نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیاراقتصاد، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران،

10.30465/crtls.2021.33143.1997

چکیده

توجه به خانواده در علم اقتصاد دیرینه است، اما گرایش «اقتصاد خانواده» در ادبیات رایج اقتصادی شاخه ای جدّی و جدید به شمار می­رود. بررسی­ها نشانگر توجه محدود و معدود محققان ایرانی به این گرایش اقتصادی است. کتاب «اقتصاد خانوار» از جمله معدود آثاری است که کوشیده تا با تبیین اولیه­ای از مفاهیم رایج در«اقتصاد خانواده»، مقدمه­ای را در دسترسی به زمینه­هایی غنی­تر و مبتنی بر مفاهیم دینی و ملی فراهم نماید. در مقاله حاضرضمن احترام به این هدف پر ارزش و درک نیاز به مکتوبات غنی در این زمینه، تلاش شده تا کتاب «اقتصاد خانوار» مورد نقد قرار گیرد. مقاله در پنج بخش تدوین شده و ضمن معرفی اجمالی کتاب، به برخی ایرادات نگارشی اشاره شده است. در نقد محتوایی، فقدان جامعیّت لازم اثر براساس ادبیات نظری، عدم هدف­گذاری مخاطبین اصلی کتاب توسط مولفین و نیز استفادۀ بدون ضابطه ازمنابع متعدد و ترجمه شده از محور­های ذکر شده است. در مجموع کتاب فاقد قدرت نقد موثر و ارائۀ پیشنهاد مشخص در هر فصل است. ازآنجا که در این مقاله یکی از اهداف بررسی این اثر، ارزیابی صلاحیت کتاب به جهت جایگاه آموزشی آن در مطالعاتی بین رشته­ای بوده است، به نظر می­رسد کتاب حاضر تا دسترسی به این مطلوب فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book "Household Economics"

نویسنده [English]

  • Leila sadat Zafaranchi

Assistant Professor in Economics, The Institute of Humanities and Cultural Studies, Iran, Tehran

چکیده [English]

From long ago, economics has considered the family issue, but the science of "family economics" in the current economic literature is a serious new branch. Studies show the limited and a few attentions of Iranian researchers to this economic branch. The book "Household Economics" is one of the few works that has tried to provide basic explanations of common concepts in family economics, in order to provide an introduction to access to richer fields based on religious and national concepts. This article, respecting this valuable target and understanding the need for such rich writings in this field, has tried to review the book "Household Economics". The article is organized in five sections and meanwhile introducing the book briefly, some formal objections and writing principles are pointed out. In the content criticism, the following issues are mentioned: Lack of the necessary comprehensiveness of the work based on the theoretical literature, ignoring the main target society of the book by the authors as well as the indiscriminate use of multiple sources and translations. In general, the book lacks the power of effective analysis and presentation of the specific offer.  Since the purpose of reviewing this book in this article is to evaluate the book's competence for its educational status in interdisciplinary studies, the present book seems to be far from achieving this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household economy
  • Historical background
  • Unitary Model (UM)
  • Collective Model (CM)
ابراهیم­زاده، سیروس (1387)، ترجمه ثروت ملل، تهران: پیام.
استاجی، علی و نوروزی، خلیل(1396)، اقتصاد خانوار، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
عنایت، حمید (1349)، ترجمه سیاست ارسطو، تهران: نیل.
 
Becker, G. S. (1965), “A Theory of Allocation of Time”, Economic Journal :75:  493-515.
Becker, G. S. (1973), “A Theory of Marriage: Part I”, Journal of Political Economy: 81: 813-846.
Becker, G. S. (1974), “A theory of social interactions”, Journal of Political Economy: 82:  1063-1093.
Biddle, J & Hamermesh, D. (2020), “Income, wages and household production theory”, Economics Letters: 192 (C).
Browning, m, Chiappori.p & Yoram Weiss.(2014), Economics of the Family, Cambridge University Press.
Cantillon R. (1730), Essay on the Nature of Trade in General, edited and translated by Henry Higgs, London: Frank Cass and Co. LTD.
Chiappori, P.A, (1988), “Rational Household Labor Supply”, Econometrica: 56:  63-90.
Chiappori, P.A.& Mazzocco, M. (2018), “Static and Intertemporal Household Decisions”. Journal of Economic Literature: 55(3): 985-1045.
Chiappori, P, Fortin, B & Guy Lacroix. (2002), “Marriage Market, Divorce Legislation, and Household Labor Supply”, Journal of Political Economy: 110:  37-72.
Greenwood, J. (2019), Evolving households: the imprint of technology on life, Cambridge, MA: The MIT Press.
Grossbard, S. (2010), “Independent Individual Decision-Makers in Household Models and the New Home Economics”, San Diego State University: IZA Discussion Paper No. 5138:6
Grossbard, S. (2015), “Household Economics”, In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Oxford: Elsevier11:224–227.
Heckman,J, Lazear.L.P , Murphy.K,M .(2018), “Gary Becker Remembered”, Journal of Political Economy, University of Chicago Press:126(S1): 1-6.
Heckman, J. (2015), “Gary Becker: Model Economic Scientist”, American Economic Review: 105(5):74-79.
Lundberg, S. & Pollak, R. A. (1996), “Bargaining and Distribution in Marriage”, The Journal of Economic Perspectives: 10(4): 139-158.
Malthus T, R. (1798), An Essay on the Principle of Population, Edited by Donald Winch, Cambridge: Cambridge Texts in the History of Political Thought.
Pollak, R. A.& Wachter,M.L. (1975), “The Relevance of the Household Production Function and Its Implications for the Allocation of Time”, The Journal of Political Economy: 83 : 255-278.
Samuelson P. A. (1956), “Social Indifference Curves”, The Quarterly Journal of Economics: 70(1): 1-22.
Smith A. (1776), The Wealth of Nations, Edited by Edwin Cannan, New York: The Modern Library.