نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد نظری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ترجمه یکی از ابزارهای مهم انتقال دانش، به‌ویژه برای جامعه‌ی دانشگاهی است، از این رو ترجمه‌ی یک کتاب مانند اصل آن دارای ارزش و اهمیت خاصی است، یکی از این کتاب‌های بسیار ارزشمند دانشگاهی کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» (Microeconomic Analysis) اثر هال رونالد واریان (Hal.R Varian) است که یکی از منابع علمی برتر اقتصاد خرد به‌شمار می‌رود. نشر نی این کتاب را با ترجمه‌ی آقای رضا حسینی منتشر کرده است واکنون در دانشگاهای ایران یکی از منابع آموزشی اقتصاد خرد در تحصیلات تکمیلی به‌شمار می‌رود. با توجه جایگاه ارزشمند کتاب، ترجمه‌ی آن نیاز به یک بررسی انتقادی دارد واین نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر تحلیل کمی وکیفی، یعنی بررسی ویژگی‌های ظاهری، نگارشی، ویرایشی، برگردان‌های اصطلاحی و بررسی متن ترجمه، کوشیده است تا نقاط ضعف و قوت آن‌را بررسی کند وبه این نتیجه رسیده است که ترجمه‌ی این کتاب از لحاظ کمی قابل قبول می‌نماید، اما از لحاظ کیفی ایرادهایی دارد که مناسب با ترجمه‌ی یک کتاب علمی دانشگاهی نیست. پیشنهاد می‌شود با توجه به چاپ‌های متعدد ترجمه‌ی کتاب و اهمیت آن، چاپ‌های بعدی این ترجمه مورد بازبینی قرار گرفته و موارد اصلاحی پیشنهادی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book "Microeconomics Analysis"

نویسندگان [English]

  • Hassan Heydari 1
  • Hassan Mirzaei 2

1 Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 MA Student of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Translation is one of the most important tools for knowledge transfer, especially for the academic community, so translation of a book like its original version has a special value and importance. One of the most valuable and academic books is "Microeconomic Analysis" which is written by Hal.R Varian which is one of the top scientific sources of microeconomics. Ney Publishing has published this book which is translated by Mr. Reza Hosseini and now it is one of the educational resources of microeconomics in postgraduate studies in Iranian universities. Given the valuable position of this book, its translation requires a critical review and this article has tried to evaluate the weaknesses and strengths of this book according to the analytical-descriptive method by quantitative and qualitative analysis. It means discussing the appearance features, writing, edition, idiomatic translations, and text translation. It has been concluded that the translation of this book is quantitatively acceptable, but it has qualitative disadvantages that are not sufficient for the translation of an academic scientific book. It is suggested that due to the numerous editions of the book's translation and its importance, the next editions of this translation should be reviewed and the proposed corrections can be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Critique
  • Hal Varian
  • Microeconomic
  • Reza Hosseini
  • Translation
جعفری هرندی، رضا؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاه جعفری ،ایراهیم (1387). «تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری وانسانی با تاکید بر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی»، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال 14،شماره 55، تابستان 1387،صص 33-58
سالواتوره، دومینیک (2006م). تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حمیدرضا ارباب، چاپ ششم، تهران: نشر نی
عزتی، مرتضی (1397). تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت
فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1384). دستور خط فارسی، چاپ چهارم، تهران: نشر آثار
مقدم، وحید و امیری، هادی (1396). «بررسی و نقد کتاب اقتصاد به روایت دیگر»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال 17، شماره 9، صص 185-202
واریان، هال (1396). اقتصاد خرد میانه، ترجمه سیدجواد پورمقیم، چاپ هشتم، تهران: نشر نی
واریان، هال (1396). تحلیل اقتصاد خرد. ترجمه رضا حسینی، چاپ هشتم، تهران: نشر نی
واعظ برزانی، محمد (1387). «نقد و بررسی کتاب سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان»، فصلنامه‌ فرهنگ، شماره 2، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
واعظ برزانی، محمد (1392). «بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال 13، شماره 1، صص 135-146
 
Hayes, A. (2020). “Risk premium”. Available from: https://www.investopedia.com/
Henderson, James M. & Quandt, Richard M. (1958). Microeconomic Theory: A Mathematical Approach, New York: McGraw-Hill Book Company
Mas-Colell, Andreu, Whinston, Michael D. & Green, Jerry R. (1995). Microeconomic Theory, New York: Oxford University press
Nicholson, Walter & Snyder, Christopher (2005). Microeconomic Theory: Basic Principles and Extension, Mason, OH: Thomson South-Western, tenth edition
Varian, Hal R. (1992). Microeconomic Analysis, New York: Norton & Company, third edition