 1397)، گروه مترجمان ویراستار: گلرخ سعیدنیا تهران: لوگوس.
گنتزلر، ادوین(1380)نظریه‌هایترجمهدرعصرحاضر. ترجمۀ علی صلح جو، تهران: انتشارات هرمس. مهاجر، مهران، و محمد نبوی (1381). واژگان ادبیات و گفتمان ادبی،تهران: نشر آگه.
 
Blommaert, J. (2005). Discourse: A critical Introduction. Cambridge University Press.
Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. In T.van Dijk
Fowler, R. (1979) Linguistics and the Novel London: Methuen, 1977. 141 pp
Fowler, R. (1996). Linguistic Criticism (2nd Ed.). Oxford: Oxford Press.
Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London and New York: Routledge.
Schäffner, C. (2004). Political Discourse Analysis from the Point of View of Translating Studies. Journal of Language and Politics, 3(1), 117–150.
Thompson, S. (1996). Introducing Functional Grammar. London: Arnold.
Wodak, R., & Meyer, M. (2002). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.
Zohar, E. (1978). Papers in Historical Poetics. Tel Aviv: Porter Institute. (Ed.), Discourse as Social Interaction: A; Multidisciplinary Introduction (Vol. 2, pp. 258–284). London: Sage.