نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم سیاسی (اندیشۀ سیاسی)، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از کدام منظر اندیگشانی باید به یک نظام فکری، یا یک جریان اندیشه حاکم بر زندگی یک اندیشمند سیاسی پرداخت؟ این پرسشی است که در تحلیل نهایی نحوه مواجهه ما با دستگاه‌های فلسفی-سیاسی گوناگون را مشخص خواهد کرد. مواجه‌ای که بیش از هر چیز درون خودش قصدمندی‌های ویژه کسی را که در حال شرح دادن یک نظام اندیشگانی است، و همچنین مسائلی که ضرورت مراجعه به یک نظریه خاص برای شارح را به وجود آورده‌اند، درون خودش دارد. هر شکلی از مواجه با یک متن،برای کسی که دارد درباره آن می نویسد، جستجویی است برای فراهم آوردن پاسخی که در اینجای مکانی و زمانی مواجه شونده، باید درباره مسائل انضمامی زندگی سیاسی ارائه بشود. با چنین پیش فرضی است که سعی می کنم تا درباره بخشی از یادداشت‌های زندان از آنتونیو گرامشی، متفکر و فعال سیاسی ایتالیایی، بنویسم. مجموعه‌ای که برای فارسی زبانان با عنوان دولت و جامعه مدنی، با ترجمه آقای عباس میلانی، به همّت انتشارات اختران به بازار ارئه شده است. من سعی خواهم کرد تا این بررسی را با تکیّه بر فهمی از مفهوم امر سیاسی به عنوان عاملی وحدت بخش به این بخش از نوشته‌های گرامشی انجام بدهم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Materialist Foundations of Politics: A Critique of the Book “State and Civil Society”

نویسندگان [English]

  • Hamid Malekzade 1
  • Ahmad Khaleghi damghani 2

1 PhD in Political Science (Political Thoughts), University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

From which point of view should one think about a system of thought or a current of thought in the life of a political thinker? This is the question that will determine the final analysis of how we deal with the various philosophical-political apparatuses. A confrontation that has, more than anything else, within itself the specific intentions of the person who is describing a system of thought, as well as the issues that have necessitated a particular theory for the narrator. Any form of encountering a text, for the person who is writing about, is a search for an answer that must be presented to the concrete issues of political life at this point in time and space. It is with this premise that I try to write about some of the prison notes of the Italian thinker and political activist Antonio Gramsci. A collection for Persian speakers entitled “State and Civil Society”, translated by Abbas Milani, has been presented to the market by Akhtaran Publications. I will try to make this study based on an understanding of the concept of politics as a unifying factor to this part of Gramsci's writings,

کلیدواژه‌ها [English]

  • hegemony
  • the political
  • Gramsci
  • Civil Society
  • State
....(1389) معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، شاپور اعتماد. انتشارات طرح نو،چاپ دوم.
اشمیت، کارل(1392)مفهوم امر سیاسی،سهیل صفاری،چاپ اول،تهران:نشر نگاه معاصر.
بشیریه،حسین(1376)تاتاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم: جلد اول: اندیشه های مارکسیستی, نشر نی, چاپ اول.
پگی،لئوناردو(1389) نظریه عام مارکسیسم نزد گرامشی، امیر احمدی آریان. رخ‌داد نو:تهران
پولادی، دکتر کمال(1392)تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم،نشر مرکز، چاپ هفتم.
جول،جیمز(1388) گرامشی، محمدرضا زمردی. نشر ثالث
فیوری،ژوزپه(1360) آنتونیو گرامشی، زندگی مردی انقلابی،مهشید امیرشاهی،خوارزمی.
گرامشی، آنتونیو(1358) شوراهای کارگری، ح. شب رو،ت. پیشرو، انتشارات شباهنگ
گرامشی، آنتونیو(1388) دولت و جامعه مدنی، دکتر عباس میلانی. نشر اختران،چاپ سوم.
 
Adamson-L,Walter(2002) Gramsci And Politics Of Civil Society,In Antonio Gramsci Critical Assessments Vol.2
Gadamer, Hans Georg)2002) The beginning of philosophy, Rod Coltman. CONTINUUM • NEW YORK
Gill,Stephen(1993)Gramsci, Historical materialism and International Relations, Cambridge University Press
James, Martin(1998) Gramsci’s Political Analysis: A Critical Iintroduction , Queen’s University of Belfast. Northern Irland.
Marramao,Giacomo(2000) The Exile of The Nomos: For a Critical Profile of Carl Schmitt. CARDOZO LAW REVIEWVOLUME 21 MAY 2000 NUMBER 5-6 :1567-1588
Mufe, Cahntal (1997)Carl Schmitt And The Paradox Of Liberal Democracy, Canadian Journal of  Law and Jurisprudence. Volume X , Nos. 1(January 1997).
V. Femia, Joseph(1987) Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process (Paperback)