نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، فرهنگ و ارتباطات، عضو هیأت علمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.30465/crtls.2022.32387.1950

چکیده

نقد آثار دانشگاهی به ویژه آثاری که با رویکردی اسلامی در حوزه­ علوم اجتماعی تدوین شده‌اند از این جهت که به عنوان منبع درسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ارائه و معرفی می‌گردند به تقویت این آثار و زدودن ابهامات متون و کشف قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن و نیز تولید اندیشه اجتماعی در چارچوب تفکر اسلامی خواهد انجامید. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن نقد و بررسی کتاب «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام؛ از آغاز تا دوره معاصر» دکتر تقی آزادارمکی ، به ویژگی‌ها و نواقص موجود در آن پرداخته و هم‌چنین پیشنهاداتی در جهت اصلاح آن ارائه شود. نگارنده ضمن ارزبابی صوری و محتوایی دقیق اثر به این نتیجه رسیده است این اثر نمی­تواند پاسخگوی نیاز جامعه علمی در حوزه اندیشه اجتماعی در چارچوب تفکر اسلامی باشد و به دلیل فقدان روش و چارچوب و منطقی مشخص در پژوهش و عدم مسئله محور بودن آن و نیز اشکالات متعدد ویرایشی و محتوایی، ضرورت بازنگری و بازنویسی و اصلاح آن احساس می‌شود. اشاره به کاستی‌های شکلی و محتوایی اثر به منزله نادیده گرفتن امتیازات و وجوه مثبت اثر نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "History of Social Thought in Islam, from the Beginning to the Contemporary Period"

نویسنده [English]

  • Javad Nazarimoghaddam

Assistant Professor of Culture and Communication, Guilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Since the academic works compiled with an Islamic approach in the field of social sciences are presented and introduced as a textbook in universities and scientific centers, their critiques are also vital to strengthen these works and remove ambiguities in texts and discover its capabilities and features. It will also lead to the production of social thought within the framework of Islamic thought. This article tries to critique and review the book "History of Social Thought in Islam; from the Beginning to the Contemporary Period ». Dr. Taghi Azadarmaki addresses the features and shortcomings of the book and also offers suggestions for its correction. The author, while evaluating the formal and accurate content of the work, has reached this conclusion. This work cannot meet the needs of the scientific community in the field of social thought in the framework of Islamic thought. There are also numerous editorial and content problems, the need to revise and rewrite and correct it. Referring to the formal and content shortcomings of the work does not mean ignoring the advantages and positive aspects of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique of Texts
  • History of science
  • Sociology
  • Social Thought
  • Muslim Thinkers
ابن خلدون، عبد الرحمان(1359)، مقدمه این خلدون، ترجمه پروین گنابادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
اقبال آشتیانی، عباس(1388)، تاریخ مغول؛ از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، موسسه انتشارات امیرکبیر.
آزادارمکی، تقی(1375)،جامعه‌شناسی ابن خلدون، تهران، انتشارات تبیان.
آزادارمکی، تقی(1376)، اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، تهران، انتشارات سروش.
آزادارمکی، تقی(1392)، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام؛ از آغاز تا دوره معاصر ، چاپ یازدهم، تهران، نشر علم.
آزادارمکی، تقی(1396)، نظریه‌ تغییرات فرهنگی در ایران،تهران، اطلاعات.
آل احمد، جلال(1356)، غرب­زدگی، تهران،رواق.
تیشنر،فرانتس(1335). گروه فتوت کشورهای اسلامی و نوع ظهور گوناگون آن، مخصوصا در ایران و کشورهای هم جوار آن، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شماره2، صص 76-94.
طباطبایی، سید جواد(1399)، خواجه نظام الملک؛ گفتار در تداوم فرهنگی ایران، تهران، انتشارات نگاه معاصر.
فوران ، جان( 1377)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
کربن، هانری(1363)، آیین جوان­مردی، تهران، نشر نو.
متز،ادام(1362)، تمدن اسلامی در قرن چهارم، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبیر.
نجفی، موسی و موسی فقیه حقانی(1393)، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
نظام الملک، حسن بن علی(1389)، سیاست‌نامه(سیر الملوک) ، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران،انتشارات علمی و فرهنگی.
مطهری، مرتضی(1381)، کلیات علوم اسلامی؛کلام، عرفان ، حکمت عملی، ج2، چاپ بیست‌وهفتم، تهران، انتشارات صدرا.