نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز ،تبریز،ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.30465/crtls.2021.29108.1692

چکیده

در مقاله حاضر، کتاب شهرها و مصرف (Cities and Consumption) اثر مارک جین (Mark Jayne) با ترجمه  فارسی مرتضی قلیچ مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از مزایای این کتاب می‌توان به ارائه دیدگاه‌ها، نظریات، پیشینه‌ها تجربی، اسناد و مورد پژوهی‌های مختلف در مورد شهر و مصرف اشاره کرد. ترجمه و نگارش کتاب، علیرغم ارائه اطلاعات مهم پیرامون شهرها و مقوله‌ی مصرف، حاوی انتقاداتی است؛  که از جمله‌ی آن می‌توان به‌رغم چاپ دوم کتاب، به غفلت از ویرایش ادبی متون ترجمه شده و دقت کم در ترجمه محتوایی متون لاتین اشاره داشت؛ تا جایی که برخی از قسمت‌های ترجمه شده،  با متن اصلی کتاب همخوانی قابل قبولی ندارد. همچنین، در ارتباط با محتوای کتاب، تبیین جامعی از رابطه شهر و مصرف و ادعاهای مطرح شده صورت نگرفته است؛ به عبارتی کتاب موردبررسی، پیشفرض‌های نظری و روش‌شناختی ندارد و عناوین فصل‌ها حول ادعای اصلی انسجام پیدا نکرده‌اند. جین، جایگاه مصرف و مصرف‌کننده را نتواسته است در رابطه بین ساختار اقتصاد سیاسی و شکلگیری شهر مدرن و جامعه‌مصرفی تبیین کند. ادعایی که در اغلب بخش‌های کتاب دنبال یا اثبات نمی‌شود. همچنین از آنجایی که کتاب مربوط به سال 2006 می‌باشد، اطلاعات آماری و پیشینه‌های تجربی مورد استفاده به روز نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Cities and Consumption"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadedh 1
  • Sajjad Mesgarzadeh 2

1 Professor of Sociology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD Student of Sociology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In the present article, the book " Cities and Consumption" written by Mark Jayne with a Persian translation by Morteza Ghalich was critically reviewed. Among the advantages of this book, we can refer to the views, theories, empirical backgrounds, case studies about the city, and consumption. The translation and writing of the book, despite providing important information about cities and consumption categories, need some critics, including the fact that despite the second edition of the book, the literary editing of translated texts was ignored and the inaccurate translation from the original texts is considerable. To the extent that some of the translated parts are incompatible with the original text of the book. Also, the content of the book does not provide a comprehensive explanation of the relationship between cities. In other words, the book has no theoretical or methodological presuppositions and the chapters are not formulated based on the main aim of the book. Jayne failed to explain the consumer and consumption status in the relationship between the structure of the political economy and the formation of the modern city and consumer society. He only considers consumption as an independent variable that is used by the consumer as a tool in shaping the modern city and everyday life; A claim that is not followed or substantiated in most parts of the book. Also, since the book is released in 2006, the statistical information and empirical backgrounds are not up to date.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern city
  • Postmodern City
  • identity
  • everyday life
باومن، زیگمونت (1396). اشارت‌های مدرنیته، حسن چاوشیان، تهران، ققنوس
بوچانی، حسین (1384). «جغرافیای اجتماعی شهرها» ، کتاب ماه و تاریخ جغرافیا، 67-62
بودریار، ژان (1384).آمریکا، عرفان ثابتی، تهران، ققنوس
بودریار، ژان و دیگران (1374). سرگشتگی نشانه‌ها، مانی حقیقی، تهران، مرکز
شارع‌پور، محمود (1389). جامعه‌شناسی شهری، تهران، سمت
فکوهی، ناصر، (1386). انسان‌شناسی شهری، تهران: نی.
مشکینی، ابوالفضل، پرویز، فریاد، تفکری دو بخشری (1388). «تحلیلی بر سکونت گاه‌های امید و یاس در کلان شهرهای جهان در حال توسعه با رویکردی اقتصادی» ، هفت شهر، شماره 30-29، 54-42
نش، کیت (1395). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، محمد تقی دلفروز، تهران، کویر
 
Farrar, Margaret (2000). “Health and Beauty in the Body Politic: Subjectivity and Urban Space” Palgrave Macmillan Journals, Polity, Vol. 33, No. 1, pp. 1-23
Lefebvre, Henri (1992). The Production of Space, tr. Donald Nicholson-smith, Wiley-Blackwell. Oxford UK and Cambridge USA
Mansvelt, Juliana (2008). “Geographies of consumption: citizenship, space and practice”, Progress in Human Geography 32(1) pp. 105–117
Miles, Steven (2010). spaces for Consumption: Pleasure and Placelessness in the Post-industrial City, London, Sage
Ploger, John (2008). “Foucault's Dispositif and the City”, Planning Theory, pp 51-70
Jayne, Mark (2006). “Cities and Consumption”, Routledge, London and New York