نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30465/crtls.2021.33528.2035

چکیده

دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته در کانون توجه سیاستگداریهای بوده و می­باشد. بررسی این موضوع عمدتا با استفاده از الگوها و مدلهای رشد اقتصادی انجام می­شود. از جدیدترین الگوهای رشد اقتصادی می توان به الگوی رشد فقرزدا و متعاقب آن الگوی رشد فراگیر اشاره نمود. این دو الگو زمانی مطرح گردیدند که مشاهده شد فقرا متناسب با دیگر اقشار جامعه از منافع رشد اقتصادی بهره مند نمی شوند. ازجمله کتب منتشر شده در این حوزه کتاب "رشد فراگیر در استانهای ایران: سیاستها و شاخصها" است که بررسی و نقد آن در دستور کار مقاله حاضر قرار داشت و تلاش گردیده پیشنهاداتی جهت ارتقاء محتوای کتاب در ویرایشهای آتی ارایه گردد. یافته های کتاب حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر از فراگیری پایینی برخوردار بوده است و همزمان که مشارکت نیروی کار نقش موثر و معناداری بر رشد فراگیر در استانهای کشور داشته است. اما سیاستگذاریهای دولت که می توانسته نقش موثر و معناداری بر کاهش فقر و نابرابری در استانها داشته باشند، در عمل توفیق چندانی نداشته اند. در جمع بندی بنظر می­رسد حرکت در مسیر رشد فراگیر نیاز مند طراحی و اجرای یک بسته سیاستی منسجم، از ابعاد مختلف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique and Review on the Book “Inclusive Growth in Iran’s Provinces: Policies and Indicators”

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Mozayani

Associate Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Achieving continuous economic growth has been and is one of the focal points in policy-making. This issue is mostly studied using economic growth models and approaches. One of the newest approaches to economic growth is pro-poor growth and subsequently the inclusive growth. These two approaches were offered when it was observed that poor people do not enjoy the benefits of economic growth comparing to other sections of society. One of the books published in this field is the book "Inclusive Growth in the Provinces of Iran: Policies and Indicators", the review and critique of which is on the agenda of this article and meanwhile attempts are made to provide suggestions for improving the content of the book in future editions. The findings of the book indicate that economic growth in Iran has been low in recent years and at the same time labor force participation has played an effective and significant role in the overall growth in the provinces. However, government policies that could have played an effective role in reducing poverty and inequality in the provinces have not been very successful in practice. In conclusion, it seems that moving toward inclusive growth requires the design and implementation of a coherent policy package from different dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • inclusive growth
  • pro-poor growth
  • Provincial Data
  • poverty
سن، آمارتیا، (1387)، "توانمندی و رفاه"، ترجمه: حمید رضا فرشیدورد، راهبرد یاس شماره 13.
سن، آمارتیا، (1386)، "مفهوم توسعه"، ترجمه: شاکه سرکسیان و علی گودرزی، راهبرد یاس شماره 12.
میرجلیلی سیدحسین, محسنی چراغلو امین, صفری امید، (1397)،  بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8 , شماره 32، ص 60 – 47.
میرجلیلی، سید حسین و صفری، امید، (1398)، رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (سلسله تک نگاشت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)، نشر الگوی پیشرفت: وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
یاوری، کاظم، (1396)، مدل های پیشرفته رشد اقتصادی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
 
Alekhina, Victoriia and Ganelli, Giovanni, (2020), “Determinants of Inclusive Growth in ASEAN”, IMF Working Paper, WP/20/118, PP. 1-39.
Anand, Rahul and Mishra, Saurabh and Peiris, Shanaka J., (2013), “Inclusive Growth: Measurement and Determinants”, IMF Working Paper, WP/13/35.
Barro, Robert J. and  Sala-i-Martin, Xavier,(2003). Economic Growth,  The MIT Press: edition 2.
De Mello, L. and Dutz, Mark, A (eds.) (2012), Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264168305-en
Elson, Diane and Seth, Anuradha, (2019), “Gender Equality and Inclusive Growth: Economic Policies to Achieve Sustainable Development”, Eds. UN Women, PP. 1- 145.
Hay, Colin and Hunt, Tom and McGregor, J. Allister,(2020), “Inclusive growth: the challenges of multidimensionality and multilateralism”,  Cambridge Review of International Affairs, PP. 1-27. k to this article: https://doi.org/10.1080/09557571.2020.1784849
Heshmati, Almas and Kim, Jungsuk and Wood, Jacob, (2019), “A Survey of Inclusive Growth Policy”, Economies, 7(65), PP. 1-18. www.mdpi.com/journal/economies.
Ianchovichina, Elena and Lundstrom, Susanna, (2009), “Inclusive Growth Analytics Framework and Application”, Policy Research Working Paper, WPS4851, PP. 1-40.
Mirjalili, Seyed Hossein and Mohseni Charaghlou, Amin and Safari, Omid, (2017), “Inclusive Growth in Iran's Provinces (2004 -2015)”, International Journal of Business and Development Studies, Vol. 9, No. 2, PP. 5-27.
Mirjalili, Seyed Hossein and Safari, Omid, (2019), Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators, LAP LAMBERT Academic Publication.
Mirjalili, Seyed Hossein and Saadat, Hossein, (2020), “How to Escape the Middle Income Trap in Iran? Lessons from Malaysia, Thailand South Korea and China”, International Economic Studies,Vol. 50, No. 1, PP. 1-12.
Ranieri, Rafael and Ramos, Raquel Almeida, (2013), Inclusive Growth: Building Up a Concept”, Working Paper, No. 104, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC - IG): United Nations Development Programme.
 http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19652