نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شیعه‌شناسی، عضو هیأت علمی، دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

10.30465/crtls.2021.36300.2237

چکیده

این مقاله، به ارزیابی انتقادی کتاب «مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی» نوشته فرید یونس خواهد پرداخت. در راستای شتاب گرفتن جریان تحول‌خواه در حوزه علوم اجتماعی، ضرورت ایجاب می‌کند، با طرح و ارزیابیِ آثار و تحقیقات علمی اندیشمندانی که در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند، گامی اساسی جهت دستیابی به مدلی مطلوب از «جامعه شناسی اسلامی» برداشت و امیدوار بود که از مجموع این تأملات، گام مناسبی برای نیل به ذهنیتی روشن نسبت به «علوم اجتماعی اسلامی» برداشت؛ روش نقد در این مقاله به این صورت است که ابتدا به معرفی کتاب، مؤلف، مترجم(ها) و بیان روش‌شناسی نقد حاضر، برای رسیدن به توصیفی روشن از کتاب، پرداخته می‌شود و در ادامه با تأکید بر وجوه محتوایی و ساختاری کتاب، به تحلیل و تفسیری از محتوای آن مبادرت می‌ورزیم؛ تحلیلی که بر یافته‌های تاریخی، جامعه‌شناختی و دینی نویسنده متمرکز است. تلاش برای شناخت ماهیت اجتماع و جامعه از منظر آموزه‌های اسلامی و ارائۀ ترکیبی از استدلالها و تحلیل‌های تاریخی و جامعه‌شناختی با ارجاع به متون دینی را می‌توان از نقاط قوت کتاب تلقی کرد؛ از سویی، فقدان مستندات معتبر تاریخی و مواجهه سطحی با آموزه‌های اجتماعی اسلامی را نیز می‌توان به عنوان نقاط ضعف کتاب حاضر بیان کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Fundamentals and Principles of Islamic Sociology"

نویسنده [English]

  • Moslem Taheri Kalkoshvandi

Assistant Professor, Faculty Member at Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, we will critically review the book "Fundamentals and Principles of Islamic Sociology" written by Dr. Farid Younes and translated by Gholamreza Jamshidiha and Ganjababi. In order to accelerate the process aimed at achieving the desired model of "Islamic sociology", it is necessary to present the achievements and fundamental actions of Muslim thinkers that have been produced in this field and to conduct a continuous critical evaluation of them. The sum of these conversations should be removed. Effective steps to achieve a clear mentality towards the field of "Islamic social sciences". The research method in this article will be the qualitative method of content analysis, in that after introducing the bibliographic information, the author, translator and expressed the methodology of the present critique, in order to achieve a clear description of the book. The analysis will be achieved through analysis and interpretation of the content of the book by emphasizing the content and structural aspects of the book. An analysis that focuses on the author's historical, sociological, and religious findings. In this article, we try to help the review of the present book by combining descriptive skills and critical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentals of Sociology
  • Islamic Sociology
  • Medina
  • Islamic Socialization
  • Umma
قرآن کریم.
امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب(1379 ش)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، انتشارات الهادی، چاپ چهارم.
بستان، حسین (1388) «جامعه شناسی اسلامی؛ به سوی یک پارادایم»، روش شناسی علوم انسانی سال پانزدهم زمستان شماره 61.
جمشیدیها، غلامرضا و مجید کافی (1391) «مدل روش شناختی نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی»، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، س18، ش 72، پاییز.
جمعی از مؤلفین (1373) درآمدی به جامعه‌شناسی اسلامی: مبانی جامعه‌شناسی (جلد 2)، تهران، سمت.
رضی، احمد (1388) «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتابهای درسی دانشگاهی»، سخن سمت، شماره 21، بهار 1388، صص 30-21
زاهد زاهدانی، سید سعید (1370) مبانی روش تفکر اجتماعی در اسلام، شیراز، نشر بهینه.
سمیعی، احمد (1378) نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
فارابى، ابونصر(1986) کتاب المله و نصوص اخرى، تحقیق محسن مهدى، بیروت: دارالمشرق.
منصوریان، یزدان (1394) «صد ویژگی کتابهای کارآمد و اثربخش»، دوفصلنامه علمی پؤوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-17
نوری، میرزا حسین (1408 ق) مستدرک الوسائل، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت.
یونس، فرید (1395) مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی، مترجم: غلامرضا جمشیدیها و مهیار گنج آبی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 
shari’ati, ali (1979). On the sociology of Islam. Translated from persian by hamid algar. Mizan press Berkeley, ca.