نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه الزهرا، دکترای برنامه درسی

چکیده

یکی از کارکرد‌های اساسی نظام آموزشی توجه به اصول آموزش و پرورش است و در این راستا معلمی نوعی هنر محسوب می‌شود که بداند چگونه تدریس باکیفیت داشته باشد. تألیف کتاب روش‌ها و فنون تدریس از جملۀ این تلاش علمی است که هدف پژوهش حاضر نقد آن است. این مطالعه با روش کاوش‌گری فلسفی انتقادی به نقد کتاب یادشده، تألیف منوچهر وکیلیان، صورت گرفته که چاپ شانزدهم آن در سال 1395 انجام گرفته است. ابزار مطالعۀ یادشده کاربرگ نقد کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی بود. براساس یافته‌‌ها، مزایای شکلی کتاب شامل طرح جلد، حروف‌نگاری، و کیفیت چاپ و صحافی مناسب و مزایای محتوای آن شامل تناسب محتوا با اهداف درس موردنظر، پوشش خوب از سرفصل‌های مصوب رشته، تناسب کتاب با سطح علمی دانشجویان پیام‌نور، پاسخ‌گویی تاحدی به نیازهای علمی و کاربردی، توجه به مبانی نظری و پیش‌فرض‌‌های موضوعی، رعایت اصول و اخلاق علمی، و سازواری با مبانی و اصول دینی و اسلامی است. کاستی‌‌های شکلی و محتوایی اثر نیز عبارت‌اند از نامطلوب‌بودن وضعیت ارجاع‌دهی، ضعیف‌بودن نقد و تحلیل، و قدیمی‌بودن منابع و داده‌‌های آن.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the Teaching Methods and Techniques

نویسنده [English]

  • Parvin Samadi

Associate Professor, Alzahra University, PhD of Curriculum

چکیده [English]

One of the basic functions of the education system is to pay attention to the principles of education, and in this regard, teaching is an art, so teachers need to how to teach with quality. The compilation of the book Teaching Methods and Techniques is one of the scientific endeavors that this research aims to criticize. This study was carried out by the method of critical philosophical exploration in the critique of the mentioned book, compiled by Manouchehr Vakilian, 16th edition, in 2016. The study tool was a review of academic textbooks and reviews of the Humanities Textbook Council. Based on the findings, the benefits of book’s format analysis include cover design, typography, good print, and book quality. The strengths of the content analysis include content fit for the course objectives, good coverage of approved subject headings, and book-level fit. Academic students of Payam-e Noor are partly responsive to scientific and applied needs, paying attention to theoretical foundations and subjective assumptions, observing scientific and ethical principles, and adapting to religious and Islamic principles and principles. Formal and substantive deficiencies in the work include inadequate referral status, weak criticism and analysis, outdated sources, and data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook
  • Teaching Methods and Techniques
  • Payam Noor Publishing
جنسن، اریک (1384)، مغز و آموزش، ترجمۀ لیلی محمدحسن و سپیده رضوی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزشی.
جویس، بروس، مارشال وبل، و امیلی کالهون (1384)، الگوهای تدریس، ترجمۀ محمدرضا بهرنگی، تهران: کمال تربیت.
رضی، احمد (1385)،« شاخص‌‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، در: چکیدۀ مقالات اولین همایش علمی «کتاب درسی دانشگاهی»، تهران: سمت.
سیف، علی‌اکبر (1368)، روان‌شناسی پرورشی، تهران: آگاه.
سیف، علی‌اکبر (1373)، اندازه‌‌گیری و ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی، تهران: آگاه.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1354)، روانشناسی عمومی، تهران: دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران.
شعبانی، حسن (1374)، مهارت‌های آموزشی و پرورشی، تهران: سمت.
شورت، ادموند سی. (1387)، روش‌‌شناسی مطالعات برنامۀ درسی، ترجمۀ محمود مهرمحمدی و دیگران، تهران: سمت.
شیرازی، علی (1372)، مدیریت آموزشی، مشهد: جهاد دانشگاهی.
صفوی، امان‌الله (1383)، کلیات روش‌ها و فنون تدریس، تهران: معاصر.
عبدی و دیگران (1391)، رابطۀ دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌های دولتی، تهران: اندیشه‌‌های نوین تربیتی.
قاسمی‌پویا، اقبال (1354)، ویژگی‌‌های حرفه‌‌ای معلم، تهران: دانشگاه آزاد ایران.
کار، دیوید و دیگران (1393)، روش‌های تدریس پیشرفته، ترجمۀ هاشم فردانش، تهران: کویر.
مهرمحمدی، محمود (1392)، جستارهای نظرورزانه در تعلیم‌وتربیت، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
وکیلیان، منوچهر (1395)، روش‌ها و فنون تدریس، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
ویلز، جی. (1381)، «ارزش‌یابی کیفی»، ترجمۀ علیرضا کیامنش، در: برنامۀ درسی نظرگاه‌‌ها، رویکرد‌‌ها، و چشم انداز‌‌ها، محمود مهرمحمدی، مشهد: به‌نشر.
هاگرسون، نلسون ال. (1387)، کاوش‌گری فلسفی: نقد توسعی، ترجمۀ محمدجعفر پاک‌سرشت.
 
Carr, D. (1999), “Philosophy of Education”:
<http://www. Ed. Uiuc. Edu/eps/pesyear book>.
Dewey, J. (1934), How We Think: Arestatement of the Realation of Reflective Thinking to the Educative Process, Boston: Dc Heath and Company.
Fens Termacher, G. D. and V. Richardson (2005), “On Making Determinations of Quality in Teaching”, Teachers College Record, vol. 107, no. 1.
Stenhouse, L. (1975), Acritiaue of the Objectives Model, London: Heine Mann Educationale Books Ltd.