نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی، تهران، ایران،

چکیده

اثرات ناگوار شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان، اقتصاددانان را به فکر ارائه تحلیل‎ها و نظرات کارشناسانه واداشته است. اثر «اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا» اولین کتاب قابل توجه در این حوزه است که با هدف شناخت مسیرهای بهینه برونرفت اقتصاد ایران از بحران کرونا با رویکرد اقتصاد مقاومتی منتشر شده است. این مقاله با تحلیل و بررسی این اثر در دو محور شکلی و محتوایی به این نتیجه می‎رسد که این کتاب که حاصل نظرات و تحلیل‎های جمعی از صاحبنظران اقتصادی است، علیرغم امتیازات زیادی همچون جدید و نوآورانه بودن موضوع و نگارش روان و رسایی که دارد، اما به دلایلی همچون فقدان انسجام و نظم در پرداخت به موضوع، تعجیل در چاپ پیش از روشن شدن ابعاد اقتصادی و اجتماعی شیوع بیماری، انتخاب قالب نامناسب در ارائه مباحث، عدم استفاده کافی از تجربه اقتصادهای جهانی و در نهایت ضعف در جامعیت و عمق تحلیل‎ها و راهکارها نتوانسته است به اهداف مدنظر دست یابد. این مقاله سعی داشته نکاتی را جهت تقویت اثر از جنبه نگارشی و محتوایی پیشنهاد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Corona Economy: Resistance Economy in Corona Virus Age”

نویسنده [English]

  • Wahhab Qelich

Assistant Professor and Faculty Member at Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of I.R. Iran (MBRI)

چکیده [English]

The unpleasant effects of the Corona illness outbreak on world economies forced some economists to survey and analyze the effects of Corona illness on the economy. The book “Corona Economy: Resistance Economy in Corona Virus Age” is the first significant book in this subject with the purpose of salvation roads recognition for the Iranian economy with resistance economy review. Among the two criticism axes of structure and content, the paper concludes this book as the aggregation of some viewpoints of economic experts, despite many advantages such as innovative and fluent text, it has some defects. The important defects are disconnection in present flow, snap in publishing before determining the Corona effects dimensions, incorrect format, insufficient usage from global studies, and finally lack of comprehensiveness in analysis and solutions. Therefore, it seems the book cannot reach its goals. The paper suggests correction notes to improve and complete its structure and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Economy
  • resistance economy
  • Iranian economy
برانسون، ویلیام اچ (1383)، تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، تهران: نشر نی.
جاللی نائینی, احمدرضا (1376)، بررسی روند تورم و سیاستهای پولی به نقل از اقتصاد ایران، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
دهخدا، علی‎اکبر (1359)، لغتنامه دهخدا،  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عبدالملکی، حجت‎اله (سرپرست) (1399)، اقتصاد کرونا (اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا)، تهران: آوان جنوب، چاپ اول.
عمید، حسن (1371)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.
مکارم‎شیرازی، ناصر (1397)، طب اسلامی (بیاناتی در خصوص طب اسلامی)، پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیه‌اله مکارم شیرازی، شماره ۴۱۲۵۰۳. چیزی به‌نام طب اسلامی نداریم، خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 97011604093.
وزارت بهداشت (1396)، چیزی به اسم طب اسلامی نداریم، خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 96061910441.
قلیچ، وهاب و رسول خوانساری (1394)، «عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی»، یادداشت سیاستی شماره 94008، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
 
Branson, William H. (1989), Macroeconomic Theory and Policy (3rd Edition), Harper and Row.
Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired magazine, 14(6), 1-4.
Beatriz Armendáriz & Labie Marc (2011), The Handbook of Microfinance; Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd,