نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای اتنوموزیکولوژی، دانشگاه پاریس 10، استادیار دانشکدۀ موسیقی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به کتاب انسان شناسی الن مریام (۱۹۲۳ـ۱۹۸۰)، نگاهی منتقدانه دارد در حالیکه، روند تاریخ اتنوموزیکولوژی، این اثررا به عنوان یکی از مبانی های این رشته مورد توجه قرار می دهد. دانش موسیقی شناسی و ارتباط آن با انسان شناسی بعد از نیمه دوم قرن بیستم، به نوعی در پیوند موسیقی و انسان به تدریج  گره خورده است. این مقاله قصد دارد با درنظرگرفتن محورهای اساسی و بنیادین «انسان موسیقایی» این اثر را در نظریه های معاصر بررسی نماید. احتمالا طرح برخی مبانی های مریام در این کتاب، امروز برای خود او نیز اگر زنده بود، با چالش هایی مواجه بود. روند این نقد و بررسی، مقایسه هایی در روش ها و اندیشه های موسیقی شناسی تطبیقی خواهد داشت که در یکی دو دهه اخیر، دوباره با انجمن‌های بین المللی موسیقی احیا گردیده است. اما نگاه اساسی این مقاله، نقد معاصر درون رشته ی، موسیقی شناسی قومی است که معتقد به استفاده از نظریه ها و روش هایی مستقل تر از علوم انسانی یا علوم اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An nterdisciplinaryI Critique on the Book "The Anthropology of Music"

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Merati

Assistant Professor, PhD in Ethnimusicology, Atr University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article takes a critical look at Alan Merriam's book Anthropology (1923-1980), while the history of ethnomusicology considers this work as one of the foundations of the field. The knowledge of musicology and its relation to anthropology after the second half of the twentieth century is somehow gradually tied to the connection between music and Human. This article intends to examine this work in contemporary theories by considering the basic and fundamental axes of “Human Musical”. Probably, the design of some of Merriam’s principles in this book, if he were alive today, would face challenges. The process of this critique will have comparisons in the methods and ideas of comparative musicology that have been revived in the last decade or two with international music associations. But the main focus of this article is the interdisciplinary critique within the field of Ethnomusicology, which believes in the use of theories and methods more independent of the humanities or social sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnomusicology
  • Anthropology
  • Music
  • Alan Merriam
بلیکینگ، جان (1397)، انسان چگونه موسیقایی است؟، ترجمه ی مریم قره سو، تهران: ماهور.
پاتریک ای. سویج و استیون براون (1394)، به سوی یک موسیقی شناسی تطبیقی جدید، ترجمه ی لیلا رسولی، تهران، فصلنامه موسیقی ماهور: ش 67.
حجاریان، محسن (1386)، مقدمه ای بر موسیقی شناسی قومی، تهران: کتاب سرای نیک.
صاحب جمعی(1376)، نقد و بررسی کتاب: فرهنگ علوم انسانی(نوشته ی داریوش آشوری)، تهران: ایران شناسی، سال نهم، ش 36.
مسعودیه، محمد تقی (1365)، مبانی اتنوموزیکولوژی: موسیقی شناسی تطبیقی، تهران: سروش.
مریام، الن (1396)، انسان شناسی موسیق، ترجمه ی مریم قره سو، تهران: ماهور.
رایس، تیمتی (1391)، نظریه ی قوم موسیقی شناسی، ترجمه ی ناتالی چوبینه، تهران، فصلنامه موسیقی ماهور، ش 58.
 
Blacking, John (1957), The role of music amongst the Venda of the Northern Transvaal. Johannesburg: International Library of African Music.
Cassidy, Harold Gomes (1962), The sciences and the arts: a new alliance. New York: Harper.
Hood, Mantle (1957), Training and research methods in ethnomusicology. Ethnomusicology Newsletter No. 11: 2-8.
Kolinski, Mieczyslaw (1957), Ethnomusicology, its problems and methods. Ethnomusicology Newsletter No. 10:1-7.
Kunst, Jaap (1958), Some sociological aspects of music. Washington: The library of Congress.
Kunst, Jaap (1959), Ethnomusicology. The Hague: Martinus Nijhoff, Third Edition.
McLean, Mervyn (2006), “ Constructing Musical Tradition in Uzbek Institutions.” PhD dissertation, University of California, Los Angeles.
Merriam, Alan P (1964), The Anthropology of Music, Northwestern University Press.
Nadel, S. F. (1951), The fondations of social anthropology. Glencoe: Free Press.
Nettl, Bruno (1956), Music in primitive cultyre. Cambridge: Harvard University Press.
Kunst, Jaap (1958a), Historical aspects of ethnomusicology. American Anthropologist 60: Ethnomusicology 2:56-65.
Nettl, Bruno (1982), “Alan P. Merriam: Scholar and Leader“, in: Ethnomusicology, Vol. 26, no. 1, 25th, Anniversary Issue (Jan., 1982), pp. 99-105.
Nettl, Bruno, and the Phlip Vilas Bohlman, eds. (1991), Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology, Chicago: University of Chicago Press.
Rice, Timothy (2010) “Ethnomusicological Theory” in 2010 Yearbook for Traditional Music, vol. 42, International Council for Trational Music.
Savag, Patrick E. and Brown, Steven (2013) “ Toward a New Comparative Musicology”, AAWM Journal, Vol.2, No.2,.
Sachs, Curt (1962), “ On the subject of ethnomusicology”: Ethnomusicology Newsletter No.7:1-9
Seeger, Charles (1941), Music and Culture. Proceeding of the  Music Teachers National Association for 1940 64:112-22.