نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.30465/crtls.2021.34823.2127

چکیده

کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایرانکتابی است که متکفل بررسی نقش پارلمان در توسعه‌نیافتگی اقتصاد ملی ایران است. مسئله اصلی کتاب توسعه‌نیافتگی ایران است؛ اما مؤلف اشاره‌ای به مسئله‌دار بودن نقش پارلمان در توسعه نمی‌نماید. کتاب در تبیین نظری مسئله تلاش دارد با گزینش نظریه انتخاب عاقلانه به‌عنوان نقطه عزیمت، نظریه‌های کاتوزیان، لفت‌ویچ و دولت رانتیر را با آن ترکیب کرده تا بتواند توسعه‌نیافتگی را توضیح دهد. مؤلف در نهایت با تأیید چارچوب نظری خود مدعی است که ترکیب آثار دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری به‌عنوان بستر ساختارمند کنش کنشگران سیاسی، منجر به تضعیف اقتصاد ملی می‌شود. مرور انتقادی کتاب نشان می‌دهند که مؤلف مسئله خود را نتوانسته به‌صورت دقیق بیان نماید. نظریه‌های بکار رفته در پژوهش به شکل ناقص مطرح شده‌اند. روش تحقیق وجه انتقادی خود را از دست داده و نظریه‌های بکار رفته متکفل برقرار روابط بین متغیرها هستند؛ امری که بایستی توسط استدلال انجام می‌شد. حضوروغیاب کتاب نیز با حضور همه‌جانبه متغیرها به‌صورت معیوبی انجام و نتایج تحقیق از اقتضائات نظری و روشی کتاب منتج نشده‌اند. نگارش منحصربه‌فرد کتاب در ارائه نمودارها و جداول نشان از وضعیت آشفته‌ای می‌کند که کتاب گرفتار آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Parliament and the Development of the National Economy in Iran”

نویسنده [English]

  • Abrahim Salehabadi

Assistant Professor of Social Sciences, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

The book “Parliament and the Development of National Economy in Iran” is a book that examines the role of parliament in the underdevelopment of Iran's national economy. The main issue is the book of Iran's underdevelopment, but the author makes no mention of the problematic role of parliament in development. In the theoretical explanation of the problem, the book tries to combine the theories of Katozian, Leftovich, and the rentier state by choosing the theory of rational choice as the starting point in order to explain the underdevelopment. Finally, the author confirms his theoretical framework, arguing that the combination of the effects of the rentier government and the dual-majority electoral system as a structured platform for the action of political actors weakens the national economy. A critical review of the book shows that the author has not been able to express his problem accurately. The theories used in the research are incompletely presented. The research method has lost its critical aspect and the theories used are responsible for establishing relationships between variables; something that had to be done by reasoning. The presence and absence of the book with the comprehensive presence of the variables were done in a defective way and the research results did not result from the theoretical and methodological requirements of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Action
  • Rentier
  • Short-Term Horizon
  • parliament
  • National Economy
بلاندل، ژان (1378)، حکومت مقایسه‌ای، علی مرشدی زاد، تهران: انتشارات مرکز انقلاب اسلامی.
بودون، ریمون؛ بوریکو، فرانسوا (1385)، فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، تهران: فرهنگ معاصر.
پوپر، رایموند کارل (1368)، حدس‌ها و ابطال‌ها، رشد شناخت علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
پوپر، رایموند کارل (1372)، منطق اکتشاف علمی، ترجمه حسین کمالی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دل‌فروز، محمدتقی (1393)، دولت و توسعه اقتصادی: اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت‌های توسعه‌گرا، تهران: انتشارات آگاه.
دین‌پرست، فائز؛ ساعی، علی (1391)، دولت رانتیر و سیاست‌گذاری توسعه: تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1368-1384)، جامعه‌شناسی تاریخی، دوره 4، شماره 2، صص 47-86.
دین‌پرست، فائز؛ ساعی، علی (1393)، مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران (1368-1384)، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 9، شماره 4، صص 23-72.
دین‌پرستی صالح، فائز (1395)، تحلیل کنش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منظر سیاست‌های عمومی دولت، فصلنامه دولت پژوهی، سال دوم، شماره 8، صص 1-58.
دین‌پرستی، فائز (1395)، پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
راین، آلن (1372)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات صراط.
رجب‌زاده، احمد (1378)، جامعه‌شناسی توسعه: بررسی تطبیقی – تاریخی ایران و ژاپن، تهران: انتشارات سلمان.
ساعی، علی (1388)، توسعه آموزشی و مشارکت انتخاباتی: مطالعه موردی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 16، شماره 45، صص 1-23.
سیلورمن، دیوید (1382)، روش تحقیق کیفی در جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: تبیان.
صالح‌آبادی، ابراهیم (1396)، منطق جامعه شناسان سیاسی ایران، تهران: کویر.
فوران، جان (1378)، مقاومت شکننده: تحولات اجتماعی ایران از سال 1500 تا انقلاب، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات رسا.
فی، برایان (1381)، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر طرح نو.
لفت‌ویچ، آدریان (1383)، دمکراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: نشر طرح نگار.
لفت‌ویچ، آدریان (1385)، دولت‌های توسعه‌گرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه، ترجمه جواد افشار کهن، مشهد: مرندیز و نی نگار.
مفیدی احمدی، حسین؛ کاظمی، علی‌اصغر (1395). کنش بلاغی در نظریه روابط بین‌الملل. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، صص 157- 184.
واعظی، حسن (1393)، کامیابی‌ها و ناکامی‌های توسعه در ایران: نقش دولت‌های پنجم تا یازدهم در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور (سال‌های 1368 تا 1392)، تهران: هرمس.
 
Boudon، Raymon؛ Bourricaud، Francois (1989)، A Critical Dictionary of Sociology، English translation.The University of Chicag Routledge.
Udehn Lars (2001), Methodological Individualism: Background, history and meaning, London: Routledge.