نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، عضو هیأت علمی مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.30465/crtls.2021.33237.2004

چکیده

محافظه‌کاری به مثابه اندیشه و یا ایدئولوژی، پیوندی مستحکم با عمل و تجربه‌ عینی سیاسی دارد. محافظه‌کاران معمولاً به حفظ آنچه مطلوب می‌پندارند، علاقه نشان می‌دهند و البته مقاومت ایشان در قبال تغییراتی که لازمه شرایط اجتماعی و تاریخی دانسته می‌شود، آنها را مستعد عناوینی همچون واپس‌گرایی و یا ارتجاعی نموده است. کتاب «ذهن ارتجاعی» با این مدعای اصلی که اندیشه محافظه‌‌کاری همواره مبتنی بر برخورد و مقابله با جریانات تحول‌خواه به ویژه برآمده از سنت چپ بوده، به بررسی شکل‌گیری و ابعاد این اندیشه مخصوصاً در اروپای غربی و آمریکا پرداخته است. با آنکه کتاب از مطالبی که در گذشته به صورت مجزایی در جاهای مختلف انتشار یافته، تشکیل شده است با این حال سعی دارد خط سیر مشترکی را از ورای بررسی موارد متعدد تاریخی و سیاسی به بحث و بررسی بگذارد. در این مقاله با نگاهی گذرا به اندیشه محافظه‌کاری، نگاه «کُری رابین» مولف این کتاب به اندیشه مذکور با توجه به ترجمه فارسی آن مورد نقد قرار گرفته و تلاش می­شود ابعاد دیگری از اندیشه محافظه­کاری نیز که چندان در نوشته حاضر مورد توجه کافی قرار نگرفته، مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Retrospective View and Desire for Stability; A Critique on the Book “The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin”

نویسنده [English]

  • Reza Nasiri Hamed

Assistant Professor of Political science, Institute of Iranian History and Culture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Conservatism as an idea or ideology is strongly linked to objective political action and experience. Conservatives are often interested in maintaining what they see as desirable and of course, their resistance to changes deemed necessary by social and historical conditions that have made them prone to titles such as reactionary. The book “Reactionary Mind” has formed and studied the dimensions of this idea especially in Western Europe and the United States with the main claim that the idea of conservatism has always been based on dealing with the revolutionary currents, especially from the left tradition. Although the book is composed of material that has been published separately in different places in the past, it still tries to discuss a common trajectory beyond the study of various historical and political issues. In this article, with a brief look at the idea of conservatism, the view of “Corey Robin”, as the author of this book, is reviewed and criticized according to its Persian translation. In addition, it is tried to survey other dimensions of the idea of conservatism which is ignored and should be covered later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Edmund Burke
  • tradition
  • revolution
  • reform
آربلاستر، آنتونی (1367) ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز؛
ارتگایی گاست، خوزه (1387) طغیان توده‌ها، ترجمه داود منشی‌زاده، تهران: اختران؛
برونوفسکی، ج. و مازلیش، ب. (1393) سنت روشنفکری در غرب از لئوناردو تا هگل، ترجمه لی‌لا سازگار، چاپ چهارم، تهران: آگاه؛
بشیریه، حسین (1383) تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ جلد دوم: لیبرالیسم و محافظه‌کاری، چاپ پنجم، تهران: نشر نی؛
تامسن، دیوید (1393) اروپا از دوران ناپلئون (1970-1789)، ترجمه خشایار دیهیمی و احد علیقلیان، جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشر نی؛
دومایستر، ژوزف (1390) ملاحظاتی درباره فرانسه، در: آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها، ویرایش ترنس بال و ریچارد دگر، ترجمه احمد صبوری کاشانی، تهران: کتاب آمه؛
رابین، کُری (1396) ذهن ارتجاعی: محافظه­کاری از ادموند برک تا سارا پالین، ترجمه شهریار خواجیان، تهران: ققنوس؛
سیبلی، مالفرد ک. (1394) ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی: تاریخ اندیشه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی؛
شکرانی، محمد (1372) عملکرد یازده ساله دولت محافظه‌کار مارگارت تاچر، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه؛
عنایت، حمید (1391) بنیاد فلسفه سیاسی در غرب(از هراکلیت تا هابز)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛
لسناف، مایکل ‌ایچ. (1380) فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر کوچک؛
 
Berman, Sheri (2011) The Conservative as Elitist, Retrieved from: https: //www.nytimes.com /2011/10/09/books/review/the-reactionary-mind-by-corey-robin-book-review.html;
Burke, Edmund (1951) Reflections on the French Revolution, London: J.M. Dent & Sons LTD;
Heywood, Andrew (2002) Politics, New York: Palgrave Macmillan, Second Edition;
Hirschman, Albert O. (1991) The  Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press;
King, Peter (2011) The New Politics: Liberal Conservatism or Same Tories?, Bristol: Policy Press;
Kirk, Russell (2001) The Conservative Mind: From Burke to Eliot, Washington, D.C., Regnery Publishing, INC;
Oakeshott, Michael (1962) Rationalism in Politics and Other Essays, London: Methuen & Co LTD;
Oakeshott, Michael (2002) Experience and its Modes, Cambridge: Cambridge University Press;
Robin, Corey (2004) Fear: The History of a Political Idea, Oxford: Oxford University Press;
Robin, Corey (2011) The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin, Oxford, Ooxford University Press;
Todorov, Tzvetan (2002) Imperfect Garden: The Legacy of Humanism, Trans. By Carol Cosman, Princeton: Princeton University Press;
Viereck, Peter (2006) Conservative Thinkers from John Adams to Winston Churchil, New Brunswick, Transaction Publishers;
Vincent, Andrew (2010) Modern Political Ideologies, West Sussex: Blackwell Publishing LTD;
Wilkinson, Robert (2001) Ortega, Y Gasset, Jose, in: One Hundred Twentieth-Century Philosophers, Edi. By: Stuart Brown, Diane Collinson and Robert Wilkinson, London: Routledge.