نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسا دکتری، دانشگاه الزهرا، گروه علوم اقتصادی، تهران، ایران

10.30465/crtls.2020.32841.1969

چکیده

کتاب توسعه درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها به بررسی نقش سه مولفه رهبری، نهاد ها و کارآفرینی در ایجاد توسعه درون زای مناطق می پردازد. اندیشه اصلی نویسندگان آن است که سه عنصر یاد شده می توانند زمینه را در هدایت صحیح دو عامل موهبت منابع و تناسب با ساختار بازار به سمت توسعه درون زای منطقه ای فراهم سازند. این گزاره بر پایه حقایق آشکار شده در مناطق مختلف جهان حاصل شده است. روش مقاله حاضر در بررسی کتاب، اسنادی و تحلیلی است و هدف، ارزیابی اثر با تاکید بر نقد محتوایی آن است. نتیجه بررسی نشان می دهد که گرچه مفاهیم مندرج در کتاب بخشی از نیاز علمی کشور را پوشش می دهد ولی دارای کاستی هایی نظیر عدم آزمون مدل پیشنهادی، ذکر شاخص هایی که با دقت نمی‌توانند اندازه گیری شوند و استفاده از معیار نامناسب در اندازه گیری برخی از شاخص‌های معرفی شده می باشد. ضمن این که تعریف دقیق و مشخصی از منطقه آورده نشده است. به‌علاوه، بیان تجربیات مناطق مختلف که سهم بالایی از کتاب را تشکیل می دهد، فاقد یک نتیجه گیری کلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique and Review on the Book “Endogenous Regional Development: Leadership and Institutions”

نویسنده [English]

  • Farhad Tarahomi

Postdoctoral Researcher, Alzahra University, Department of Economics, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book “Endogenous Regional Development: Leadership and Institutions” examines the role of the three components of leadership, institutions, and entrepreneurship in creating endogenous regional development. The main idea of ​​the authors is that these three elements can provide the basis for the correct guidance of the two factors of resource endowment and adaptation to the market structure towards endogenous regional development. This statement is based on facts revealed in different parts of the world. The method of the present article in reviewing the book is documentary and analytical and the purpose is to evaluate the work with an emphasis on its content critique. The results of the study show that although the concepts contained in the book cover part of the scientific needs of the country, it has shortcomings such as not testing the proposed model, mentioning indicators that cannot be measured accurately, and using inappropriate criteria in measuring is one of the introduced indicators. In addition, a precise and specific definition of the region is not given. Furthermore, expressing the experiences of different regions, which makes up a large part of the book, lacks a general conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Endogenous Development
  • Leadership
  • institutions
  • entrepreneurship
  • modeling
استیمسون، رابرت، استاو، راجر و سالازار، ماریا (1397). توسعه درون زای منطقه ای: رهبری و نهادها، ترجمه محمدحسین شریف زادگان و بهزاد ملک پور اصل، تهران: نشر نی، چاپ اول.
شریف زادگان، محمدحسین و ملک پور اصل، بهزاد (1395). " نگرشی نهادی به برنامه ریزی توسعه درون زای منطقه ای"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره 20، شماره 4، صص 184-155.
شریف زادگان، محمدحسین و ملک پور اصل، بهزاد(1395). "چارچوب یکپارچه توسعه درون زای منطقه ای در ایران"، تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره1، صص 174-137.
شریف زادگان، محمدحسین و ندایی طوسی، سحر (1395). "سنجش مناسبت به کارگیری مولفه های موفقیت رقابت پذیری توسعه منطقه ای در ایران"، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 1، صص 105-123.
 
Bolton, R (2010). “Leadership and institutional factors in endogenous regional economic development, (Book Reviews)”, Growth & Change, Vol 41 No 3, PP 459–465
Edward Elgar Publishing (2020). www.elgaronline.com/view/9781848440593.
Stimson, R & Stough, R (2007). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Springer, (first Edition).
Stimson, R, Stough, R & Salazar, M (2015). “Leadership and institutional factors in endogenous regional economic development”, Investigaciones Regionales, No7, PP 23-53.