نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه توسعه، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه توسعه کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30465/crtls.2021.34210.2087

چکیده

کارآفرینی با تبدیل چالش­ها و مسائل به فرصت­هایی چون افزایش نرخ اشتغال و درآمد، کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر و همچنین افزایش خودکفایی به تاثیرگذاری در جوامع می پردازد. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی در ایران از منظر تاریخی پرداخته و در همین راستا 10 اثر مرتبط با عدم توسعه یافتگی ایران که ناظر بر نظام برنامه­ریزی قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 بوده انتخاب گردیده و با استفاده از استراتژی تحلیل تم و بهره گیری از نرم افزار اطلس تی. آی، در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل گردیدند. طبق نتایج بدست آمده ریشه اصلی عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در ایران را بایستی در گذرگاه تاریخ بررسی نمود و مساعد نبودن محیط کسب و کار در زمان فعلی تنها دلیل عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در کشور نیست. مهم­ترین موانع نهادی شناسایی شده در متون مورد بررسی در 6 طبقه اصلی اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی و مقرراتی، سیاسی و شخصی - شناختی قابل دسته بندی است که بخشی از این موانع (اداری، اقتصادی، قانونی - مقرراتی، سیاسی) در طبقه نهادهای رسمی و بخشی دیگر (اجتماعی- فرهنگی و شناختی – شخصی) در طبقه نهادهای غیر رسمی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Institutional Barriers to Regional Entrepreneurship Development (A Critical Approach to Historical System of Entrepreneurship Development Policy Making)

نویسندگان [English]

  • Bahman Khodapanah 1
  • Mohammad Ali Moradi 2
  • Hamid Padash 3
  • Kamal Sakhdari 3

1 PhD Candidate, Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Prof. Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Entrepreneurship transforms the challenges of regions into opportunities such as increasing employment and income rates, reducing crimes caused by unemployment and poverty. Clearly, entrepreneurship development is not possible without efficient institutions that respond creatively and entrepreneurially to local and regional issues and challenges. Hence, the purpose of the present study is to identify the institutional barriers to entrepreneurship development in Iran from a historical perspective before the Islamic Revolution of 1979. Therefore, 12 sources related to Iran's underdevelopment have been selected and were analyzed by using the theme analysis strategy and Atlas T software in two stages of open and axial coding. According to the results, the main root of entrepreneurship underdevelopment in Iran should be examined in the course of history, and the unfavorable business environment at the present time is not the only reason for the lack of entrepreneurship development in Iran . The most important institutional barriers identified in the studied texts can be classified into 6 main categories: administrative barriers, economic barriers, social and cultural barriers, legal and regulatory barriers, political barriers, personal and cognitive barriers, which are part of these barriers (administrative, economic, legal-regulatory, political) in the category of formal institutions and another part (socio-cultural and cognitive-personal) in the category of informal institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development Policy Making
  • Regional Entrepreneurship
  • Institutional Barriers
  • Historical Approach
سیف الدینی, ف. (1389). «چالشها و موانع برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران». پژوهش های جغرافیای انسانی شماره 73, 83-98.
فرجی زاده، خ.، کاظمیان, غ.، و رکن الدین افتخاری, ع. (1384). «آسیب شناسى سیاستهاى توسعه منطقه اى در ایران از دیدگاه رویکرد نهادگرایی». فرایند مدیریت و توسعه 26(2), 27-56.
 
Alia, Abdul , ADonna J Kelleya, and Jonathan Levieb. )2019(. "Market-driven entrepreneurship and institutions." Journal of Business Research 1-12.
Andersson, S, and M Koster.) 2011(. "Sources of persistence in regional start-up rates—evidence from Sweden‏." Journal of Economic Geography, 11(1) 179-201.
Andreas, Rauch, J. W. Webb, T. A Khoury, and M. A Hitt.) 2020(. "The influence of formal and informal institutional voids on entrepreneurship." Entrepreneurship Theory and Practice, 44(3) 504-526.
Audretsch, D., & Fritsch, M. (2003). "Linking entrepreneurship to growth: The case of West Germany". Industry and Innovation, 10(1), 65-73.‏
Bosma, N., & Sternberg, R. (2014). "Entrepreneurship as an urban event? Empirical evidence from European cities". Regional studies, 48(6), 1016-1033.‏
Bruton, G. D, D Ahlstrom, and L Li, H. )2010(. "Institutional theory and entrepreneurship: where are we now and where do we need to move in the future?‏." Entrepreneurship theory and practice, 34(3) 421-440.
Davidsson, P. (2006)." Nascent entrepreneurship: empirical studies and developments". Now publishers inc.‏
Del Monte, A, S Moccia, and L Pennacchio.) 2020(. "Regional entrepreneurship and innovation: historical roots and the impact on the growth of regions.‏." Small Business Economics 1-23.
Elsner, W. (2007, April). "Why meso? On “aggregation” and “emergence”, and why and how the meso level is essential in social economics". In Forum for Social Economics (Vol. 36, No. 1, pp. 1-16). Springer Netherlands.‏
Elsner, W.) 2017(. "The institutionalist theory of institutional change revisited: the institutional dichotomy in a more formal perspective ‏." Journal of institutional studies, 9(2) 6-17.
Florida, R. )2014(. "The creative class and economic development‏." Economic development quarterly, 28(3) 196-205.
Fried, V. H. )2003(. "Defining a forum for entrepreneurship scholars‏." Journal of Business Venturing, 18(1) 1-11.
Fritsch, M, and M Wyrwich.) 2017(. "The effect of entrepreneurship on economic development—an empirical analysis using regional entrepreneurship culture‏." Journal of Economic Geography, 17(1) 157-189.
Fritsch, M, and M Wyrwich.) 2018(. "Regional knowledge entre preneurial culture, and innovative start-ups over time and pace―an empirical investigation." Small Business Economics, 51(2) 337–353.
Fritsch, M, and M Wyrwich. )2019(. "Regional trajectories of entrepreneurship, knowledge, and growth.‏." International Studies in Entrepreneurship, 40.
Glaeser, E. L, R La Porta, and F. L De-Silanes. )2004(. "Do institutions cause growth?" Journal of Economic Growth, 9 271 –303.
González-López, M, B. T Asheim, and Carre Sánchez. (2019). "New insights on regional innovation policies.‏." Journal: the European journal of Social Scince Research 1-7.
Huggins, r. (2015). "Regional entrepreneurship and the evolution of public policy and governance: Evidence from three regions". Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume: 22 Issue: 3 .
Kenney, M., & Patton, D. (2005). "Entrepreneurial geographies: Support networks in three high-technology industries". Economic geography, 81(2), 201-228.‏
Khan, B. Z. )2011(. "Premium Inventions Patents and Prizes as Incentive Mechanisms in Britain and the. Understanding Long-Run Economic Growth‏." Geography, Institutions, and the Knowledge Economy, 205.