نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اندیشۀ سیاسی، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، تهران، ایران،

10.30465/crtls.2021.33373.2016

چکیده

مسئله توسعه همواره از موضوعات قابل توجه برای محققان حوزه­های مختلف علوم اجتماعی بوده است. در این چارچوب، «نگرشی انتقادی به توسعه جماعت­محور» از جمله آثار برجسته در حوزۀ «جامعه­شناسی توسعه» محسوب می­شود که توسط مارگارت لدویت نگارش شده است. لدویت از محققان برجسته حوزه اندیشۀ جماعت­گرایی و عدالت اجتماعی، در این اثر به بازاندیشی توسعه جماعت­محور پرداخته است. لدویت هم بر تحولات عینی در جوامع غربی مانند انگلستان در بستر جهانی­سازی توجه کرده و هم بر دو نقطه عطف فلسفی قرن بیستم یعنی پائولو فریره فیلسوف برزیلی و آنتونیو گرامشی فیلسوف ایتالیایی تمرکز نموده است. به نظر لدویت، توسعۀ جماعت­محور مستلزم پویشی میان نظریه و روش است و مجموعه دانشی بنا می­نهد که بر مبنای عدالت، برابری و دموکراسی استوار می­شود. هدف لدویت تنها شناختن جهان نیست، بلکه به کارگیری آن شناخت برای به بار نشاندن تحول است. به نظر می­رسد پیوند نظریه و عمل جهت تحول از نوآوری­های لدویت در این اثر است. هدف مقاله حاضر این است تا ضمن معرفی اثر مذکور، نقد و ارزیابی آن به دو صورت شکلی و محتوایی و معطوف به جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “A Critical Approach to Community-Based Development”

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Nouri 1
  • Homayoun Abbasabadi 2

1 PhD in Political Thought, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Faculty Member of Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The Problem of Development has always been a topic of discussion for researchers and thinkers in various fields of social sciences. In this framework, “Critical Approach to Community-Based Development” is one of the leading works in the field of sociology of development, written by Margaret Ledwith.  Ledwith is a researcher in the field of communitarianism and social justice, which in this work examines the development of community-based. She has focused both on objective developments in Western societies such as England in the context of globalization and on two philosophical turning points of the twentieth century: the Brazilian philosopher Paolo Freire and the Italian philosopher Antonio Gramsci. According to Ledwith, community-based development requires a search between theory and method. According to him, community-based development forms the knowledge that is based on justice, equality, and democracy. It seems that the connection between theory and practice for change is one of the innovations of Ledwith in this work. The purpose of this article is to introduce the mentioned work, critique and evaluate it in both form and content and focus on Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Social Development
  • communitarianism
  • dominance
  • poverty
  • Social justice
ازکیا، مصطفی و فیروزآبادی،سیداحمد(1387)،« نقش فرهنگی بیت در شکل­گیری فعالیتهای توسعه­ای مبتنی بر اجتماع محلی (مطالعه موردی خوزستان)»، نامهانسانشناسی، سال پنجم، شماره 9.
بشیریه، حسین(1386)، عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر.
براتعلی پور، مهدی (1384)، شهروندی و سیاست نوفضیلت­گرا، تهران: موسسه مطالعات ملی.
پیت، ریچارد و هارت­ویک، الین (1389)، نظریه­های توسعه، ترجمه مصطفی ازکیا و دیگران، تهران: لویه.
توسلی­رکن­آبادی، مجید و نوری، مختار(1398)، درآمدی بر مناظره لیبرالها و جماعت گرایان در فلسفه سیاسی معاصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی..
حاجی­یوسفی،امیرمحمد(1384)، «گونه­شناسی روش­های مطالعه جامعه­شناسی سیاسی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 1.
حقیقت، سیدصادق (1399)، «نقد موج­های جماع­گرایی به لیبرالیسم»، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، دوره 11، شماره 3.
سندل، مایکل (1398)، اخلاق در سیاست، ترجمه افشین خاکباز، تهران: نشر نو.
شُر،آیرا (1397)، پیشگفتار، در کتاب: نگرشی انتقادی به توسعه جماعت­محور، ترجمه منیژه نجم‌عراقی، تهران: نشر نی.
فریره، پائولو(1358)، آموزش ستمدیدگان، ترجمه احمد بیرشک و سیف­الله داد، تهران: خوارزمی.
قوام، عبدالعلی (1382)، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران: سمت.
لدویت، مارگارت (1397)، نگرشی انتقادی به توسعه جماعت­محور، ترجمه منیژه نجم­عراقی، تهران: نشر نی.
موثقی، سیداحمد (1383)، «توسعه؛ سیر متحول مفهومی و نظری»، فصلنامه سیاست، شماره 63.
مدنی قهفرخی، سعید (1389)، جماعت­گرایی­ و­ برنامه­های ­جماعت­محور، تهران: انتشارات یادآوران.
مدنی­قهفرخی، سعید (1396)، جماعت­گرایی: نظریه­ای برای عدالت، توسعه و مشارکت، تهران: انتشارات صمدیه.
میردال و دیگران، گونار (1395)، تصور عصر پساتوسعه، ترجمه محمد ملاعباسی، تهران: ترجمان.
محمدی، علیرضا و روستا، مجید (1387)، «توسعه اجتماع­محور: سازوکاری برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی»، نشریهشهرسازیومعماریهفتشهر، شماره  23-24.
نوری، مختار(1398)، السدیر مک­اینتایر: جماعت گرایی، فضیلت­محوری و سیاست، تهران: انتشارات قصیده سرا.
نوری، مختار (1396)، «قالب­های نگرش به ریشه­های تاریخی: تاریخ­نگاری توسعه چه نسبتی با نظریه‌های توسعه دارند؟»، فصلنامه فرهنگ امروز، شماره 20.
 
Cavaye Jim. (2001) Rural Community Development; New Challenges and Enduring Dilemmas, Journal of Regional Analysis and Policy, No.31..
Gilchrist Alison. (2009). The well-connected Community; A Networking Approach to Community Development, London : The Great Britain.
Tornquist, OLL (1999),Palitics and development: A critical Introduction, London: sage.