نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشۀ سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، آشتیان،‌ ایران

2 دکترای تخصصی، استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 دکترای تخصصی، استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

چکیده

حزب ازجمله مؤلفه‌های مهمی است که در نظام‌های دموکراتیک از جایگاه با اهمیتی برخوردار است و در واقع حزب حلقه وصل بین عمل حاکمیت و معیارهای حکمرانی است داود فیرحی نیز در کتاب " فقه و حکمرانی حزبی " با طرح حزب تلاش دارد تا فقه سیاسی را با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوران معاصر مرتبط کند و جایگاه احزاب در نظام سیاسی اسلام را تبیین کند نتایج تلاش فیرحی نشان می‌دهد طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن است و "مسأله حزب در ایران، فقهی است" اما واقعیت آن است که حزب درایران فقهی نیست و در این مقاله "مسأله حزب در ایران، فقهی است" را به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای نقد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Jurisprudence and Party Governance”

نویسندگان [English]

  • Rerza Mirzad 1
  • Maghsod Ranjbar 2
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabad 3

1 PhD Candidate in Political Thought, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran

چکیده [English]

The party is one of the important components that has an important place in democratic systems. In fact, the party is the link between the practice of governance and the standards of governance. Davood Farihi in his book “Jurisprudence and Party Governance” tries to reconcile political jurisprudence with the government. It is related to the emergence of parliament and the concept of law in the contemporary era and explains the position of parties in the Islamic political system. The results of Farihi’s efforts show that the “party issue” in political jurisprudence is a logical extension of jurisprudence’s confrontation with the modern government. It is jurisprudential “but the fact is that the party in Iran is not jurisprudential and in this article, we criticize “the issue of the party in Iran is jurisprudential” in a descriptive and analytical way and based on library studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • jurisprudence
  • Party
  • Party Governance
  • Party System
  • Modern Government
آبراهامیان یرواند، (1394)،ایران بین دوانقلاب،ترجمه احمد گل محمدی و،نشرنی،
نویمان، فرانتس (1382)قدرت،قانون وآزادی،ترجمه عزت الله فولادوند،انتشارات خوارزمی،
رامین،علی ودیگران (1389)(تحت نظر) دانشنامه دانش گستر ،جلد 7
مدیرشانه چی، محسن (1384) جمعیت ها واحزاب سیاسی،نشرنگاه معاصر،
بهار، محمدتقی (1323) ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی،2-جلد،بی جا ،بی نا
محمد،السید سعید (2002)، الاحزاب العربیه والحقوق الانسان، (فی)حقوق الانسان فی الفکر العربی، دراسات فی النصص، مرکز دراسات الوحدة العربیه، به جهد سلمی الحضر الجیوشی/محمد عابدالحابری،
ایوبی،حجةالله (1382)،پیدایی وپایایی احزاب سیاسیدر غرب،انتشارات سروش،
نوذری ،حسینعلی (1381)احزاب سیاسی ونظام حزبی،،نشرگستره
فیرحی ، داوود (1395) ،فقه وسیاست در تاریخ معاصر ایران،نشرنی
فیرحی، داوود (1396) فقه وحکمرانی حزبی،نشر نی
طباطبایی، سیدمحمد (1394) بنیان«دولت حزب‌سالار» وتعامل میان دموکراسی و پارتیتوکراسی، فصلنامه دولت پژوهی مقاله 2، دوره 1، شماره 3، پاییز .