نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات (گرایش فلسفه و حکمت اسلامی)، دانشکده ادبیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزه چیستی فلسفه اسلامی، نسبتی است که این فلسفه با فلسفه یونانی دارد. محور اصلی مباحث کتابی که این نوشتار درصدد معرفی و نقد آن است، بررسی مسئله مذکور است. در این راستا با توجه به بدیع بودن موضوع و مدعاهای کتاب و دشوار بودن سبک نویسنده، سعی شده است ابتدا خط سیر و محتوا و مدعای اصلی نویسنده روشن شود و در نهایت در قسمت نقد، ابتدا به صورت اجمالی به نقاط قوّت و ویژگی های مثبت کتاب و نقد شکلی کتاب پرداخته شده سپس به صورت تفصیلی وارد نقد تحلیلی کتاب شده ایم. شاید بتوان گفت مهمترین نقص کتاب علاوه بر تمرکز بر اندیشه قرآنی به جای فلسفه اسلامی، ناکافی بودن ادله نویسنده و عدم توجه کافی به ادله رقیب است که سعی شده در قسمت نقد محتوایی مصادیق متعدد این نقص به تفصیل نشان داده شود. با وجود نقدهای وارده بر کتاب، موضوع کتاب و روش شناسی محققانه و استنباط ها و خوانش های متفاوت آن از متون فلسفه اسلامی به لحاظ کیفی آن قدر جذاب و قابل قبول است که پیشنهاد می شود مراکز آموزش عالی این کتاب را به عنوان متن کمک آموزشی در مقطع دکتری فلسفه اسلامی و فلسفه تطبیقی لحاظ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and The Critical Analysis of the Bookt "The fundamental transformation of Greek philosophy in dealing with the way of Islamic thought"

نویسنده [English]

  • AbbasAli Mansouri

Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy, Faculty of Literature, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

One of the important issues in the field of Islamic philosophy is the relation between this philosophy and Greek philosophy.The main focus of the book's discussions is to study this issueThis article is intended to introduce and critique this book. In this regard, we first tried to clarify the content of the book and the main claim of the authorFinally, in the critique, we first briefly reviewed the strengths and attributes of the book and the critique of the book's form, then we entered in more detail the book's analytical critique.The most important critique of the book is the inadequacy of the evidence and the lack of attention to the rival's arguments.According to the subject matter of the book and its scholarly methodology, it is suggested that higher education institutions consider this book as a text of educational assistance in the PhD degree in Islamic Philosophy and Comparative Philosophy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic philosophy
  • Greek philosophy
  • Time
  • God
  • Abdul Javad Falatury