نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شیوة خوانش و تفسیر متون تاریخی یکی از محورهای اصلی حوزة روش‌‌شناسی و تاریخ اندیشه است. پرسش محوری در این زمینه این است که در مطالعة تاریخ اندیشه چگونه می‌‌توان به مفهوم‌های موردنظر اندیشمندان پی‌‌برد. کوئنتین اسکینر پرسش از چگونگیِ نحوۀ سازگارساختن این چشم‌اندازهای متباین را هنوز هم مسئله‌ای اساسی در اندیشۀ سیاسی عصر حاضر می‌داند. او تلاش کرده است با رویکردی قصدگرایانه از شیوه‌های متداول پژوهش تاریخی استفاده کند، به تمایزاتشان توجه کند، اعتقاداتشان را بازیابد، و تاجایی‌که ممکن است از راهی که امور می‌پیمایند سر درآورد. او امیدوار است با کندوکاو در تاریخچۀ نظریه‌های رقیب بتواند ـ‌ غیر از علاقۀ تاریخی ‌ـ سهمی هم در این منازعه‌های رایج داشته باشد. در مقالۀ حاضر، تلاش خواهد شد که ضمن معرفی جلد نخست کتاب بینش‌های علم سیاست: درباب روش، به نقد و بررسی شکلی و ماهوی این اثر نیز پرداخته شود. اهمیت خوانش انتقادی این مجموعه‌مقالات در این است که اینک به‌عنوان نوشتارهایی کلاسیک بیان‌کنندة تحول فکری او هستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Understanding Methodological Visions of Political Science

نویسنده [English]

  • Aliashraf Nazari

Associate Professor of Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

The manner of reading and interpreting historical texts is one of the central pillars of the methodology and history of thought. The main question in this field is how to study and understand the concepts and meanings of the thinkers in the study of the history of thought? Quentin Skinner is one of the founders of the Cambridge School of History and Political Thought, whose work is of philosophical importance, presenting new and influential ideas. Skinner considers the question of how different and conflicting perspectives are to be adapted, which can be still a central issue in contemporary political thought. He has attempted to use the traditional methods of historical research with an intentional approach, to draw attention to their differences, to reconstitute their beliefs, and to be as aware of the processes of the formation of problems and events as possible, to understand the way things are going. He hopes that by examining and evaluating the history of competing theories, he will be able to play a part in these widespread conflicts, regardless of his historical interest. This article will attempt to introduce and review the first volume of the book Visions of Politics: On Methodology. The importance of the critical reading of this series of articles in this book is that it now reflects his intellectual transformation as classical writings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • Hermeneutics
  • Politics
  • Doctrine Myth
  • Intentionalism
اسپکتور، سلین (1382)، قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشة غرب، ترجمة عباس باقری، تهران: نشر نی.
اسکینر، کوئنتین (1393)، بینش‌های علم سیاست: درباب روش، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: فرهنگ جاوید.
اشمیت، کارل (1392)، مفهوم امر سیاسی، ترجمة سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر.
برگر، پیتر و توماس لوکمان (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌‌ای درباب جامعه‌‌شناسی شناخت، ترجمة فریبرز مجیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
بلیکی، نورمن (1389)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
جهانبگلو، رامین (1377)، ماکیاوللی و اندیشة رنسانس، تهران: نشر مرکز.
فرانکفورد، چاوا و دیوید نچمیاس (1390)، روش‌‌های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمة فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: سروش.
فورن، جان (1382)، نظریه‌‌پردازی انقلاب‌‌ها، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
لیتل، دانیل (1373)، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمة عبدالکریم سروش، تهران: صراط.
مرتضوی، سیدخدایار (1386)، «تبیین روش‌‌شناسی اندیشۀ سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر»، پژوهش‌نامۀ علوم سیاسی، س 3، ش 1.
نظری، علی‌اشرف (1395)، «واقع‌‌گرایی سیاسی در آینۀ سیاست‌نامه‌نویسی بازخوانی اندیشۀ سیاسی ماکیاولی و خواجه نظام‌‌الملک طوسی»، اطلاعات سیاسی ‌ـ اقتصادی، ش 304.
وینچ، پیتر (1372)، ایدۀ علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه، ترجمة سمت، تهران: سمت.
 
Blumenburg, Hans and Robert M. Wallace (1983), The Legitimacy of the Modern Age (Studies in Contemporary German Social Thought), Cambridge: the M.I.T Press.
Brown. Gillian and George Yule (1983), Discourse Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Mazur, Amy G. and Gary Goertz (eds.) (2008), Politics, Gender and Concepts: Theory and Methodology, Cambridge: Cambridge University Press.
White, Stephen K. and J. Donald Moon (2004), What Is Political Theory? London: Sage Publications.
<http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/visions-of-politics-three-volumes-by-quentin-skinner-135936.html>.
<http://www.balzan.org/en/prizewinners/quentin-skinner>.