نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران،

چکیده

انتخاب بخش‌هایی از متون کهن و توضیح دشواری‌های آنها در قالب گزیده‌های دانشگاهی برای تدریس در رشتة زبان و ادبیات فارسی از تألیفاتی است که در سال‌های اخیر افزایش یافته است. کتاب شاهنامه(1) نامورنامه شهریار که توسط انتشارات سمت منتشر شده، یکی از این گزیده‌هاست که حاصل دقت نظر شاهنامه‌شناس برجسته، سجاد آیدنلو است که کتابی درخور را برای دانشجویان فراهم آورده است. با وجود مزایای فراوان این کتاب ازجمله: انتخاب سه داستان از شاهنامه بجای یک داستان، تنطیم مطالب کتاب در حجمی مناسبِ یک ترم، طرح مباحث مهم مربوط به فردوسی و شاهنامه بر پایة آخرین پژوهش‌های شاهنامه‌شناسی، و ... پاره‌ای نارسایی‌ها نیز در تدوین آن به چشم می‌خورد که در مقالة حاضر در سه بخش به آنها پرداخته شده است: نارسایی‌های ناشی از انتخاب ابیات برای گزیده‌های داستان‌ها، نارسایی‌های مربوط به شرح و توضیح ابیات، و نارسایی‌های مربوط به نسخة استفاده‌شده در گزیده و فقدان توضیحی در بارة آن‌ها. نگارنده امیدوار است با اصلاح این نارسایی‌ها، این کتاب ارزشمند بیش از پیش منقح شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Look at Shahnameh (1) Shahriyar Namvarnameh (Selected for the Shahnameh Course)

نویسنده [English]

  • Jamileh Akhyani

Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Zanjan, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Selection of excerpts from ancient texts and explanation of their difficulties in the form of academic excerpts for teaching in the field of Persian language and literature is one of the works that has increased in recent years. Accurately selecting parts of texts and explaining their difficulties can help students better understand ancient texts and of course, the preparation of such books requires a great deal of expertise and a great deal of care and patience. Shahnameh's book (1) Shahriyar Namvarnameh published by Samt Publications is the result of the attention of prominent Shahnameh scholar Sajjad Aydenlo who has provided a well-deserved book for students. Despite the many benefits of this book including selecting three stories from the Shahnameh instead of one, arranging the contents of the book in a decent volume for one semester, designing important topics related to Ferdowsi and Shahnameh based on the latest Shahnameh researches and..., there are some shortcomings in its compilation that have been addressed in the present article. These deficiencies include the shortcomings of choosing the verses for the excerpts of the stories, the failures to explain and explain the verses, and the shortcomings of the version used in the excerpts, and the lack of explanation about them. The author hopes that by revising these shortcomings, this valuable book will become more disciplined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selective
  • Shahnameh for BA
  • Shahriyar Namvarnameh
  • criticism
آیدنلو، سجاد (1396)، شاهنامه(1) نامورنامه شهریار، چاپ چهارم، تهران: سمت
اخیانی، جمیله (1390)، «معانی فراموش شدة "غمی" و "غمین" در شاهنامه و دیگر متون کهن»، فرهنگ‌نویسی (ویژه‌نامة نامة فرهنگستان)، جلد چهارم، صص146-155
اکبری مفاخر، آرش (1387)، «بپیچید و برداشت خُود از سرش»، فصلنامة پاژ، سال اول، شماره اول، صص133-142
جوینی، عزیزالله (1382)، داستان رستم و سهراب، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران
خالقی مطلق، جلال (1389)، یادداشت‌های شاهنامه، 9، چاپ اول، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
دهخدا، علی‌اکبر(1372)، لغت نامه، چاپ اول از دوره جدید، تهران: دانشگاه تهران
رستگار فسایی، منصور (1388) حماسة رستم و سهراب، چاپ هشتم، تهران: جامی
شعار، جعفر-انوری، حسن (1375) غمنامة رستم و سهراب، چاپ پانزدهم، تهران: قطره
فردوسی، ابوالقاسم (1375)، شاهنامه (بر اساس چاپ مسکو)، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره
فردوسی، ابوالقاسم (1386)، شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق، چاپ اول، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
کزازی، میرجلال‌الدین (1379)،  نامة باستان، ج 1، چاپ اول، تهران: سمت
کزازی، میرجلال‌الدین (1385) نامة باستان، ج 2، چاپ سوم، تهران: سمت
کزازی، میرجلال‌الدین (1384) نامة باستان، ج 3، چاپ دوم، تهران: سمت
مینوی خرد (1354)، ترجمة احمد تفضلی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
یاوری، هادی (1396)، «نقد و بررسی درسنامه‌های متون ادبی – تاریخی»، ادبیات پارسی معاصر، سال هفتم، شماره اول، صص 121-142