نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ماهیت سیّال تحولات سیاسی در دو دهة اخیر موجب شده است اندیشمندان و پژوهشگران با هدف امکان درک و ارائة تحلیلی­ واقع­بینانه از این تحولات به سوی حوزه­های جدید علمی گرایش یابند. در این میان، روان­شناسی سیاسی کوشیده است به رغم پیچیدگی­هایی که در حوزه­های متفاوت علمی وجود دارد، پلی میان مسائل روانشناختی، جامعه­شناختی، تاریخی، فلسفی، انسان­شناختی و زبان­شناسی بزند و امکانات جدیدی را برای بازفهمی امر سیاسی فراهم آورد. دانش رو به گسترش روان­شناسی سیاسی به واسطة ماهیت چندرشته­ای، پویا و کاربردی، توانسته است با ارائة تحلیل نو از امر سیاسی، افق­های جدیدی پیشِ­روی علاقمندان بگشاید. محور اصلی بحث در مقاله حاضر، معرفی، نقد و ارزیابی کتاب روانشناسی سیاسی است که توسط جان تی.جاست (John T Jost) و جیم سیدانیوس (Jim Sidanius) گردآوری شده و نسخة انگلیسی آن در سال 2004 از سوی انتشارات روان­شناسی (Psychology Press) در نیوریورک چاپ شده است. نسخة فارسی این اثر از سوی محمدرضا جلالی و محمد سعدی ترجمه شده و در سال 1397 از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات روانة بازار نشر شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Political Psychology and the Possibility of Interdisciplinary Understanding of the Political Issue: A Critique on the Book “Political Psychology”

نویسنده [English]

  • Aliashraf Nazari

Associate Professor of political psychology at University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The dynamic nature of political changes in the last two decades has led to a move towards new areas of science in order to understand and provide a realistic analysis of these changes. In the meantime, political psychology has attempted to bridge the gap between psychological, sociological, historical, philosophical, anthropological, and linguistic issues, in spite of the complexities that exist in different scientific fields, and to open new possibilities for reflection on political transformations. The expanding knowledge of political psychology with the multidisciplinary, dynamic, and applied nature has opened new horizons for those interested in presenting a new analysis of politics. The focus of the present paper is the introduction, critique and evaluation of the “Political Psychology” book, edited by John T Jost and Jim Sidanius in 2004 and published in New York by the Psychology Press. The main purpose of this article is methodological and theoretical analysis, critique, and evaluation of “Political Psychology” textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Psychology
  • Personality
  • Situation
  • identity
  • rationality
آذربایجانی، مسعود و دیگران (1382)؛ روانشناسان اجتماعی، با نگرش به منابع اسلامی، تهران: سمت.
استاوراکاکیس، یانیس (1394)؛ لاکانوامرسیاسی، ترجمه محمدعلی جعفری، چاپ دوم، تهران: نشر ققنوس.
جان تی.جاست و جیم سیدانیوس (1397). روانشناسی سیاسی. ترجمة محمدرضا جلالی و محمد سعدی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
کاتم، مارتا و دیگران (1386)؛ مقدمهای بر روانشناسی سیاسی، ترجمه سید کمال خرازی و جواد علاقبند راد، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
نظری، علی­اشرف (1395)؛ تصورات قالبی و روابط بین گروه­های هویتی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هاوتن، دیوید پاتریک (1399)؛ روان­شناسی سیاسی (ویراست 2015). ترجمه علی­اشرف نظری و شهرزاد مفتوح. چاپ سوم. تهران: نشر قومس.
 
Altemeyer, Bob (1981); Rightwing Authouitarianism, Winnipeg: University of Manitoloa Press.
Altemeyer, Bob (1988); Enemies of Freedom: Understanding Right Wing Authoritarianism. San Francisco: Jossey Bass; John Duckitt(1994), Rightwing Authoritarianism and Political Intolerance Among Whites in the Future Majority Rule South Africa, Journal of Social Psychology, 34, Dec: 6 (735- 74).
Altemeyer, Bob (1996); The Authoritarian Specter, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Altemeyer, Bob (2004); the Other Authoritarian Personality, in: John Jost and Jim Sidanius (Eds), Political Psychology: Key Reading. New York: Psychology Press.
Augoustinos, Martha and Katherine J. Reynolds, (2001); Understanding Prejudice, Racism and Social Conflict. London: Sage Publications.
Azuma, Hiroshi  (1984). PSYCHOLOGY IN A NON‐WESTERN COUNTRY. International Journl of Psychology. Volume19, Issue1-4. February-December
Eckhardt, W (1991); Authoritarianism, Political Psychology, Vol.12; 97-124.
https://scholar.harvard.edu/sidanius/home
Jost, John T. & Sidanius, Jim (2004). POLITICAL PSYCHOLOGY: Key Readings. New York and Hove: Psychology Press.
Khan, Saera (2010); Implict Attitndes and Stereotyping Handbook of Racial & Ethnic Minority Psychology, Sage Publications, Last available at 10 Apr 2010: http://www. Sage – Chapter DoI: 10. 14132/978-1-41297- 600- 8.n15.
Louw, Johann (2004). Introduction [Rediscovering the History of Psychology: Essays Inspired by the Work of Kurt Danziger], In book: Rediscovering the History of Psychology: Essays Inspired by the Work of Kurt Danziger, Chapter: Introduction, Publisher: Springer, Editors: Adrian C. Brock, Johann Louw, Willem van Hoorn
Marcus, G. E. (Ed) (2005); Authoritarianism: Special Issue. Political Psychology. vol.26.
Pratto, Feliccia (2004); Authoritarian Personality Encyclopedia of Group Processes & Intergronp Rehtiuns. London: Sage Publication.
Pratto, Feliccia (2004); Authoritarian Personality Encyclopedia of Group Processes & Intergronp Rehtiuns. London: Sage Publication.
Reviewed Work: Political Psychology: Key Readings by John Jost, Jim Sidanius Review by: Leonie Huddy Political Psychology Vol. 26, No. 6 (Dec., 2005), pp. 981-984
Schneider, D.J, (2001); Modern Stereotype research: unfinished Business. In C.N. Macrac, C. Stangor, M. Hews tone (eds.), Stereotypes and Stereotyping. New York: Guilford Press.
Schneider, David J. (2004); The Psychology of Stereotyping. New York: The Guilford press.
Support for the Populist Radical Right Between Uncertainty Avoidance and Risky Choice https://www.amazon.com/Political-Psychology-Key-Readings-Social/dp/1841690708
www.Sage- erefrence.com/processes- underline, n15 html