نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم سیاسی (اندیشۀ سیاسی)، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از کدام منظر اندیشگانی باید به یک نظام فکری یا یک جریان اندیشۀ حاکم بر زندگی یک اندیشمند سیاسی پرداخت؟ این پرسشی است که، در تحلیل نهایی، نحوۀ مواجهه ما را با دستگاه‌های فلسفی ‌ـ سیاسی گوناگون مشخص خواهد کرد؛ مواجهه‌ای که بیش از هرچیز درون خودش قصدمندی‌های ویژۀ کسی را دارد که درحال شرح‌دادن یک نظام اندیشگانی است و هم‌چنین مسائلی دارد که ضرورت مراجعه به یک نظریۀ خاص را برای شارح به‌وجود آورده‌ است. هر شکلی از مواجهه با یک متن، برای کسی که دربارۀ آن می‌نویسد، جست‌وجویی برای فراهم‌آوردن پاسخی است که، در این‌جای مکانی و زمانی مواجه‌شونده، باید دربارۀ مسائل انضمامی زندگی سیاسی ارائه شود. با چنین پیش‌فرضی است که سعی می‌‌شود در این مجال، دربارۀ بخشی از یادداشت‌های زندان از آنتونیو گرامشی، متفکر و فعال سیاسی ایتالیایی، نوشته شود؛ مجموعه‌ای که برای فارسی‌زبانان با عنوان دولت و جامعۀ مدنی با ترجمۀ عباس میلانی، به‌همت انتشارات اختران، به بازار ارائه شده است. در این مقاله کوشش بر آن است تا با تکیه بر فهمی از مفهوم امر سیاسی، به‌‌منزلۀ عاملی وحدت‌بخش، به این بخش از نوشته‌های گرامشی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Materialist Foundations of Politics: A Critique of the Book State and Civil Society

نویسندگان [English]

  • Hamid Malekzadeh 1
  • Ahmad Khaleghi damghani 2

1 PhD in Political Science (Political Thoughts), University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

From which point of view should one think about a system of thought or a current of thought in the life of a political thinker? This is the question that will determine the final analysis of how we deal with the various philosophical-political apparatuses. A confrontation that has, more than anything else, within itself the specific intentions of the person who is describing a system of thought, as well as the issues that have necessitated a particular theory for the narrator. Any form of encountering a text, for the person who is writing about, is a search for an answer that must be presented to the concrete issues of political life at this point in time and space. It is with this premise that I try to write about some of the prison notes of the Italian thinker and political activist Antonio Gramsci. A collection for Persian speakers entitled State and Civil Society, translated by Abbas Milani, has been presented to the market by Akhtaran Publications. I will try to make this study based on an understanding of the concept of politics as a unifying factor to this part of Gramsci's writings,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegemony
  • The Political
  • Gramsci
  • Civil Society
  • State
اشمیت، کارل (1392)، مفهوم امر سیاسی، ترجمۀ سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر.
اندرسون، پری (1389)، معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، ترجمۀ شاپور اعتماد، تهران: طرح نو.
بشیریه، حسین (1376)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ اندیشه‌های مارکسیستی، تهران: نی.
پگی، لئوناردو (1389)، نظریۀ عام مارکسیسم نزد گرامشی، ترجمۀ آریان امیراحمدی، تهران: رخداد نو.
پولادی، کمال (1392)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در قرن بیستم، تهران: مرکز.
جول، جیمز (1388)، گرامشی، ترجمۀ محمدرضا زمردی، تهران: ثالث.
فیوری، ژوزپه (1360)، آنتونیو گرامشی؛ زندگی مردی انقلابی، ترجمۀ مهشید امیرشاهی، تهران: خوارزمی.
گرامشی، آنتونیو (1358)، شوراهای کارگری، ترجمۀ ح. شب‌رو و ت. پیش‌رو، تهران: شباهنگ.
گرامشی، آنتونیو(1388)، دولت و جامعۀ مدنی، ترجمۀ عباس میلانی، تهران: اختران.
 
Adamson, Walter L. (2002), “Gramsci and Politics of Civil Society”, in: Antonio Gramsci Critical Assessments, vol. 2.
Femia, Joseph V. (1987), Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process, Clarendon Press.
Gadamer, Hans George (2002), The Beginning of Philosophy, Rod Coltman (trans.), New York: Continuum.
Gill, Stephen (1993), Gramsci, Historical materialism and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
James, Martin (1998), Gramsci’s Political Analysis: A Critical Introduction, Belfast, Northern Irland: Queen’s University.
Marramao, Giacomo (2000), “The Exile of the Nomos: For a Critical Profile of Carl Schmitt”, Cardozo Law Review, vol. 21, no. 5-6.
Mufe, Cahntal (1997), “Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. X, no. 1.