نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار تاریخ ایران، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

10.30465/crtls.2021.31891.1918

چکیده

 کتاب پارادایم نصیحت؛ اندیشه ایرانی فراسوی زوال و تداوم، تلاش دارد، اندرزنامه‌های دوره باستان و اسلامی را در یک الگوی واحد؛ شامل دوبنی‌ها و دلالت‌های چهارگانه تحلیل و بررسی نماید. پرسش این است که الگوی مولفان پارادایم نصیحت برای تبیین اندرزنامه‌های تاریخ ایران چه بوده و تا چه حد تکافوی مطالعات نظری این دسته از منابع تاریخی را دارد؟ یافته‌های پژوهش که با رویکرد انتقادی و شیوه تبیین تاریخی صورت پذیرفته، نشان می‌دهد بن‌مایۀ اندیشه‌ای کتاب مذکور در چارچوبِ از پیش تعیین شده، و متاثر از نظریه ایرانشهریِ بازتولیدشدۀ دورۀ معاصر بنیاد یافته است. در ارزیابی نقادانه آنچه مورد انتظار است امکان طرح الگویی دیگر برای خوانش متن‌های سیاستنامه‌‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critical approach to the studies of political thought in the history of Iran; The Critique of Advice paradigm, Iranian thought beyond decline and continuity

نویسنده [English]

  • Nayere Dalir

Associate professor from Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Paradigm of “Advice”,; Beyond decline and continuity, The book ofIranian thought strives to combine the writings of the ancient and Islamic periods in a single pattern; Includes and analyzes “the Two Dilemmas” and “the Four Implications”. The question is what is the model of the authors of the paradigm of “Advice”,; for explaining the epistles of Iranian history and to what extent is it sufficient for the theoretical studies of this group of historical sources? The findings of the research, which have been done using a critical approach and the “ historical explanation method”, show that the basis of the ideas of the book is based on a “predetermined framework”, and is influenced by the reproduced “Iranshahri theory of the contemporary period”.In a critical evaluation, what is expected is the possibility of proposing a different model for reading the texts of the “Political Epistles” .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The paradigm of “Advice”,
  • dilemmas and four Implications meanings, Iranshahri thought, alternative model