نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

10.30465/crtls.2020.33106.1991

چکیده

والزر در «حوزه های عدالت» تبیینی از اصول عدالت توزیعی را ارائه می دهد که بر فهم معانی خیرهای مختلف اجتماعی مبتنی است. این تبیین از عدالت، «تکثرگرایانه» و بر ایده «برابری پیچیده» بنا شده است. مقصود والزر آن است که هریک از حوزه ای حیات اجتماعی، معیارهای خاص خود برای توزیع خیرهای اجتماعی را دارد و نباید معیارهای یک عرصه را به عرصه های دیگر تسری داد. نقطه مقابل عدالت مطلوب والزر، جباریت وسلطه است که به معنای سلطه معیار عدالت در یک عرصه به عرصه های دیگرحیات اجتماعی است. تنوع اصول توزیع خیرهای اجتماعی، تلاش برای ایجاد سازگاری میان کثرت گرایی و برابری، و مخالفت با سلطه سرمایه بر عرصه قدرت سیاسی از نقاط برجسته نظریه عدالت والزر محسوب می شوند. از سوی دیگر، منتقدان والزر معتقدند خصلت محافظه کارانه والزر موجب می شود نتواند موضع انتقادی مشخصی درباره شیوه های نادرست توزیع خیرهای اجتماعی اتخاذ کند. عدم ارائه معیاری مشخص برای فهم معیارهای اجتماعی توزیع خیر، نسبیت معناهای اجتماعی و ناتوانی در ارائه معیاری برای نقد روشهای نادرست در توزیع خیرهای اجتماعی از جمله مهمترین انتقاداتی است که بر نظریه عدالت والزر وارد شده است.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Spheres of Justice: A Defense If Pluralism and Equality

نویسنده [English]

  • Mohammad Shojaiyan

Assistant professor, Faculty of Political Sciences, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran

چکیده [English]

In “Spheres of Justice,”Walzer offers an explanation of the principles of distributive justice based on an understanding of the meanings of the various social good. This explanation of justice is “pluralistic” and based on the idea of “complex equality.” Walzer’s point is that each area of social life has its own criteria for distributing social good, and one area should not be extended to other areas. The opposite of Walzer’s ideal justice is coercion and domination, which means the domination of the standard of justice in one area over other areas of social life. The diversity of the principles of the distribution of social good, the attempt to reconcile pluralism and equality, and the opposition to the domination of capital over the realm of political power are among the highlights of Walzer”s theory of justice. Walzer’s critics, on the other hand, argue that Walzer’s conservative nature makes him unable to take a clear critical stance on the wrong ways of distributing social good. Lack of a clear criterion for understanding the social criteria of the distribution of goods, the relativity of social meanings, and inability to provide a criterion for criticizing incorrect methods in the distribution of social good are among the most important criticisms of Walzer’s theory of justice.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • distributive justice
  • Socialism
  • equality
  • Walzer
پایک،جان(1391)، اصطلاحات فلسفه سیاسی، ترجمه سید محمدعلی تقوی ومحمدجواد رنجکش، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
حسینی بهشتی،سید علیرضا(1383)، جستارهایی درشناخت اندیشه سیاسی معاصر غرب. تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
کارتر،اپریل و استوکس،جفری(1385)، دموکراسی لیبرال ومنتقدان آن:چشم اندازهایی بر اندیشه سیاسی معاصر، ترجمه حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
کیکس،جان(1392)، علیه لیبرالیسم. ترجمه محمد رضا طاهری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کیملیکا، ویل(1396)، درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر. ترجمه میثم بادامچی و محمد مباشری. تهران: نشر نگاه معاصر.
والزر، مایکل(1389)، حوزه های عدالت: در دفاع از کثرت گرایی و برابری.ترجمه صالح نجفی،تهران: نشر ثالث.
هیوود، اندرو(1387)، مفاهیم کلیدی در علم سیاست.ترجمه حسین سعید کلاهی و عباس کاردان، چاپ اول، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی.
میلر، دیوید(1386)، اصول عدالت اجتماعی. ترجمه رضا نوروزی و لاله فاضلی، چاپ اول، تهران: سماء.
 
Compbell, Tomm(2001). Justice,London, Macmillan Press LTD.
Christian, Thomas and Christman,Jon (Editors) (2009). Conemporary Debates in Political Philosolphy, Wilry– Blackwell.
Mulhall, Stephen and Swift, Adam(1992), Liberals and Communitarians, Oxford: Blakwell.
Walzer, Michael(1983),Spheres of Justice: a Defense of Pluralism and Eqality,  Basic Books.
Walzer, Michael(1987), Interpretation and Social Criticism, Harvard University Press.
Walzer, Michael(1992), Just and Unjust Wars, Basic Books.
Walzer, Michael(1994),Thick and Thin:Moral Argument at Home and Abroad, University of Notre Dame Press.
Walzer, Michael(1997), On Toleration, Yale University Press.
Warnke, Georgia(1993), Justice and Interpretation, Cambridge: the MIT Press.