نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی، دانشگاه ازاد اسلامی، گناباد، ایران

10.30465/crtls.2020.28933.1680

چکیده

کتاب «زوال پدرسالاری، فروپاشی خانواده یا ظهور خانوادۀ مدنی» به بررسی دو امکان در وضعیت خانواده در ایران پرداخته است که به زعم نویسنده می‌تواند همزمان با هم نیز وجود داشته باشد. وی با رویکردی انتقادی سعی کرده است به ارزیابی سیاست‌ها و طرح‌های انجام شده در خانواده بپردازد و با آسیب‌شناسی تشخیص‌ها و راهکارها به راهبردهای جایگزین دست یابد. این مقاله به مرور انتقادی این کتاب پرداخته است. بررسی ساختار، شکل، محتوا و روش تحقیق در این کتاب نشان داد علیرغم اینکه طرح موضوع کتاب بحث جدید و عنوان انتخابی بسیار جذاب است و جای کار تحقیقاتی زیادی دارد که می‌تواند زمینه پژوهشها و رساله‌های تحقیقاتی آینده باشد، از ایرادات اساسی در بخش ساختار برخوردار است، به طوری که به نظر می‌رسد در عین اینکه مطالب کتاب از انسجام خوبی برخوردار نیست، مطالب اصلی در بخش اول کتاب آمده است و بخش‌های بعدی تکرار مطالب فصل اول است. از نظر محتوا نیز دارای تناقضات مفهومی و نظری است و ادعاهای نویسنده از استدلال‌ها و شواهد منطقی اقناع کننده برخوردار نیست. از نظر روش نیز دچار ابهاماتی است که با وجود عنوان و موضوع خوب کتاب، معرفی آن به دانشجویان به شکل حاضر پیشنهاد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating two Possibilities in the Family Situation in Iran A Critique on the book "The Decline of Patriarchy The Collapse of the Family or the Emergence of the Civil Family"

نویسنده [English]

  • Maryam Esakafi Noghani

Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University of Gonabad, Gonabad, Iran

چکیده [English]

The book "The Decline of Patriarchy, The Collapse of the Family, or the Advent of the Civil Family" explores two possibilities in the family situation in Iran, which, according to the author, can exist simultaneously. With a critical approach, he has tried to evaluate policies and plans in the family and to find alternatives to the pathology of diagnosis and strategies. This article reviews the critical review of this book. The study of the structure, form, content, and method of research in this book showed that although the subject of the book is a very interesting, new topic and very attractive, there is a lot of research that could be the subject of future research and research dissertations. But this book has fundamental defects in the structure so it seems that while the book's contents are not well-integrated, the main contents are in the first part of the book, and the following sections repeat the first chapter. The content also has conceptual and theoretical contradictions, and the author's allegations do not have reason to believe persuasive arguments and evidence. The methodology also has ambiguities which, despite the title and good subject of the book, are not proposed to the students in the present form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patriarchy
  • Civil Family
  • Family Collapse
  • Critical review
  • Two Possibilities in the Family Situation
براون، ام. نیل و ام.کیلی، استوارت (1394). راهنمای تفکر نقادانه، پرسیدن سؤالهای به جا، ترجمه هومن پناهنده، چ 8، تهران، مینوی خرد،
بهمنی، مهرزاد (1396). «بازنمایی رسانه‌ای از مردانگی در نظام پدرسالار با رویکر نشانه‌شناسی گفتمانی، مطالعه موردی: سریال ستایش»، پژوهش‌های ارتباطی، سال 24، ش 2 (پیاپی 90)، صص 116-93.
خضری، زهرا (1389)، بررسی ریشه‌های ساختار مرد‌سالارانه در خانواده‌ی ایرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، رشته جامعه‌شناسی، راهنما: فردین قریشی، مشاور: مینو امیرقاسمی.
رید، ایولین (1390)، پدرسالاری، مترجم، افشنگ مقصودی، تهران: گل آذین.
سالاری، اسماعیل و دیگران (1392)، «بررسی فرهنگ مردسالاری، همسان همسری با تعارضات زناشویی در بین دبیران و پرستاران زن متأهل»، زن و مطالعات خانواده، دوره 5، ش 19، صص 95-114.
ستاری، رضا و حقیقی، مرضیه (1395)، «ژرف‌ساخت اسطوره‌ای پدرسالاری در ازدواج‌های ایرانیان با نیرانیان در شاهنامه»، ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی (زبان و ادبیات فارسی)، دوره 12، ش 42، صص 107-151.
شرابی، هشام (1397)، پدرسالاری جدید، نظریه‌‌ای درباره تغییرات تحریف شده در جامعه عرب، ترجمه احمد موثقی، تهران: کویر. 
صادقی، امیرحسین (1387)، «پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات التوسر)»، پژوهش زبان‌های خارجی، ش 46، صص 85-100.
عبادالهی چنذانق، حمید؛ چاوشیان، حسن و اسماعیل‌زاده سالستانی، مریم (1394)، «پدرسالاری، تجدد تحریف‌شده و نمایش بدن زنانه: مطالعه‌ای در شهر رشت»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 9، ش 4، صص 5-34.
عنبری، موسی و حسنوند، احسان (1389)، «رابطه فرهنگ پدرسالاری و مشارکت سازمان‌یافته زنان در مدیریت روستایی: مطالعه موردی زنان روستایی دهستان فیروزآباد در استان لرستان»، روستا و توسعه، دورۀ 13، ش 1، صص 131-153.
قاسمی، محمدعلی (1391)، «پدرسالاری جدید، تأملاتی در تعامل دولت و شهرندان در قیام‌های 2011 جهان عرب»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 15، ش 55، صص 37-58.
قانعی‌راد، محمد امین (1396)، زوال پدرسالاری، فروپاشی خانواده یا ظهور خانوادۀ مدنی، تهران، نقد فرهنگ.
گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه‌شناسی، مترجم منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چ اول.
مهدی‌زاده طالشی، سیدمحمد (1387)، رسانه‌ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  
نظری، سمیه (1393)، بررسی نهاد خانواده از ابتدای قاجار تا عصر مشروطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، رشته تاریخ، راهنما: جهانبخش ثواقب، مشاور: محسن رحمتی.
یزدخواستی، بهجت و شیری، حامد (1387)، «ارزش‌های پدرسالاری و خشونت علیه زنان، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان»، دوره 6، ش 3، صص 55-79. 
 
Demirhan, Kamil and Cakr-Demirhan, Derya (2015), Gender and Politics: Patrirachal discourse on social media, Public Relations Review 41, pp 308-310.