نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30465/crtls.2020.30420.1827

چکیده

حدود ده سال است که کمیتۀ برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصمیم گرفته است رشتۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی را به گرایش‌های مختلف تقسیم کند. مبنای اولیۀ این تقسیم بندی، انواع ادبی ارسطویی است. بر این اساس یکی از این گرایش­ها ادبیات غنایی است.در این مقاله که به روش انتقادی - مروری نوشته شده است یکی از دروس این گرایش به نام «آثار غنایی غیر منظوم» نقد و بررسی می‌شود. اصطلاح «غیر منظوم» در عنوان درسنامه نارسا است. با توجه به سایر اجزای درسنامه بهتر است اصطلاح «منثور» جایگزین آن شود. همچنین اصطلاح «شناخت تحلیلی» در هدف مبهم است و بهتر است از اصطلاح «بررسی تحلیلی» استفاده شود. باتوجه به رئوس مطالب و منابع آشکار است که طراحان این درسنامه از استاد درس خواسته‌اند داستان‌های عامیانه بلند را به عنوان منابع اصلی تدریس کند. این داستان‌ها با توجه به اینکه سالیان متمادی به صورت شفاهی در بین مردم نقالی می‌شده است اجزای متنوعی دارد و از منظر ساختاری ارتباط چندانی با سرفصل گرایش ادبیات غنایی ندارد. بهتر است متون منثور موزون، متون نثر فنی و داستان­های مدرن فارسی به عنوان منابع این درسنامه مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the course "Non-poetic lyrical works" In the phd field of Persian language and literature, lyrical orientation

نویسنده [English]

  • Omid Zakeri Kish

Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

For about ten years, the planning committee of the Ministry of Science, Research and Technology has decided to divide the phd program in Persian language and literature into different orientations. The basic premise of this division is the Aristotelian literary genres. Accordingly, one of these orientations is lyrical literature. In this article, which is written in a critical-review method, one of the courses in this field, called "Non-Poetic lyric works", is reviewed. The term "non-poetic" is insufficient in the title of the course. Due to the other components of the course, it is better to replace it with the term "prose". Also, the term "analytical cognition" is ambiguous in purpose and it is better to use the term "analytical study". Given the heads of the content and References, it is clear that the designers of this course have asked the teacher to teach long folk tales as the main Reference. These tales have various components due to the fact that they have been narrated orally among the people for many years And from a structural point of view, they have little to do with the title of lyrical literature field. It is better to consider rhythmic prose texts, technical prose texts and modern Persian stories as the References of this course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotelian literary genres
  • Ph.D. field of Persian language and literature
  • lyrical literature orientation
  • Persian prose texts