نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کتاب سرچشمه‌‌ها و دکترین فاشیسم یکی از اساسی‌‌ترین متون فاشیسم است که به‌قلم مهم‌‌ترین فیلسوف فاشیسم یعنی جیوانی جنتیله نگاشته شده است. اهمیت کتاب در درجۀ نخست به‌دلیل ارائۀ توجیهی نظری از فاشیسم به‌مثابۀ ایدئولوژی است. ما در این مقاله، ضمن بررسی ایده‌‌های مختلف مطرح‌شده از سوی جنتیله در کتاب، منطق درونی آن را در توجیه ایدئولوژی فاشیسم در ایتالیا بازگو خواهیم کرد. سعی ما این خواهد بود که تاحد امکان نشان دهیم سامانۀ نظری جنتیله در ارائۀ الگویی نظری برای پشتیبانی فاشیسم در ایتالیا موفق بوده است یا خیر. ایدۀ اصلی مقاله این است که اندیشۀ سیاسی جنتیله به‌سبب ماهیت ایدئولوژیک خود واقعیت را مصادره‌به‌مطلوب و وارونه تفسیر می‌‌کرد و این عدم تطابق با واقعیت، که تجربۀ فاشیسم نیز سنخی از آن است، حاکی از این نکته بود که تفکر ایدئولوژیک، افراط‌‌گرایی، و خشونت هرگز نمی‌‌تواند به سیاستی بادوام بدل شود. اگرچه خشونت و افراط در کوتاه‌مدت باعث کسب قدرت می‌شود، در بلندمدت به سیاستی علیه خود بدل می‌‌شود. چنان‌که در نتیجه‌‌گیری آورده‌‌ایم، کاربست خشونت در سیاست فاشیستی یکی از اصول اندیشۀ سیاسیِ جنتیله است که درنهایت در حفظ فاشیسم نافرجام ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review and Criticism On Origins and Doctrine of Fascism

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fadaei Mehrabani 1
  • Zaniar Ebrahimi 2

1 Assistant Professor of Political Science, University of Tehran

2 PhD in Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Giovanni Gentile is the most important philosopher of fascism. His influential book Origins and Doctrine of Fascism has a key role in the theoretical aspects of fascism. In other words, the significance of this book is providing a theoretical justification of fascism as an ideology. In the present article, by studying the different ideas raised by Gentile, I attempt to clarify how Gentile explains the internal logic of Italian fascism. I will try as much as possible to show how Gentile provides a theoretical support for fascism in Italy. Furthermore, the article has a critical review of this book in the last part.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fascism
  • Ideology
  • Italian Spirit
  • War
  • Mazzinian
اپتر، دیوید. ای و همکاران (1380)، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمۀ محمدرضا سعیدآبادی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راه‌بردی.
الیوت، گریگوری (1383)، ایدئولوژی، از فرهنگ اندیشۀ انتقادی: از روشنگری تا پسامدرنیته، ویراستۀ مایکل پین، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
بودن، ریمون (1388)، ایدئولوژی، ترجمۀ ایرج علی‌‌آبادی، تهران: شیرازه.
جنتیله، جیوانی (1392 الف)، «فلسفۀ فاشیسم»، ضمیمۀ سرچشمه‌‌ها و دکترین فاشیسم، ترجمۀ سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر.
جنتیله، جیوانی (1392 ب)، «گزیده‌‌هایی از فاشیسم چیست»، ضمیمۀ سرچشمه‌‌ها و دکترین فاشیسم، ترجمۀ سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر.
جنتیله، جیوانی (1392 ج)، سرچشمه‌‌ها و دکترین فاشیسم، ترجمۀ سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر.
کسلز، آلن (1369)، ایتالیای فاشیست، ترجمۀ محمدابراهیم اقلیدی، تهران: معین.
کونل، راین‌‌هارد (1358)، فاشیسم مفرّ جامعۀ سرمایه‌‌داری از بحران، ترجمۀ منوچهر فکری ارشاد، تهران: توس.
لارین، خورخه (1380)، مفهوم ایدئولوژی، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: وزارت امور خارجه.
مندل، ارنست (1359)، نقد و بررسی تئوری‌‌های فاشیسم، ترجمۀ ب. صادق، تهران: تندر.
وایس، جان (1380)، سنت فاشیسم، ترجمۀ عبدالمحمد طباطبایی یزدی، تهران: هرمس.
وینسنت، اندرو (1378)، ایدئولوژی‌‌های مدرن سیاسی، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌‌فر، تهران: نشر مرکز.
وینسنت، اندرو (1386)، نظریه‌‌های دولت، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی. 
 
Bastow, S. (1995), Neo-Socialism and Inter-War Fascism: A Critique of the Approaches, Kingston: Kingston University Press
Borkenau, F. (1939), The Totalitarian Enemy, London: Faber and Faber
Collingwood, R. G. (1940), “Fascism and Nazism”, Philosophy, vol. 15, no 58.
Eagleton, T. (1976), “What is Fascism?”, New Blackfriars, vol. 57, issue 670.
Gentile, G. (1928), “The Philosophic Basis of Fascism”, Foreign Affairs, vol. 6, no. 2.
Grcic, J. (2000), Ethics and Political Theory, Lanham, Maryland: University of America.
Kennedy, E. (1979), “Ideology from Destutt De Tracy to Marx”, Journal of The History of Ideas, vol. 40, no. 3.
Kerlinger, F. N. (1984), Liberalism and Conservatism: The Nature and Structure of Social Attitudes, Hillsdale, NJ: Erlbaum
Larsen, S. U., H. Bernt and J. Petter Myklebust (1985), Who Were the Fascists, Social Roots of European Fascism, Oxford: Oxford University Press
Musca, G. (2015), The Rulling Class, Pmphlet
Neumann, F. (1963), Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, New York: Octagon Books.
Paxton, R. (1998), “The Five Stages of Fascism”, The Journal of Modern History, vol. 70, no. 1.
Pennick, N. (1981), Hitler’s Secret Sciences: His Quest for the Hidden Knowledge of the Ancients, Sudbury: Neville Spearman.
Renton, D. (1999), Fascism: Theory and Practice, London: Pluto Press
Taha, A. (2005), Nietzsche, Prophet of Nazism: The Cult of the Superman, Unveiling the Nazi Secret Doctrine, AuthorHouse
Whyte, M. (2008), “The Uses and Abuses of Nietzsche in the Third Reich: Alfred Baeumler's Heroic Realism”, Journal of Contemporary History, vol. 43, no. 2.