نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

فلسفة مشاء (1) (از ارسطو تا توماس آکوئینی) برای آشنایی نوآموزان رشته‌های فلسفه با مکتب مشاء تألیف شده است. مزیت اصلی این اثر توجه به هر دو شاخة غربی و اسلامی این مکتب است. مؤلف به‌طور کلی قصد دارد فلسفة مشاء را از دو جهت معرفی کند: تاریخی و محتوایی. باوجوداین‌که اثر مختصری است، اما این حجم اندک مانع نشده که مؤلف دامنة گستردة فلسفة مشاء را نادیده بگیرد. به همین دلیل، با ملاحظة آثار مشابه فعلاً بهترین کتاب درسی برای آشنایی با فلسفة مشاء در مقطع کارشناسی است. البته این سخن بدین معنا نیست که با متنی خالی از عیب و ایراد مواجهیم. برعکس، اشکالات و نواقص کتاب اندک‌شمار هم نیست. بنابراین، مجموع این عوامل مثبت و منفی مهم و برجسته باعث شده است تا نقد و بررسی تفصیلی آن ضرورت پیدا کند. در این مقاله، ضمن توجه به مزایای این اثر، انواع نقاط ضعف آن را برشمرده‌ایم. این اشکالات در چهار دسته جای می‌گیرند: ساختاری، محتوایی، ادبی، و ارجاعات. درنهایت راه‌کارهایی برای ارتقای کتاب و رفع نواقص آن به‌عنوان منبع درسی پیش‌نهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book Peripatetic Philosophy (1) (from Aristotle to Thomas Aquinas)

نویسنده [English]

  • Hossein Hooshangi

Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book Peripatetic philosophy (1) (from Aristotle to Thomas Aquinas) is an introductory work for undergraduates in philosophy. The prominent merit of this work is taking into consideration of this important philosophical school. The main Advantage of this book is regarding two big philosophical domains: western philosophy and Islamic one. The compiler of the book is seeking to lay down the Peripatetic school historically and substantially (especially in the ontology). In spite of its little content, the book includes all domains of peripatetic philosophy. Therefore, it is now the best one for an introduction to this philosophical school in bachelor degree who study western or Islamic philosophy in universities of our country. In this article, I mention the merits and also point to some deficiencies in it. Problems are classified in four categories: structure, content, edition and reference. Eventually, some mechanisms were proposed for the promotion and perfection of the book to become a better source.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peripatetic Philosophy
  • Aristotle
  • Ibn Sina
  • Thomas Aquinas
  • Ontology
  • Methodology
  • Quiddity
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1385)، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق آیت‌الله حسن حسن‌زادة آملی، قم: بوستان کتاب قم.
ارسطو (1378)، دربارة نفس، ترجمة علی‌مراد داودی، تهران: حکمت.
ایلخانی، محمد (1382)، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران: سمت.
تیلور، آلفرد ادوارد (1393)، ارسطو، ترجمة حسن فتحی، تهران: حکمت.
خادمی، حمیدرضا (1398)، فلسفة مشاء (از ارسطو تا آکوئینی)، تهران: سمت.
داودی، علی‌مراد (1349)، عقل در حکمت مشاء، تهران: دهخدا.
ذبیحی، محمد (1387)، فلسفة مشاء: ابن‌سینا، تهران: سمت.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1361)، نقد ادبی، تهران: امیرکبیر.
ژیلسون، اتین (1371)، عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمة شهرام پازوکی، تهران: مؤسسة مطالعات فرهنگی (پژوهشگاه).
سلدن، رامان و پیتر ویدسون (1392)، راهنمای نظریة ادبی معاصر، ترجمة عباس مخبر، تهران: طرح نو.
کاپلستون، فردریک چارلز (1390)، تاریخ فلسفه جلد دوم (فلسفة قرون وسطی: از آوگوستینوس تا اسکوتوس)، ترجمة ابراهیم دادجو، تهران: علمی و فرهنگی.
کردفیروزجایی، یارعلی (1393)، حکمت مشاء، قم: مجمع عالی حکمت اسلامی.
گمپرتس، تئودور (1375)، متفکران یونانی، ترجمة محمدحسن لطفی، ج3، تهران: خوارزمی.