نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/crtls.2021.33056.1986

چکیده

شادکامی و سعادت از جمله مهم‌ترین مقولاتی است که در طول تاریخ تفکر سیاسی و اجتماعی، در تمدن‌های مختلف مورد توجه بوده است و فیلسوفان تلاش داشته‌اند با ارائه تعریفی جامع از آن، رویکردهای هنجارین سیاسی و حکومتی را تجویز نمایند. این امر اگرچه در دوران تفکر کلاسیک عموما مبتنی بر فهم سعادت به عنوان مقوله‌ای فعال و در نتیجه، کیفیتی برای زندگی خوب بوده است، در دوران مدرن و با ظهور تفکر لیبرالی متحول شد و به واسطه آن، به مقولاتی مانند رشد اقتصادی و افزایش ثروت ترجمه شد. اما این رویکرد نتوانست مانع از بروز ناهنجاری‌هایی باشد که حتی در کشورهای ثروتمند به نحو فزاینده‌ای درحال گسترش هستند. مقولاتی مانند افسردگی، مصرف مواد مخدر، از هم گسیختگی خانوادگی و مانند آن، از جمله بحران‌هایی است که برخی پژوهشگران غربی را بر آن داشت که در جستجوی بدیلی پایدار و فارغ از آسیب برای این رویکرد برآیند. کتاب «سیاست شادکامی» از جمله آثاری است که در این زمینه بر آن است با بهره‌مندی از رویکرد متفاوت کشور بوتان در اعلام «شادکامی» به جای رشد اقتصادی، به عنوان معیار حکومت خوب، مولفه‌ها و ابعاد مختلف این موضوع را در حکومت‌ورزی غربی به ویژه در کشور آمریکا بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Happiness or Eudaimonia? A Critical Review on the Book “The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being”

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Alavipour

Assistant Professor of Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Throughout different civilizations and cultures, political philosophers have contemplated on the meaning of “happiness” as the goal of human life, and so, their contemplation has extended to the normative and policy-making domain of the ideal political state. However, while classically philosophers tended to understand the term as a quality for the good life, in the modern era the quantitative explanation of the subject prevailed and the goal alternated into human satisfaction through capital accumulation and economic growth. Nevertheless, modern social abnormalities, such as Opium, depression, and tremendous family break-ups led the socio-political intellectuals to explore alternatives that might help to find real, sustainable satisfaction in human social life. Among others, Derek Bok’s “Politics of Happiness” is an exploration for such alternative which is based on Buhtan’s national policy towards substitution of “happiness” for “economic growth” and attempts to indicate different elements and aspects of such transformation in social policies in western states, namely the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • Policy-making
  • State
  • pleasure
ارسطو (1378)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمد حسن لطفی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.
اعوانی، شهین (1389)، آیا فایده‌گرایی همان لذت‌گرایی است؟ بررسی دیدگاه بتنام و میل، در: فصلنامه تاملات فلسفی، شماره 6، صص 32-7.
باک، درک (1396)، سیاست شادکامی: آنچه حکومت می‌تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد، ترجمه نرگس سلحشور، چاپ اول، تهران، نشر نگاه معاصر.
برن، ژاک (1357)، فلسفه اپیکور، ترجمه ابواقاسم پورحسینی، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
علوی‌پور، سید محسن (۱۳۹۷)، سیر تطور «لذت» در اندیشه سیاسی کلاسیک، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 24، پاییز و زمستان، صص ۳۵۴-۳۲۷.
هاکسلی، آلدوس (1394)، دنیای قشنگ نو، ترجمه سعید حمیدیان، چاپ هفتم، تهران، انتشارات نیلوفر.
 
Augustin, St. Thomas (1972), City of God, Ed. By David Knowles, London, Penguin Books.
Bok, Derek Curtis (1998), The Shape of the River: Long-Term Consequences of Considering Race in College and University Admissions, Princeton, University of Princeton Press.
Bok, Derek Curtis (2010), The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being, Princeton, University of Princeton Press.
Bok, Derek Curtis (2017), The Struggle to Reform Our Colleges, Princeton, University of Princeton Press.
Crespo, Ricardo & Mesurado, Belen (2015), Happiness Economics and Positive Psychology: From Happiness Economics to Flourishing Economics, in: Journal of Happiness Studies, Vol. 16, pp. 931-946.
Denise, Peterfreund& White (1999), Great Traditions in Ethics, Wadsworth Publishing Company, USA.
Huxley, Aldous (1932), Brave New World, London, Chatto & Windus.
Rawls, John (1972), A Theory of Justice, Harvard, Harvard University Press.
Ross, David (1995), Aristotle, 6th ed., London & New York, Routledge.
White, Nicholas (2006), A Brief History of Happiness, Blackwell Publishing, USA, UK, Australia.