نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه قم، قم، ایران

10.30465/crtls.2020.30615.1825

چکیده

به‌رغم اینکه سابقۀ مطالعات رفتاری در دانش اقتصاد به بیش از یک قرن می‌رسد، در سال‌های اخیر آثار پژوهشی متعددی در زمینۀ اقتصاد رفتاری به زبان فارسی انتشار یافته که نشان‌دهندۀ اقبال پژوهشگران به این حوزه است. کتاب مبانی اقتصاد رفتاری تصمیم‌گیری فردی یکی از این آثار است که در این مقاله به معرفی و نقد آن پرداخته‌ام. تمرکز اصلی کتاب بر تصمیم‌گیری فردی است و در این زمینه، ضمن طرح مدل‌های  نئوکلاسیک انتخاب فردی، نظریات اقتصاد رفتاری از منابع متعدد و معتبر آورده شده است. بااین‌حال، بخش زیادی از کتاب به طرح مدل‌های نئوکلاسیک اختصاص یافته  و از موضوع اصلی کتاب دور شده است. همچنین به‌دلیل ترجمه‌ای‌بودن مطالب، کتاب فاقد مضمون و ایدۀ محوری است و افزودۀ علمی خاصی ناظر به مسائل رفتاری به‌ویژه در ارتباط با اقتصاد ایران در آن وجود ندارد. برخلاف عنوان کتاب، مباحث مبنایی در کتاب کمتر به چشم می‌خورد. اگرچه نویسنده به تبع برخی از متأخران اقتصاد رفتاری، تأکید می‌کند که اقتصاد رفتاری به‌هیچ‌وجه درتعارض‌با اقتصاد نئوکلاسیک نیست، آثار بسیاری از متفکران رفتاری حاوی انتقادهایی زیربنایی به مفروضات، روش‌ها و سیاست‌های پیشنهادی نئوکلاسیک است و از این نظر نمی‌توان به‌راحتی اقتصاد رفتاری را صرفاً مکمل اقتصاد نئوکلاسیک دانست. این کتاب می‌تواند به عنوان منبع کمکی برای اقتصاد خرد و اقتصاد رفتاری معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “The Principles of Behavioral Economics: Individual Decision-Making”

نویسنده [English]

  • Ali Saeedi

Assistant Professor, Qom University, Gom, Iran

چکیده [English]

Recent years have experienced affluent literature in behavioral economics in Persian scope. The Principles of Behavioral Economics: Individual Decision-Making written by Maryam Haji-MollaDarvish is one of these works which is reviewed and criticized in this paper. The focus on the book is on individual decision-making and to this extent, after introducing neoclassic models, the theories of behavioral economics are discussed. However, most parts of the book are devoted to introducing neoclassic models while seems unnecessary. The book lacks any coherent theme or main idea and it is just a collection of discussions in behavioral economics. Having no discussion about behavioral issues of Iranian economics has unleashed the book just as a translation work. In spite of insisting on the complementary role of behavioral economics for neoclassic one and not rejecting it, most behavioral economists declare it as a heterodox school against mainstream neoclassic economics. The book is suitable as an auxiliary resource for microeconomics 1 and behavioral economic course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral economics
  • Decision-making
  • Choice
  • Preferences
  • Utility
آلتمن، موری (۱۳۹۷)، اقتصاد رفتاری For Dummies، ترجمه محسن رنانی، تهران: آوند دانش‏.
نصراصفهانی، مصطفی (۱۳۹۶)، الفبای اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری، تهران: نوید مهر.
بهرامیان، محمود (۱۳۹۶)، اقتصاد رفتاری در عمل‏‫، تهران: نوای مدرسه: سازمان بورس اوراق بهادار‏‫.
تالر، ‏‫ریچارد اچ. (۱۳۹۶)، کج رفتاری شکل‌گیری اقتصاد رفتاری، ترجمۀ بهنام شهائی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر‏.
تالر، ریچارد اچ. و کاس‌آر سانستین (۱۳۹۶)، سقلمه، ترجمه مهدی حبیب‌الهی، و بهاره شیرزادی، کوثر ایزک‌شیریان، تهران: انتشارات شفاف: انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.
تالر، ریچارد اچ. و کاس‌آر سانستین(۱۳۹۷)، سقلمه: بهبود تصمیمات درباره‌ی تندرستی، ثروت و خوشبختی، ترجمۀ مهری مدآبادی، تهران: نشر هورمزد‏‫.
تالر، ریچارد اچ. و کاس‌آر سانستین (۱۳۹۷)، تلنگر، ترجمۀ مرتضی رستمی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‏‫.
تالر، ریچارد اچ. و کاس‌آر سانستین (۱۳۹۸)، تلنگر: تصمیم‌گیری بهتر برای سلامت، ثروت و سعادت، ترجمۀ علی پارسائیان، تهران‏‫: ادبستان‏‫.
حاجی‌ملادرویش، نرگس (۱۳۹۷)، مبانی اقتصاد رفتاری؛ تصمیم‌گیری فردی، نشر نهادگرا.
سعیدی، علی و محمدجواد فرهانیان (۱۳۹۴)، مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، تهران: انتشارات بورس.
عبدوکادیروف، شرزود (۱۳۹۷)، نظریه تلنگر در عمل: اقتصاد رفتاری در سیاست و بازارها، ترجمۀ مریم زینالی، تهران: انتشارات دیلماج‏‫.
کارترایت، ادوارد (۱۳۹۷)، اقتصاد رفتاری، ترجمۀ قهرمان عبدلی و سیدحسین میرشجاعیان‌حسینی، تهران: دنیای اقتصاد.
کانگدان، ‏‫ویلیام جفری‌آر کینگ ، سندهیل و مولایناتهان (۱۳۹۵)، سیاستگذاری و انتخاب اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری ، ترجمۀ مصطفی نصراصفهانی، تهران: سازمان برنامه و بودجه ‏‫، ۱۳۹۵.
مالارد، گراهام (۱۳۹۷)، عقلانیت محدود و اقتصاد رفتاری، ترجمۀ یعقوب محمودیان و فروزان دولتیاری، کرمانشاه: تلیاب.
نصیری، مجید (۱۳۹۶)، نگاهی به برخی موضوعات اقتصاد رفتاری، علی آباد کتول: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‌آباد‌ کتول، موسسه انتشارات علمی.
نوروزی، عباس (۱۳۹۶)، تاریخ نطریه‌های اقتصاد رفتاری، تهران : چالش‏‫، ‏‫۱۳۹۶.
هواتل، اسکات (۱۳۹۸)، اقتصاد رفتاری، ترجمۀ علی آقاجانی، تهران: انتشارات دیموند بلورین‏‫.
 
Akerlof, George A. (2003). “Behavioral macroeconomics and macroeconomic behavior” The American Economist, 47, 25-47.
Angner, Erik and George Loewenstein (2006), BEHAVIORAL ECONOMICS, to appear in Elsevier’s Handbook of the Philosophy of Science, Vol.
Clark, J. M. (1918). Economics and modern psychology I. Journal of Political Economy, 26, 1- 30.
Fisher, Irving (1928). The money illusion. New York: Adelphi Publishers.
Kahneman, Daniel & Tversky, Amos (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263-291.
Katona, George (1951). Psychological Analysis of Economic Behavior. New York: McGraw-Hill.
Keynes, John Maynard (1936). The general theory of employment, interest and money, London: Macmillan.
Mitchell, Wesley Clair (1914), “Human Behavior and Economics: A Survey of Recent Literature,” The Quarterly Journal of Economics. November 1914: 1–47.
Scitovsky, Tibor ([1976] 1992). The Joyless Economy: The psychology of human satisfaction. New York: Oxford University Press.
Simon, Herbert A. ([1947] 1957). Administrative behavior: A study of decision-making process in administrative organization (2nd ed.). New York: Macmillan.
Thaler, Richard H. & Sendhil Mullainathan (2008), "Behavioral Economics", The Concise Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty
Veblen, Thorstein (1898). Why is economics not an evolutionary science? Quarterly Journal of Economics, 12, 373-397.
Veblen, Thorstein (1899), The Theory of the Leisure Class, Courier Corporation.
Wikinson, Nick (2008), An Introduction To Behavioral Economics, Palgrave Macmillian.