نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، اندیشة سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مربی علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور دلفان، لرستان، ایران،

چکیده

در این مقاله به معرفی و ارزیابی کتاب می توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش های اجتماعی نوشتة دوناتلا دلاپرتا می پردازیم. پرسش اصلی دلاپرتا در این کتاب این است که «آیا می توان دموکراسی را نجات داد؟» و پاسخ او «فراتر رفتن از مدل لیبرال و بسط دادن بازتاب آن بر مشارکت و تامل در نهادهای داخلی و خارجی» از طریق جنبش های اجتماعی است. کتاب دلاپرتا در واقع دو کتاب در یک کتاب است که بخش نخست آن به بحث هنجاری درباب تحول مفهوم دموکراسی از لیبرال تا شورایی در دو سدة گذشته می پردازد. بخش دوم آن، پراکتیس دموکراسی توسط جنبش های اجتماعی در جهان معاصر باتوجه به تحول فناوری های ارتباطی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی می باشد که تلاش دارد از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مستقیم گذار کند. این کتاب بحثی در حوزة مباحث چپ جدید و دموکراسی رادیکال است که به دنبال گذار از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی شورایی از طریق جنبش های اجتماعی است. جنبش هایی که از نظر دلاپرتا برخلاف گذشته دیگر کارگری نیستند، شامل طیف های گوناگون می شوند و با استفاده از رسانه های ارتباطی جدید توانی بالا برای بسیج دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Democracy and Social Movements: A Critical Review on the Book “Can Democracy Be Saved? Participation, Deliberation and Social Movements”

نویسندگان [English]

  • Behnam Joodi 1
  • Mohammad Yeganeh 2

1 PhD in Political Science, Political Thought, Department of Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty Member of Payam-e Noor University, Lorestan, Iran

چکیده [English]

This article reviews the book “Can Democracy Be Saved? Participation, Deliberation and Social Movements” Written by Donatella Della Porta. Della Porta’s main question in this book is, "Can democracy be saved?” And his response is to “going beyond its liberal model, broadening reflection on participation and deliberation inside and outside institutions" through social movements. Della Porta's book is two books in one. The first part of the book deals with the normative discussion of the evolution of the concept of democracy from liberal to deliberative in the last two centuries. The second part is the practice of democracy by social movements in the contemporary world in light of the evolution of the Internet and social networks, which seeks to move from representative democracy to direct democracy. This book is a discussion of the New Left and radical democracy, which seeks to transition from representative democracy to deliberative democracy through social movements. Contemporary social movements, according to Della Porta, are no longer labor movements, unlike in the past, but include a wide range of people and have a high capacity for mobilization using new communication media. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representative Democracy
  • deliberative democracy
  • Social movements
  • Internet
  • Social media
دوناتلا دلاپرتا،(1398)، می توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش های اجتماعی، ترجمة سعید کشاورزی و علی روحانی، تهران: نشر ثالث
کالبون، کرایج (1383) «بازشناسی جنبش های نوین» ترجمة اسماعیل رحمان پور و مهدی صفار دستگردی، مجلة راهبرد توسعه، ش1، ص151-184
گیدنز، آنتونی، (1377) پیامدهای مدرنیت، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز
گلیسیر، داریل، (1384) «نظریه هنجاری»، در: روش و نظریه در علوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمة امیر محمد حاجی یوسفی، تهران: انشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی
نظری، علی اشرف و سلیمی، برهان (1394) «پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی های اروپایی: مطالعة موردی فرانسه»، فصلنامة دولت پژوهی، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 1، شمارة 4، زمستان 1394، صفحات 185-157
 
Della porta, Donatella, (2013) Can Democracy Be Saved? Participation, Deliberation and Social Movements, Polity Press, p238
Fung, Archon, (2015) 'Book Review' Contemporary Sociology 44, 1.
Geissel, Brigitte, (2015) 'Book Review' Acta Politica 50, p239-241
Cox, Laurence (2014) Review: Donatella della Porta. Can Democracy be Saved? Participation, Deliberation and Social Movements. Mobilization, 19 (4). pp. 459-460.
Smith, Jackie, (2014) 'Book Review' International Journal of Comparative Sociology 55 (2)