نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه اقتصاد‌ نظری، دانشکدۀ ‌اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.

10.30465/crtls.2020.30512.1818

چکیده

این کتاب به تبیین تاثیر پول‌کثیف بر عملکرد نظام سرمایه‌داری جهانی می‌پردازد. ریموند بیکر زنجیره سه‌حلقه‌ای به‌هم‌وابسته و دارای اثرات متقابل شامل بی‌قانونی، ‌نابرابری و فلسفه مطلوبیت‌گرایی را به‌عنوان پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری معرفی‌می‌کند که زمینه آسیب‌پذیر‌ی این نظام را مخصوصا در قرن بیستم فراهم‌کرده‌است. بیکر، تجدید‌ساختار نظام بازار آزاد و تداوم عملکرد بهینه این نظام را در قرن بیست و یکم، منوط به اصلاحات جدی در فلسفه حاکم بر سرمایه‌داری یعنی مطلوبیت‌گرایی با تاکید بر نظریه عدالت جان رالز و توماس پوگ می‌داند. او معتقد‌‌‌است که باید اقدامات موثری برای کاهش نابرابری ثروت در داخل و بین کشورهای جهان از طریق کاهش پول‌کثیف و بخشش بدهی کشورهای در‌حال‌توسعه انجام شود. بیکر همچنین تغییرات نهادی در ساختار بانک‌جهانی و نظام مالی کشورهای پیشرفته برای کاهش ایجاد و جریان پول‌کثیف از کشورهای در‌‌حال‌توسعه و در‌حال‌گذار به کشورهای پیشرفته را توصیه می‌کند. در این مقاله ضمن ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب بیکر، نوآوری‌های وی در نقد نظام سرمایه‌داری جهانی از درون مطر‌ح‌شده و با سایر نقدهای سرمایه‌داری مقایسه‌ شده و پیشنهاداتی جهت روزآمد‌شدن کتاب مطرح‌می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System”

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Nourahmadi

Assistant Professor, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

This book explains the impact of dirty money on the functioning of the global capitalist system. Raymond Baker introduces a three-loop interconnected chain of interactions, including lawlessness, inequality, and the philosophy of utilitarianism, as the Achilles' heel of capitalism which has provided the ground for the vulnerability of this system, especially in the twentieth century. Baker considers the restructuring of the free market system and the continuation of the optimal functioning of this system in the 21st century to be subject to serious reforms in the philosophy of capitalism, namely utilitarianism, with an emphasis on the theory of justice of John Rawls and Thomas Pogg. He believes that effective measures to reduce inequality in wealth within and between countries should be taken to reduce dirty money and debt forgiveness of developing countries. Baker also recommends institutional changes in the structure of the World Bank and the financial system of developed countries to reduce the creation and flow of dirty money from developing and transition countries. In this article, while evaluating the form and content of Baker's book, his innovations in the critique of the global capitalist system are presented from within and compared with other critiques of capitalism, and suggestions for updating the book are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • Free Market System
  • Illegality
  • Dirty Money
  • Inequality
  • utilitarianism
  • Justice
استرم، الینور (1394)،‌ فهم تنوع نهادی، ‌ترجمه سید جمال‌الدین محسنی زنوزی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
بیکر، ریموند (1396)،‌ پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد،‌ ترجمه سجاد امیری،‌ تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
عجم اوغلو، دارون و جیمز ای رابینسون (1393)،‌ چرا کشورها شکست‌می‌خورند،‌ ترجمه پویا جبل‌عاملی و محمد رضا فرهادی‌پور،‌ چاپ دوم، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
نوراحمدی، محمد‌جواد (1392)، مالکیت،‌ عدالت و رشد در تحول اندیشه‌های اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 
Achilles heel (2019), meaning in the Cambridge English Dictionary (Dictionary.cambridge.org. Retrieved 2019-09-29.)
Baker, Raymond (2005), Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System, Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc.