نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات موزه، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

حدود نیم قرن پیش بنیان­های فکریِ مفهوم هنر اسلامی به چالش کشیده شد. پایان دوران استعمار، ایجاد زمینه برای گسترش تفکر اسلامی، و به تبع آن برپایی موزه­های هنر اسلامی در غرب، این گرایش را به­ویژه پس از حادثۀ یازده سپتامبر 2001، به اوج رساند. همزمان، موزه‌شناسی نیز به دیدگاهی مؤثر برای مطالعۀ هنر سرزمین­های اسلامی بدل شد و این­بار موزه به­مثابۀ تولیدکنندۀ دانش هنر اسلامی و مفسر این حوزه ایفای نقش کرد. کتاب «هنر اسلامی و موزه؛ رویکردهایی به هنر و باستان­شناسی جهان اسلام در سده 21م» نخستین منبع جامعی بود که در این حوزه در سال 2012 منتشر شد. نوشتار حاضر با هدف بازشناسی رویکردهای غالب به هنر اسلامی در موزه­های اروپایی و آمریکایی، با بهره­گیری از روش تحلیل محتوا، و بانگاهی موزه­شناسانه، به مطالعۀ ساختاری و محتوایی این کتاب می­پردازد.  یافته­های این تحلیل نشان می­دهد که در کنار مزیت­های کتاب که تا حد زیادی عمده چالش­های کنونی را پوشش داده است، کاستی­هایی نیز از منظر رویکرد بنیادینش به مقولۀ موزه، ارتباط میان مقاله­ها و زیرعنوان برخی فصل­ها، غلبۀ نگاه تاریخ­هنری، غلبۀ نگاه شیءمحور، و تمرکز اکثر مطالعات بر یک یا دو حوزۀ جغرافیایی، در آن به چشم می­خورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Approaches to Islamic Art in the Museums: A Critical Review on “Islamic Art and The Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century”

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Karimi 1
  • Kouros Samanian 2

1 Associate Professor, Art University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Art University, Tehran, Iran

چکیده [English]

It is about a half-century since the intellectual foundations of the concept of Islamic art have been dramatically challenged. This new trend has been culminated after the end of the colonial era, setting the stage for the spread of Islamic thought, the consequent establishment of Islamic Art museums in the West, and later, through the September 11 attacks. Simultaneously, the museology became a beneficial approach towards the study of the arts of Islamic regions through which the museum plays a crucial role in creating the knowledge of Islamic Art. Published in 2012, “Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archeology of the Muslim World in the Twenty-First Century” was the first in this area. Using content analysis and taking a muselogical view, the current study recognizes the main approaches towards the representation of Islamic Art in American and European museums. The results show that although it is a worthwhile source with main challenges included, it can be criticized in terms of its fundamental approach towards the museum, the hegemony of historiographical point of view, the problematic relationship between some articles and titles, and its emphasis on one or two geographical areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • slamic Art
  • Museum
  • Museology
  • Review
آیشتت، جنیفر (1398). «موزه و عدالت (بی عدالتی)»، در:  فلسفۀ موزه برای قرن بیست و یکم، ترجمۀ کورس سامانیان و مریم الماسی، تهران: انتشارات حکمت.
کوکسال، هلن (1398). «ذهن خود را باز کنید: فعالیتی فراگیر»، در:  فلسفۀ موزه برای قرن بیست و یکم، ترجمۀ کورس سامانیان و مریم الماسی، تهران: انتشارات حکمت.
گ.پاریس، اسکات (1398). «موزه­ها چگونه می­توانند در قرن بیست و یکم بازدیدکنندگان را به خود بخوانند؟»، در: فلسفۀ موزه برای قرن بیست و یکم، ترجمۀ کورس سامانیان و مریم الماسی، تهران: انتشارات حکمت.
مالور، دیدیه (1398). «تقاضای سکوت: برگرداندن هنر به موزۀ هنری»، در: فلسفۀ موزه برای قرن بیست‌ویکم، ترجمۀ کورس سامانیان و مریم الماسی، تهران: انتشارات حکمت.
هوپر-گرینهیل، ایلین (1398). «قدرت آموزشی موزه­ها»، در: فلسفۀ موزه برای قرن بیست و یکم، ترجمۀ کورس سامانیان و مریم الماسی، تهران: انتشارات حکمت.
 
Akbarnia, Ladan  (2012)." The Option of "Intersim" Reinstallation: Brooklyn Museum's Arts of the Islamic World Galleries", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Beyer, Vera (2012).  "Preliminary Thoughts on an Entangled Presentation of "Islamic Art"", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Brown, bill(2001). "Thing Theory", Critical Inquiry, vol. 28.
D.Pritula, Anton (2012).  "Islamic Art in the Hermitage Museum: Projetcs and Plans", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Desvallées, André and François Mairesse (2013). Key concepts of Museology, Translated into Farsi by Kouros Samanian, Marzieh Hekmat and Masoumeh Karimi, Tehran: University of Arts & Armand Colin.
Doumani, Beshara(2012) . "The Power of Layers and the Layers of Power? The Social Life of Things as the Backbone of New Narratives" in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
E. Hein, George(2002) . Learning in the Museum, London: Routledge.
El-Rashidi, Seif  (2012), "Museums of Islamic Art and Public Engagment", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds). London: Saqi Book.
Fakher Eldin, Munir (2012). "A Historian's Task: Make Sure the Object Doeas Not Turn Against Itself in the Museum", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Falk, John. H.(2006) . "An Identity-Centered Approach to Understanding", Curator the Museum Journal, vol. 49.
Falk, John. H. and Lynn D. Dierking(2000) . Learning From Museums, Oxford: Altamira Press.
Falk, John. H. and Lynn D. Dierking(2016) . The Museum Experince, Routledge .
Fritsch, Juliette  (2012). "The Jameel Gallery at the Victoria and Albert Museum in London", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Gerbich, Christine (2012).  "A Wooden Room with Many Doors...": Social, Physical and Intellectual Accessibility at the Museum of Islamic Art in Berlin", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Gerbich, Christine, Susan Kamel, and Susanne Lanwerd  (2012). " Do You Speak Islamic Art? The Museological Labratoary", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Golding, Viv(2009) . Learning at the Museum Frontiers; Identity, Race and Power, Burlington : Ashgate.
Gonnella, Julia (2012)."Islamic Art Versus Material Culture: Museum of Islamic Art or Museum of Material Culture?", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Grabar, Oleg (2012) . "The Role of the Museum in the Study and Knowledge of Islamic Art", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Hooper-Greenhill, Eilean(1999) . Museum and Interpretive Communitie, Australian museum audience research centre.
Junod, Benoit (2012)."The Aga Khan Museum in Toronto", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Junod, Benoit, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (2012). Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century,  London : Saqi Book .
Koren, Lorenz(2012) . "Intrinsic Goals and Extrenal Influence: On Some Factors Affecting Research and Presentation of Islamic Art", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Kramer, Gudru(2012) . "The Cultural Turn, the Spatial Turn and the Writing of Middle Eastern History", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Kroger, Jens (2012).  "Early Islamic Art History in Germany and Concepts of Objects and Exhibition", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Kuhn, Miriam (2012). "Museums and Thier Formation" in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
McWilliams, Mary(2012) . "Subthemes and Overpaint: Exhibiting Islamic Art in American Art Museums", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Mejcher-Attasi, Sonja. and John Pedro Schwartz (2012). Archives, Museums and Collecting Practives in the Modern Arab World, Farnham: Ashgate.
Muller-Wiener, Martina(2012) . "Aesthetics Versus Context? Towards New Strategies for the Study", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Necipoglu, Gulru(2012) . "The Concept of Islamic Art: Inherited Discources and New Approaches", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Parker Heath, Ian(2016) . "Book Review: Islamic Art and the Museum. Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century", Material Religion. vol. 12.
Rabbat, Nasser(2012) . "Islamic Art at a Crossroad?", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
 
Robinson, Basil. W.(2000) . "Burlington House Exhibition of 1931: A Milestone in Islamic Art History",  in: Discovering Islamic Art; Scholars, Collectors and Collections 1850-1950, Stephen Vernoit (ed), London: L.B.Tauris Publishers.
Sassmannshausen, Christian(2012) . "The Stuff of History: Evryday Objects, the Constrcution of Ambiguous Meaning, and the "Afterlife" of Social Things", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Scheid, Kirsten(2012) . "The Study of Islamic Art at a Crossroad, and Humanity as a Whole" in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Shabout, Nada (2012). "Collecting Modern Iraqi Art" in: Archives, Museums and Collecting Practives in the Modern Arab World, Sonja Mejcher-Attasi and John Pedro Schwartz (eds), Farnham: Ashgate.
Shalem, Avinoam(2012) . "Multivalent Paradigms of Interpretation and the Aura and Anima of the Object", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Suleman, Fahmida(2012) . "Islamic Art at the British Museum: Strategies and Perspectives", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Trolenberg, Eva(2012). "Islamic Art and the Invention of the "Masterpiece": Approaches in Early Twentieth-Centurey Scholarship", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Vernoit, Stephen(2000) . Discovering Islamic Art; Scholars, Collectors and Collections, 1850-1950, London: I.B.Tauris.
Von Folsach, Kjeld(2012) . "Concepts Behind the New Installation of Islamic Art in the David Collection", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Watson, Oliver(2012) . "The Museum of Islamic Art, Doha", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Weber, Stefan (2012). "A Concert of Things; Thoughts on Objects of Islamic Art in the Museum Context", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.
Weber, Stefan(2012) . "New Spaces for Old Treasures: Plans for the New Museum of Islamic Art at the Pergamon Museum", in: Islamic Art and the Museum; Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, Benoit Junod, Georges Khalil, Stefan Weber, and Gerhard Wolf (eds), London: Saqi Book.