نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار تاریخ ایران باستان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

درک ماهیت جامعه ای تاریخی و چرایی رفتارها، هنجارها و علت برخی رخدادها تنها با مطالعة اندیشه و فرهنگ سیاسی آن جوامع امکانپذیر است. از این رو تحقیق و تفحص در این‌باره می تواند زوایای تاریک یک دوره تاریخی را روشنی بخشد. در مقابل نقد بیطرفانه و علمی این آثار سبب غنای علمی و آموزشی شده و بر کارآیی، سودمندی و امتیازات آنها می‌افزاید. بر این اساس سعی گردید، یکی از آثار تازه نشر یافته دربارة «اندیشه سیاسی در ایران باستان» (به قلم: احمدوند و اسلامی) مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد تا اهمیت و اعتبار و البته برخی کاستی ها و نواقص شکلی و محتوایی آن، به امید ارائة بهتر آن در چاپهای بعدی، مشخص گردد. بر این اساس با وجود نقاط قوتی که تالیف پیش رو از آن برخوردار است، انتقادهای مهم را نیز در شکل و محتوا داراست؛ که از این بین شمارند؛ فقدان نتیجه گیری در پایان مطالب، برخی مشکلات مهم در تعمیم اندیشة سیاسی حاکم در یک دوران به کلِ دوران باستان، وجود تناقضات اساسی در بخشهای مختلف کتاب و برخی اشکالات محتوایی که در نتیجة عدم بهره بری از منابع مهم(به طور جامع) و همچنین عدم بررسی اعتبار منابع و مآخذ پدید آمده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Political Thought in Ancient Iran”

نویسنده [English]

  • Hamid Hamid Kavyani Pooya

Associate Professor of Ancient Iranian History, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Researchers consider political thought as a reflection of political phenomena, which, of course, has come into being in a civilized and political society with a government structure. Each political society, based on the distinct structure that exists in the understanding and culture of its inhabitants, is distinct from other societies and has a particular attitude and mindset. Therefore, understanding the nature of the historical society and people’s behaviors and practices, as well as the causes of certain events, is possible only by studying the thought and political culture of those societies. Thus, the research can clarify the dark angles of a historical period and contribute to the richness of the audience's historical understanding. Also, the impartial and scientific critique of these works contributes to the scientific and educational richness and adds to their efficiency, usefulness, and privileges. Accordingly, in this article, one of the newly published works on “Political Thought in Ancient Iran” was covered to study the importance and credibility and, of course, some of its shortcomings and defects in the form and content. There is a hope of better presentation in the subsequent printing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political thought
  • Ancient Iran
  • Critic
  • Iranian Governments
آدمیت،فریدون(1376)تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم؛تهران:نشر روشنگران و زنان
آشوری،داریوش(1392) دانشنامه ی سیاسی؛تهران:نشر مروارید
آموزگار؛ژاله(1392)تاریخ اساطیری ایران،تهران:سازمان مطالعه و تدوین(سمت)
احمدوند، شجاع ، اسلامی، روح الله (1396)، اندیشه سیاسی در ایران باستان؛ تهران: انتشارات سمت
اوستا (1387)، کهن ترین سرودهای ایرانیان؛ گزارش جلیل دوستخواه، ج 1 و 2، تهران: انتشارات مروارید.
باقری؛مهری(1392)دین های ایران باستان؛تهران:قطره
بویس، مری(1377)، چکیده تاریخ کیش زرتشت؛ ترجمۀ همایون صنعتی‌زاده، تهران: انتشارات صفی‌علیشاه
بهار،مهرداد(1393)از اسطوره تا تاریخ،تهران:چشمه
داندامایف،محمد(1386)ایران در دوران نخستین هخامشی،ترجمه روحی ارباب، تهران:علمی فرهنگی
دورانت،ویلیام(1370)تاریخ تمدن؛ج1،تهران:آموزش انقلاب اسلامی
دهخدا،علی اکبر(1370)لغت نامه دهخدا؛به سرپرستی محمد معین،تهران:دانشگاه تهران
سامی،علی(1389)تمدن ساسانی؛ج2،تهران:سازمان مطالعه و تدوین(سمت)
 شارپ،نورمن(1350) فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی؛تهران: نشر شورای مرکزی جشنهای شاهنشاهی
طباطبایی، جواد(1394)زوال اندیشه سیاسی در ایران: گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران؛تهران: کویر
عنایت؛حمید(1387)نهاد ها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام؛تهران:روزنه
عیوضی،محمد رحیم(1389)مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران؛تهران:دانشگاه پیام نور
فیرحی،داود(1383)نظام های سیاسی و دولت در اسلام؛تهران:سازمان مطالعه و تدوین(سمت)
قادری؛حاتم(1379)اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران؛تهران:سازمان مطالعه و تدوین(سمت)
کریستین سن؛آرتور(1390)ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمه رشید یاسمی؛تهران:سمیر
لوکونین؛ولادمیرگریگورویچ(1365)تمدن ایران ساسانی؛ترجمه عنایت الله رضا؛تهران:علمی فرهنگی
مزداپور؛کتایون(1395) ادیان و مذاهب در ایران باستان؛تهران:سازمان مطالعه و تدوین(سمت)
مسعودی،ابوالحسن علی بن حسین(1365)التنبیه والشراف؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛تهران:شرکت انتشارات علمی فرهنگی
ورمازرن، مارتین( 1383)، آیین میترا؛ ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: نشر چشمه
ولسکی، یوزف(1386) شاهنشاهی اشکانی؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: ققنوس
هرودت(1336)تاریخ هردوت؛ترجمه هادی هدایتی،جلد یکم( کلی یو)،تهران :دانشگاه تهران
یارشاطر،احسان و دیگران(1392)تاریخ ایران کمبریج؛ترجمه حسن انوشه،ج3؛قسمت اول،تهران:امیرکبیر.
 
Kent,Ronald. (1953)Old Persian:gramer texts,lexcon,American oriental society,new haven.
Goldman. L. (2012). “WOMEN ii. In the Avesta”. Encyclopaedia Iranica, available at: http://www.iranicaonline.org/articles.