نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

10.30465/crtls.2021.33034.1982

چکیده

بیش از چهل سال است که نظریۀ دموکراسی چندسالاری رابرت دال، به عنوان یکی از موثرترین، محکم­ترین و روشنگرایانه­ترین گونه­های نظریۀ دموکراتیک تجدیدنظر طلبانه معاصر مورد توجه صاحب­نظران است. نسخۀ انگلیسی این کتاب در سال 1971 چاپ شده و ترجمه آن در سال 1397 منتشر شده است. چندسالاری به عنوان مجموعه­ای از ترتیبات نهادی تعریف می­شود که مخالفت عمومی و مشارکت فراگیر در سیاست را مجاز می­کند. فرض محوری دال در این کتاب، که یک فرآیند خطی را شامل می­شود، اینگونه مطرح می­شود که وقتی نظام­های سلطه‌جو و گروه­سالارهای رقابتی به سمت چندسالاری حرکت می­کنند فرصت­ها را برای مشارکت موثر و پرسشگری افزایش می­دهند و از این رو تعداد افراد، گروه‌ها و منافعی که اولویت­هایشان در سیاست­گذاری مدنظر قرار می­گیرد، بیشتر می­شود. در این نوشتار، تلاش شده زمینۀ فکری و مطالعاتی رابرت دال در طول دو دهه (1970-1950) بررسی شود و ریشه­های تکوین و تکامل نظریۀ دموکراسی چندسالاری وی که در قالب یک کتاب مستقل ارائه شده، در آثار پیشین او شناسایی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Polyarchy: The Transition from Democratic Passivity to Democratic Participation A Critique on the Translation Book “Polyarchy: Participation and Opposition”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zohdi Goharpour 1
  • Fatemeh Sayadi 2
  • Rasoul Afzali 3

1 MA Student of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 MA Student of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

For more than 40 years, Robert Dahl’s theory of polyarchy democracy has been considered by scholars as one of the most effective, robust, and enlightening forms of contemporary revisionist democratic theory. The English version of this book was published in 1971 and its translation was published in 2018. Polyarchy is defined as a set of institutional arrangements that allow for public opposition and inclusive participation in politics. The central assumption of the sign in this book, which involves a linear process, is that when hegemonic systems and competitive dictatorships move toward multiculturalism, opportunities for effective participation and questioning increase. Therefore, the number of individuals, groups, and interests whose policy priorities are considered increases. In this article, an attempt is made to examine the intellectual background and studies of Robert Dahl over two decades (1970-1950) and to identify the roots of the development of his theory of polyarchy democracy, presented in the form of an independent book, in his earlier works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robert Dahl
  • theorizing
  • Democracy
  • participation
  • Questioning
  • Polyarchy
پشوورسکی، آدام (1398) دموکراسی و محدودیت­های خودگردانی؛ ترجمۀ محمد زهدی گهرپور؛ تهران، نشر ثالث.
دادس، کلاز (1390) ژئوپلیتیک: مقدمه­ای بسیار کوتاه؛ ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و محمد زهدی گهرپور؛ تهران، زیتون سبز.
دال، رابرت (1382) «برابری در برابر نابرابری»؛ ترجمه داود غرایاق زندی؛ فصلنامه مطالعات راهبردی؛ سال ششم شماره 19.
دال، رابرت (1383) «دموکراسی­های تازه: از پیروزی تا دوران گرفتاری»؛ ترجمه سیروس فیضی، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی؛ شماره 200-199.
دال، رابرت (1397) چندسالاری: مخالفت و مشارکت؛ ترجمه ابراهیم اسکافی؛ تهران، نشر شیرازه.
کریک، برنارد (1387) دموکراسی؛ ترجمه پویا ایمانی؛ تهران: نشر چشمه.
 
Bachrach, Peter (1967) The Theory of Democratic Elitism: A Critique, Boston: Little, Brown.
Coppedge, Micheal & Wolfgang Reinicke (1990) Measuring Polyarchy; Studies in Comparative Development, Vol.25 No.1 pp:51-72.
Dahl, Robert & Lindblom, Charles (1953) Politics, Economics and Welfare, New Yourk, Harper & Brothers Publication.
Dahl, Robert A. (1956) A Preface to Democratic Theory. New Haven: Yale University Press.
Dahl, Robert A. (1961) Who Governs? New Haven: Yale University
Dahl, Robert A. (1970) After the Revolution; New Haven: Yale University
Dahl, Robert A. (1971) Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
Dahl, Robert A. (1989) Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
Dahl, Robert A. (ed.) (1966) “Introduction.” In Regimes and Oppositions. New Haven: Yale University Press.
Krouse, Richard W. (1982) Polyarchy & Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl; Polity, Vol. 14, No. 3, (Spring, 1982), pp. 441-463
McGregor, James Burns (1979) Leadership; New York: Harper and Row.
Mill, John Stuart. (1991) [1857]. Considerations on Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press.
Mosca, Gaetana (1939) The Ruling Class, New York: McGraw Hill.
Schumpeter, Joseph (1942) Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper and Row.
Skinner, B.F (1973) The Empirical Theorists of a Democracy and Their Critics; Political Theory 1: 287-306.