نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار جمعیّت‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، استاد وابستۀ گروه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی، دانشگاه نیپیسینگ، کانادا

10.30465/crtls.2021.36067.2220

چکیده

سالخوردگی جمعیّت سرنوشت جمعیّت‌شناختی محتوم جوامع معاصر خواهد بود. کم‌توجّهی به این پدید می‌تواند پیامدهای آن را به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر سازد. تألیف و ترجمه‌ی متون علمی و پژوهش در این زمینه از مسیرهای اصلی شناخت این پدیده و مدیریّت آن است. هدف این مقاله معرّفی، ارزیابی و نقد کتاب «سالخوردگی جمعیّت و اقتصاد نسلی: چشم‌اندازی جهانی» است. این اثر از معدود کتاب‌هایی است که در زمینه‌ی سالخوردگی جمعیّت به زبان فارسی منتشر شده است. بررسی و ارزیابی کتاب در سه بُعد شکلی، ساختاری و محتوایی انجام شد. نتایج نشان داد که با وجود ایرادهای شکلی، ساختاری و محتوایی، کتاب در مجموع از کیفیّت مناسب و مطلوبی برخوردار است. باتوجّه‌به تغییرات صورت‌گرفته در ساختار سنّی جمعیّت ایران و چشم‌انداز آینده‌ی آن، ترجمه‌ی فارسی این کتاب گذشته از این‌که می‌تواند منبع مناسبی برای دانشجویان جمعیّت‌شناسی باشد، می‌تواند مورد استفاده‌ی جمعیّت‌شناسان، اقتصاددان‌ها، برنامه‌ریزان و مدیران حوزه‌ی سیاست‌گذاری جمعیّت نیز قرار بگیرد. پیشنهاد می‌شود در چاپ‌ بعد، مترجمین ضمن اصلاح ایرادهای تایپی، ویرایشی و نگارشی، در قالب مقدّمه‌ی مترجمین، دلایل خود را در گزینش تنها نُه فصل از کتاب اصلی برای ترجمه بیان کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective”

نویسنده [English]

  • Hatam Hosseini

Associate Professor of Demography, Department of Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, and Adjunct Professor, Department of Sociology and Anthropology, Nipissing University, Canada

چکیده [English]

Population aging will be the inevitable demographic destiny of contemporary societies. Paying less attention to this phenomenon can make its consequences far more complex and difficult. One of the main ways to gain understanding and management of this phenomenon is by writing and translating scientific texts in this field. This paper aims to review and evaluate the book entitled “Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective”. This work is one of the few books in the field of population aging that has been published in Persian. It is reviewed from formal, structural, and content perspectives. The review revealed that despite formal, structural, and content shortcomings, the book is of suitable and desirable quality. Considering the changes in the age structure of the population of Iran, the Persian translation of this book cannot only be a good source for demography students, but also it can be used by demographers, economists, and population policymakers. It is suggested that in later editions, in addition to revising the text in terms of typographical and grammatical errors, the rationale for the selection of only nine chapters of the original text for the translation is explained by the translators in a brief introductory part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demography of Aging
  • Population Aging
  • Generational Economy
  • Life Cycle
  • Population Age Structure
حسینی، حاتم (1392). جمعیّت‌شناسی اقتصادی  اجتماعی و تنظیم خانواده، چاپ پنجم، همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رولاند، دونالد (1396). سالخوردگی جمعیّت: زمینه‌ها، پیامدها، سیاست‌ها، ترجمه‌ی یعقوب فروتن، تهران: مؤسّسه‌ی مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور.
زارع، بیژن (1398). «بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش»، پژوهش‌نامه‌ی انتقادی متون و یرنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ماه‌نامه‌ی علمی (مقاله‌ی علمی ـ پژوهشی)، سال نوزدهم، شماره‌ی دهم، دی 1398، صص 71-47.
کوششی، مجید؛ اردشیر خسروی؛ مهتاب علیزاده؛ محمّد ترکاشوند و نازنین آقایی (1392). سالخوردگی جمعیّت در ایران: ویژگی‌های جمعیّتی و اجتماعی ـ اقتصادی و چالش‌های پیش‌رو، تهران: صندوق جمجعیّت سازمان ملل متّحد.
لی، رونالد و اندرو میسن (1397). سالخوردگی جمعیّت و اقتصاد نسلی، ترجمۀ مجید کوششی و لیلی نیاکان، تهران: انتشارات مؤسّسۀ مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور.
ملکی، حسن (1384). «شیوه‌ی طرّاحی و تألیف کتاب درسی»، فصلنامه‌ی سخن سمت، شماره‌ 14، صص 22-9.
ویکس، جان (1395). جمعیّت: مقدّمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات، ترجمه‌ی الهه میرزایی، تهران: مؤسّسه‌ی مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور.
 
Goldstein, Joshua R. (2009). How Population Age, In International Handbook of Population Aging, Volume 1, (Eds. Peter Uhlenberg), PP. 7-18, Springer.
Lee, Ronald; Andrew, Mason (2011). Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
Lutz, Wolfgang; Warren C. Sanderson; Sergei Scherbov (2004). The End of World Population Growth in the 21st Century: New Challenges for Human Capital Formation and Sustainable Development, Uk and USA: Earthscan.
United Nations Population Division (2020). World Population Prospects: the 2019 Revision, Population Database, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.