نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد و مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،

چکیده

اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است که در اجرایی نمودن هدف اقتصاد که همانا تخصیص بهینه منابع به خواسته های نامحدود بشری است، کارگشا می باشد. یکی از کتاب‌های انتشار یافته در حوزه تخصیص بهینه، برنامه ریزی و سیاستگذاری «ارزیابی اقتصادی طرح ها» می باشد. هدف از نگارش چنین کتابی آموزش مفاهیم مورد نیاز فعالان اقتصادی و کاربرد آنها در اتخاذ تصمیات درست به منظور جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی می باشد. کتاب حاضر بدلیل نارسایی های متعدد از جمله فقدان نوآوری، ارائه مفاهیم بصورت پراکنده، عدم وجود مثال کاربردی که بطور جامع پوشش دهنده موضوع باشد، نا هماهنگی محتوا با سرفصل‌های استاندارد موضوع، عدم تدوین درست مباحث مرتبط با مفهوم پیشرفته- کتاب بیشتر به موضوعات کاربردی پرداخته است تا موضوعات پیشرفته- قرار دادن برخی  مباحث عمومی که در موضوعات پیشرفته  و تخصصی جایگاهی ندارند، عدم ارائه اهداف رفتاری هرفصل، از نیل به تبیین، توصیف و تشریح مناسب موضوع و هدف مورد نظر ناکام مانده است. کتاب نام برده شده در این مقاله با روش انتقادی-استدلالی، در حوزه مطالعات کتابخانه‌ای، به دور از هر نوع تعصبات و با رعایت انصاف مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مواردی از آن به تحقیق و تفضیل بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Economic Evaluation of Projects (Advanced subjects)”

نویسنده [English]

  • Fatemeh Mehrabani

Associate Professor, Department of Economic and Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Engineering economics is one of the branches of economics. It is effective in implementing the goal of the economy, which is the optimal allocation of resources to unlimited human demands. One of the published books in the field of optimal allocation, planning, and policy-making is "Economic Evaluation of Projects". The purpose of writing such a book is to teach the concepts needed by economic activists and their application in making the right decisions in order to prevent the waste of economic resources. The present book, due to various shortcomings such as lack of innovation, presentation of concepts in a scattered and out of order way and lack of a practical example that comprehensively covers the subject, lack of proper formulation of topics related to the advanced concept deals more with practical topics than advanced topics - and the inclusion of some general topics that have no place in advanced and specialized topics, failure to present the behavioral goals of each chapter, inconsistency of title and content from achieving explanation, description and proper description of the subject and purpose are other drawbacks of the present book. The book mentioned in this article has been reviewed in a critical-argumentative way, in the field of library studies, away from any prejudices and with fairness, and some parts have been researched and elaborated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • Economics
  • Engineering Economics
  • Evaluation of Economic Plans
اسکونژاد، محمد مهدی (1375)، «اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی»، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسکونژاد، محمد مهدی (1393)، «اقتصاد مهندسی، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی (ویرایش جدید) »، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
توفیق، فیروز (1396)، « ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک»،انتشارات نشر نی،
جباری، سید مهدی (1396)، «مبانی اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی پروژه های بهبود در حوزه مدیریت انرژی»، امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی
سید حسینی، سید محمد و مرتضی آموزگار(1395)، « اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
مجیدیان، داوود (1395)، « ارزیابی طرح های صنعتی: مطالعات فنی - اقتصادی - مالی»، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
مزینی، امیرحسین (1394)، «ارزیابی اقتصادی طرحها (اقتصاد مهندسی)»، انتشارت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
مزینی، امیر حسین (1396)، «ارزیابی اقتصادی طرح ها (موضوعات پیشرفته)»، انتشارت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
نظرپور، محمدنقی و زینب کسرائی (1396)، «ارزیابی اقتصادی طرح ها»، انتشارات دانشگاه مفید
 
Farr, John Vail; and Isaac Faber (2019), "Engineering Economics of Life Cycle Cost Analysis", Taylor & Francis Group, LLC
Newnan, Donald G., Jerome P. Lavelle; and Ted G. Eschenbach (2004), " Engineering Economic Analysis", Oxford press.
White, John A., Kellie S. Grasman, Kenneth E. Case, Kim LaScola Needy; and David B. Pratt (2020)," Fundamentals of Engineering Economic Analysis, 2nd Edition",Wiely press.