نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله، کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی1 که دربارۀ علل بروز بحران مالی 2007-2009 در اقتصاد آمریکاست، ارزیابی شده است. اهمیت بررسی اثر از آن جهت است که نویسندۀ کتاب از اقتصاددانان مشهور جهانی است و این کتاب تاکنون به بیش از بیست زبان ترجمه شده است. برای گردآوری اطلاعات در این مقاله از روش بررسی اسناد علمی استفاده شده است. شیوۀ پژوهش به‌صورت توصیفی ـ تطبیقی است. کتاب از تسلسل منطقی برخوردار است و از شکل‌گیری بحران شروع کرده است. سپس پی‌آمدها، سیاست‌ها، انگیزه‌ها، و اصلاحات لازم در اقتصاد و نگرش جامعۀ آمریکا را مطرح کرده است. کاستی‌های شکلی اثر، علاوه‌بر اشتباهات حروف‌نگاری و نیاز به بازنگری برخی اصطلاحات انگلیسی، ترجمه‌نشدن پانوشت‌های فصول است که 73 صفحه ترجمۀ کتاب اصلی را تشکیل می‌دهد. به‌رغم انسجام اثر، مهم‌ترین نقدهای محتوایی وارد بر آن بدین قرار است: حذف آمریکا از عنوان کتاب، بااین‌که تمام اثر دربارۀ اقتصاد آمریکاست، استفاده‌نکردن از عبارت بحران مالی در عنوان کتاب باآن‌که محتوای کل کتاب دربارۀ بحران مالی است، و توجه ناکافی به آثار اقتصاد ریگانی در شکل‌گیری بحران مالی و غفلت از ریسک سیستماتیک.
کلیدواژه‌ها: 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Global Financial Crisis: A Critique on the Book Freefall; America, Free Markets and the Sinking of the World Economy

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Mirjalili

Full Professor of Economics, Faculty of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran,

چکیده [English]

In this paper, the book entitled “Freefall; America, Free Markets and the Sinking of the World Economy” is reviewed which is about the causes of the financial crisis of 2007-2009 in the US economy. The author is a world-renowned economist and the book has been translated into more than 20 languages. In this review, for collecting information, the books and articles are used as scientific documents, and for analyzing information, the descriptive-comparative method was applied. The book has a logical consistency. It begins with the origins of the crisis, and then discusses the consequences, policies, motivations, and necessary reforms in the economy and the attitude of American society. The shortcomings of the translated book, in addition to typographical errors and the need to revise some jargons, are the lack of translation of the footnotes of the chapters, which make up 73 pages of the translated book. Despite the relative coherence of the work, the translated book suffers from the exclusion of America from the title of the book, despite the fact that the whole book is about the American economy. The hopeful statements appeared at end of the book without providing a solution, and lack of analysis for the effects of Reagan economics as a background of the financial crisis, and also the neglect of systemic risk. The book highlights the adverse effects of materialism, extremist individualism, and market fundamentalism on American society. It also explains the neoclassical foundations of policies that led to the financial crisis and the battle of ideas in economics.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • پGlobal Financial Crisis
  • Global Economy
  • Free Market
  • Deregulation
استیگلیتز، جوزف (1391)، سقوط آزاد: بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی، ترجمۀ محمدناصر شرافت جهرمی و رسام مشرفی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
رابرتز، پل کراگ (1383)، «اقتصاد طرف عرضه»، ترجمۀ سیدحسین میرجلیلی، مجلۀ اقتصادی، ش 37 و 38.
میرجلیلی، سیدحسین (1387 الف)، «ریشه‌های بحران مالی آمریکا و سرایت آن به سایر کشورها»، در: مجموعه‌مقالات همایش بحران اقتصادی غرب، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
میرجلیلی، سیدحسین (1387 ب)، «بحران مالی غرب، دلایل عملیاتی و تحلیل نظام‌های اقتصادی»، مجلۀ پژوهشگران، ش 17.
 
Claessens, Stijn et al. (2010), “Lessons and Policy Implications from the Global Financial Crisis”, IMF Working Paper, no. WP/10/44.
Goldstein, Itay and Assaf Razin (2013 ), “Three Branches of Theories of Financial Crises”, NBER Working Paper, no. 18670.
Hage, Dave (2000), “Joseph Stiglitz: A Dangerous Man”, Minneapolis, Available at:
<https://www.commondreams.org>.
Mishkin, Fredric (2007), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson.
Stevenson, Richard (1999), “Outspoken Chief Economist Leaving World Bank”, The New York Times.
Stiglitz, Joseph (2010), Freefall: America, Free Markets and the Sinking of the World Economy”, New York: W.W. Norton
Stiglitz, Joseph (2018), “Lessons from the Financial Crisis and their Implications for Global Economic Policy”, Available at:
<https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-1b0v-m790>.
United Nations (2009), “The Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System”, Available at: <https://digitallibrary.un.org/record/657634?ln=en>.
Wade, Robert (2001), “Showdown at the World Bank”, New Left Review, vol. 2, no. 7.
Wade, Robert (2008), US Hegemony and the World Bank: Stiglitz’s Firing and Kanbur’s