نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.

10.30465/crtls.2021.33128.1996

چکیده

هدف مقاله ارزیابی کتاب مبانی اقتصاد سیاسی است که از دیدگاه مارکسیستی ارایه شده است. مساله مقاله بررسی دیدگاه های مطرح شده درکتاب در مورد اقتصاد سیاسی با توجه به دانش اقتصاد و دلایل علمی است. روش بررسی، اسنادی و تحلیلی است. نتیجه بررسی آنست که دیدگاه های اثر از جهت نگاه به تولید ثروت مادی، توزیع درآمد به تبع مالکیت وسایل تولید، ادوار تاریخ بشر، نیروهای مولد و روابط تولیدی، دیدگاه نسبت به قوانین جامعه، انسان اولیه، ابزار کار و پیدایش زبان، نقش کار در ارزش کالاها، کار مجسم و مجرد، زمان کار اجتماعا لازم، پول به عنوان مقیاس ارزش، ارزش اضافی، وجه طبقاتی جامعه سرمایه داری، سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی تولید، کار لازم و کار اضافی، تضاد اساسی نظام سرمایه داری، قیمت کار، سرعت چرخ تولید و دستمزد، انباشت سرمایه و خرابتر شدن شرایط کارگران و ارتش ذخیره صنعتی، رانت زمین و تولید بزرگ مقیاس، مورد نقد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Fundamentals of Political Economy”

نویسنده [English]

  • Gholamreza Mesbahi Moghaddam

.Full Professor, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to evaluate the book entitled” Fundamentals of Political Economy”, which is presented from a Marxist point of view. The method of study is documentary and analytical. The result of the study is that the views of the work are criticized in terms of the production of material wealth, income distribution due to the ownership of the means of production, historical materialism, mode and relation of production, views on the laws of society, primitive man, language, labor theory of value, embodied labor, socially necessary labor time, money as a measure of value, surplus value, capitalist society, capital as the social relation of production, surplus labor, the fundamental contradiction of the capitalist system, the accumulation of capital and the deterioration of the conditions of workers and the industrial reserve army, land rent and large-scale production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Marxist Economics
  • Labor Theory of Value
  • Surplus Value
  • Capitalism
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،(1393)،"درآمدی بر اقتصاد اسلامی"،تهران:انتشارات سمت
دون، استفن پ (1368)،"سقوط و ظهور شیوة تولید آسیایی"، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران: نشر مرکز،
سایت دانشگاه کوبان، روسیه
صدر،سیدمحمدباقر،( 1387 )،"اقتصادنا"، چاپ سوم، قم: انتشارات بوستان کتاب
فروند، ژولین،(1386)،"نظریه‌های مربوط به علوم انسانی"،ویراسته اسماعیل سعادت، چاپ سوم، تهران:مرکز نشر دانشگاهی
قرآن کریم
کلینی،محمد بن یعقوب،(1369)،"اصول کافی"،جلد پنجم،بیروت: دارالتعارف للمطبوعات
مصباحی، غلامرضا،( 1363)،"تئوری ارزش کار"،مجله نورعلم،آذر، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
نیکی تین،پیتر،(1387)،"مبانی اقتصاد سیاسی"،ترجمه:ناصر زرافشان،تهران: موسسه انتشارات آگاه
ولی، عباس (1375 )، "تناقضهای مفهوم شیوة تولید آسیایی"، ماهنامه اطلاعات سیاسی– اقتصادی، شماره112-111 آذر و دی.