نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز ،تبریز،ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در مقالۀ حاضر، کتاب شهرها و مصرف (Cities and Consumption)، اثر مارک جین (Mark Jayne)، با ترجمۀ فارسی مرتضی قلیچ موردنقد و بررسی قرار گرفت. از مزایای این کتاب می‌توان به ارائۀ دیدگاه‌ها، نظریات، پیشینه‌های تجربی، اسناد، و موردپژوهی‌های مختلف درمورد شهر و مصرف اشاره کرد. ترجمه و نگارش کتاب، باوجود ارائۀ اطلاعات مهم پیرامون شهرها و مقولۀ مصرف حاوی انتقاداتی است که از جملۀ آن می‌توان، به‌رغم چاپ دوم کتاب، به غفلت از ویرایش ادبی متون ترجمه‌شده و دقت کم در ترجمۀ محتوایی متون لاتین اشاره داشت، تاجایی‌که برخی از قسمت‌های ترجمه‌شده با متن اصلی کتاب هم‌خوانی قابل‌قبولی ندارد. هم‌چنین، در ارتباط با محتوای کتاب، تبیین جامعی از رابطۀ شهر، مصرف، و ادعاهای مطرح‌شده صورت نگرفته است. به‌عبارتی، کتاب موردبررسی پیش‌فرض‌های نظری و روش‌شناختی ندارد و عناوین فصل‌ها حول ادعای اصلی انسجام پیدا نکرده‌اند. جین جایگاه مصرف و مصرف‌کننده را نتوانسته است در رابطۀ بین ساختار اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری شهر مدرن و جامعۀ ‌مصرفی تبیین کند؛ ادعایی که در اغلب بخش‌های کتاب دنبال یا اثبات نمی‌شود. هم‌چنین، ازآن‌جا‌که کتاب مربوط به سال 2006 است، اطلاعات آماری و پیشینه‌های تجربی مورداستفاده به‌روز نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book Cities and Consumption

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadedh 1
  • Sajjad Mesgarzadeh 2

1 Professor of Sociology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD Student of Sociology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In the present article, the book Cities and Consumption written by Mark Jayne with a Persian translation by Morteza Ghalich was critically reviewed. Among the advantages of this book, we can refer to the views, theories, empirical backgrounds, case studies about the city, and consumption. The translation and writing of the book, despite providing important information about cities and consumption categories, need some critics, including the fact that despite the second edition of the book, the literary editing of translated texts was ignored and the inaccurate translation from the original texts is considerable. To the extent that some of the translated parts are incompatible with the original text of the book. Also, the content of the book does not provide a comprehensive explanation of the relationship between cities. In other words, the book has no theoretical or methodological presuppositions and the chapters are not formulated based on the main aim of the book. Jayne failed to explain the consumer and consumption status in the relationship between the structure of the political economy and the formation of the modern city and consumer society. He only considers consumption as an independent variable that is used by the consumer as a tool in shaping the modern city and everyday life; A claim that is not followed or substantiated in most parts of the book. Also, since the book is released in 2006, the statistical information and empirical backgrounds are not up to date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern City
  • Postmodern City
  • Identity
  • Everyday Life
باومن، زیگمونت (1396)، اشارت‌های مدرنیته، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
بوچانی، حسین (1384)، «جغرافیای اجتماعی شهرها»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 97 و 98.
بودریار، ژان (1384)، آمریکا، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
بودریار، ژان و دیگران (1374)، سرگشتگی نشانه‌ها، ترجمۀ مانی حقیقی، تهران: مرکز.
جین، مارک (1397)، شهرها و مصرف، ترجمۀ مرتضی قلیچ، تهران: علمی و فرهنگی.
شارع‌پور، محمود (1389)، جامعه‌شناسی شهری، تهران: سمت.
فکوهی، ناصر (1386)، انسان‌شناسی شهری، تهران: نی.
مشکینی، ابوالفضل، فریاد پرهیز، و اکرم تفکری دوبخشری (1388)، «تحلیلی بر سکونتگاه‌های امید و یاس در کلان‌شهرهای جهان درحال‌توسعه با رویکردی اقتصادی»، هفت شهر، ش 29-30.
نش، کیت (1395)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمدتقی دل‌فروز، تهران: کویر.
 
Farrar, Margaret (2000), “Health and Beauty in the Body Politic: Subjectivity and Urban Space”, Palgrave Macmillan Journals, Polity, vol. 33, no. 1.
Jayne, Mark (2006), Cities and Consumption, London and New York: Routledge.
Lefebvre, Henri (1992), The Production of Space, Donald Nicholson-Smith (trans.), Oxford (UK) and Cambridge (USA): Wiley-Blackwell.
Mansvelt, Juliana (2008), “Geographies of Cnsumption: Citizenship, Sace and Practice”, Progress in Human Geography, vol. 32, no. 1.
Miles, Steven (2010), Spaces for Consumption: Pleasure and Placelessness in the Post-Industrial City, London: Sage
Ploger, John (2008), “Foucault’s Dispositif and the City”, Planning Theory.