نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشۀ سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پروژه فکری جواد طباطبائی از سه دهه پیش تاکنون بر دو محور اساسی زوال اندیشه سیاسی در ایران و در دهه های اخیر بر حول محور اندیشه ایرانشهری قرار گرفته است. طباطبائی جزو معدود نویسندگانی است که در درون یک دستگاه منظم فکری مفاهیمی را برای توضیح تاریخ اندیشه سیاسی در ایران به کار گرفته است. اما وسعت پروژه او باعث شده است تا تمام مضامین اندیشه سیاسی ایرانشهری به وضوح طرح و بررسی نشده باشند. این مقاله تلاشی است برای شرحی مجمل در مورد واپسین اثر طباطبائی و مباحث مهم آن از جمله جایگاه مجلس اول مشروطه،‌ مفهوم سنت، لزوم تمایز میان ناسیونالیسم و ایده ایران و همچنین تاملی در آراء وی به خصوص در باب ارتباط دیدگاه های او با مسائل معاصر ایران و نقدهایش بر روشنفکران معاصر . نویسندگان استدلال می کنند که اگرچه میراث به جای مانده از ایران باستان مهم و قابل توجه است اما بدون بازسازی اندیشه های کلاسیکی که امروزه به واسطه تلاش خود طباطبائی اندیشه ایرانشهری نامیده می شوند این اندیشه ها همچنان در هاله‌ای از ابهام خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Nation, State and Rule of Law”

نویسندگان [English]

  • Navid Kalahroudi 1
  • Ahmad Bostani 2

1 PhD Candidate in Political Thought, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty Member, Department of Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Javad Tabatabai’s intellectual project has been based on two main axes of the decline of political thought in Iran for the past three decades and in recent decades around the axis of Iranshahri thought. Tabatabai is one of the few writers who has used concepts to explain the history of political thought in Iran within a regular intellectual system, but the scope of his project has caused that not all the themes of Iranshahri political thought have been clearly outlined and studied. This article is an attempt to give a brief description of Tabatabai’s latest work and its important issues such as the position of the First Constitutional Assembly, the concept of tradition, the need to distinguish between nationalism and the Iranian idea, and a reflection on his views, especially on the relationship between his views and issues, contemporary Iran and its criticisms of contemporary intellectuals. The authors argue that although the legacy of ancient Iran is important and significant, without the reconstruction of the classical ideas that are called Iranshahri thought due to Tabatabai's own efforts nowadays, these ideas will remain in a state of ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Javad Tabatabai
  • Iranshahri Thought
  • ideology
  • Constitutionalism
  • Iranian Intellectuals
اولیویه، روآ (1397) جهل مقدس، ترجمه عبدالله ناصری طاهری و سمیه سادات طباطبائی، تهران، انتشارات مروارید
بروجردی،‌ مهرزاد (1392) روشنفکران ایرانی و غرب، تهران، نشر فرزان روز
بستانی، احمد، (1395) «ملاحظاتی درباره روش شناسی تاریخ نگاری طباطبائی»، فیلسوف سیاست، ویراسته حامد زارع، تهران، فلات.
طباطبائی، سید جواد (1388) درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، تهران، کویر.
طباطبائی، سید جواد (1392 ب ) تاملی درباره ایران، جلد دوم،‌بخش دوم، تهران، مینوی خرد.
طباطبائی، سید جواد (1397) خواجه نظام الملک طوسی؛ گفتار در تداوم فرهنگی ایران، تهران، مینوی خرد
طباطبائی، سیدجواد (1392) تاملی درباره ایران، جلد دوم، بخش نخست، ‌تهران، مینوی خرد
طباطبائی، سیدجواد (1398) ملت، دولت و حکومت قانون، تهران، مینوی خرد
 
Arendt, Hannah (1961), Between Past and Future, Penguin Classics.
Fleury, Cynthia (2006), Imagination, imaginaire, imaginal, Paris : PUF.
Ricœur, Paul (1986), Du texte a l’action, Paris : Seuil.
Wolin, Richard (2016), Politics of Being: The Political Thought of Martin Heidegger, New York: Columbia University Press.